BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 45 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” Identyfikator postępowania 93d62a92-ef1c-489c-aeb8-34ef86c2819a

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2022-01-19

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania na remont i przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 45 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Wykonawca uchylił sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 7 ustawy Pzp.
NZ.250.15.2021.MW                                                                            Gdańsk, dnia 13.01.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania na remont i przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 45 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 1 firmy Dziemiński Krzysztof „KOMPLEKS” z siedzibą w Gołębiewku 18 poczta Trąbki Wielkie z ceną 3 191 015,11 zł z terminem wykonania zamówienia 260 dni i okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane 72 miesięcy.

 

UZASADNIENIE WYBORU

Jedyna złożona oferta spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

Cena/Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

Dziemiński Krzysztof „KOMPLEKS”

Gołębiewko 18

83-209 Trąbki Wielkie

Zadanie 4: cena 3 191 015,11 zł

Termin wykonania zamówienia: 260 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 72 miesięcy

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania zamówienia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium:

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 15%

Razem

1

60,00

                      25,00                     

15,00

100,00

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium: Cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 27 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.         Punkty w kryterium Termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 27 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

3.         Punkty w kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 27 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

                                                                          

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 13.01.2022 r.

 Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi

2 512 911,15 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 451,31 KB 2021-11-15 13:25:35 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 153,14 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 odpowiedzi na pytania 531,78 KB 2021-11-12 08:40 pobierz
2 SWZ 15 1,05 MB 2021-10-07 11:53 pobierz
3 zał. 1 Formularz Ofertowy 102,8 KB 2021-10-07 11:53 pobierz
4 zał. 2 Projekt umowy 15 692,11 KB 2021-10-07 11:53 pobierz
5 zał. 3 - Zdolność zawodowa Wykaz robót 306,5 KB 2021-10-07 11:53 pobierz
6 zał. 4 - Zdolność zawodowa Wykaz osób 119 KB 2021-10-07 11:53 pobierz
7 zał. 5 - JEDZ xml 135,62 KB 2021-10-07 12:26 pobierz
8 zał. 5A JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- (EDYTOWALNA) 220,5 KB 2021-10-07 11:53 pobierz
9 zał. 5B -Instrukcja wypełniania JEDZ 28,74 MB 2021-10-07 12:39 pobierz
10 zał. 6 - oswiadczenie grupa kapitałowa 50,5 KB 2021-10-07 11:53 pobierz
11 zał. 7 - Projekt budowlany-Remont,przebudowa budynku ul.Rogaczewski 255,71 MB 2021-10-07 11:53 pobierz
12 zał. 8 - Projekt wykonawczy-Remont i przebudowa budynku Rogaczewskiego 45 62,75 MB 2021-10-07 11:53 pobierz
13 zał. 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 55,98 MB 2021-10-07 11:53 pobierz
14 zał. 10 - Przedmiar, remont i przebudowa ul. Rogaczewskiego 45 15,29 MB 2021-10-07 11:53 pobierz
15 zał. 11 - Studium Wykonalności dla projektu Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku 2,57 MB 2021-10-07 11:53 pobierz
16 zał. 12 - kryterium równoważności 549,01 KB 2021-10-07 11:53 pobierz
17 zał. 13 - Jak należy podpisać ofertę w formie elektronicznej 414,78 KB 2021-10-07 11:53 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2021-10-11
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-10-11 10:14
Ostatnia aktualizacja:
2022-01-19 14:29