BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie terenu zaplecza podwórzowego przy ul. Grząskiej, Mariackiej i Chlebnickiej w Gdańsku. Identyfikator postępowania: 87a318d1-9589-4b10-8a7a-833271381afc

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 2021BZP 0020362801.pdf 59,05 KB 2021-10-05 07:54:34 pobierz

unieważniona

Data unieważnienia: 2021-10-04


Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ) informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Wykonawca uchylił sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 7 ustawy Pzp.


Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019  z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 1 firmy DOSAN WYBURZENIA DANIEL SZULTA  z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Przyrodników 30 z ceną 172 200,00 zł, terminem wykonania zamówienia: 40 dni i okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane: 48 miesięcy.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

Cena/Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

DOSAN WYBURZENIA DANIEL SZULTA

Ul. Przyrodników 30

80-298 Gdańsk

Cena:  172 200,00 zł.

Termin wykonania zamówienia: 40 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 48 miesięcy

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania zamówienia

Waga 20%

Liczba pkt w kryterium:

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 20%

Razem

1

60,00

20,00

20,00

100,00

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium: Cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.         Punkty w kryterium Termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

3.         Punkty w kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 28.09.2021 r.     

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 106 623,07 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 294,87 KB 2021-09-15 13:56:58 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 143,11 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 48 785,02 KB 2021-08-31 13:54 pobierz
2 zał. 1 - druk oferty 25,3 KB 2021-08-31 13:54 pobierz
3 zał. 2 - Projekt umowy 359,41 KB 2021-08-31 13:54 pobierz
4 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 54,5 KB 2021-08-31 13:54 pobierz
5 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 59,5 KB 2021-08-31 13:54 pobierz
6 zał. 5 - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 417,24 KB 2021-08-31 13:54 pobierz
7 zał. 6 - Grząska - projekt zagospodarowania terenu 17,59 MB 2021-08-31 13:54 pobierz
8 zał. 7 - Specyfikacje techniczne - Grząska - I etap 539,77 KB 2021-08-31 13:54 pobierz
9 zał. 8 - Przedmiar robót - Grząska - I etap 110,4 KB 2021-08-31 13:54 pobierz
10 zał. 9 - uzgodnienia 8,52 MB 2021-08-31 13:54 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2021-08-31
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2021-08-31 13:59
Ostatnia aktualizacja:
2021-10-05 07:54