BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie usługi czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska na terenie Obszaru Administracyjnego 3 i 4 oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2021. Identyfikator postępowania 27b36701-38b3-4430-b380-d54c599761ed

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 eZamówienia wynik.pdf 134,81 KB 2021-11-08 09:05:52 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-09-28

Nr sprawy TZ.250.52.2021.MW                                                                     Gdańsk, dnia 28.09.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zadanie (część) 1, 2, 3, 4, 5

 

Dotyczy: postępowania na wykonywanie usługi czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych
w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska na terenie Obszaru Administracyjnego 3 i 4 oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa

administrowanych przez Zamawiającego w roku 2021, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał:

 

na Zadaniu (Części) 1

ofertę nr 1 firmy „BŁYSK” Jan Frąc ul. Kocurki 2 80-822 Gdańsk

z ceną 110 743,20 zł.

 

Na Zadaniu (Części) 2

ofertę nr 1 firmy „BŁYSK” Jan Frąc ul. Kocurki 2 80-822 Gdańsk

z cena: 105 982,05 zł.

 

Na Zadaniu (Części) 3

ofertę nr 1 firmy „BŁYSK” Jan Frąc ul. Kocurki 2 80-822 Gdańsk

z cena: 59 747,40 zł.

 

Na Zadaniu (Części) 4

ofertę nr 1 firmy „BŁYSK” Jan Frąc ul. Kocurki 2 80-822 Gdańsk

z cena: 82 832,25 zł.

 

Na Zadaniu (Części) 5

ofertę nr 1 firmy „BŁYSK” Jan Frąc ul. Kocurki 2 80-822 Gdańsk

z cena: 21 787,20 zł.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

Cena

 

1

„BŁYSK” Jan Frąc

ul. Kocurki 2

80-822 Gdańsk

Zadanie 1

Cena: 110 743,20 zł.

Zadanie 2

Cena: 105 982,05 zł.

Zadanie 3

Cena: 59 747,40 zł.

Zadanie 4

Cena: 82 832,25 zł.

Zadanie 5

Cena: 21 787,20 zł.

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Zadanie (Część) 1

Nr oferty

Liczba pkt
w kryterium cena

 Waga 100 %

Razem

1

100,00

100,00

 

  Zadanie (Część) 2

Nr oferty

Liczba pkt
w kryterium cena

 Waga 100 %

Razem

1

100,00

100,00

 

Zadanie (Część) 3

Nr oferty

Liczba pkt
w kryterium cena

 Waga 100 %

Razem

1

100,00

100,00

 

Zadanie (Część) 4

Nr oferty

Liczba pkt
w kryterium cena

Waga 100 %

Razem

1

100,00

100,00

 

Zadanie (Część) 5

Nr oferty

Liczba pkt
w kryterium cena

Waga 100 %

Razem

1

100,00

100,00

Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

 

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

(Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 100 %.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 28.09.2021 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222. ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuję, kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 252 421,93 zł, w tym:

Zadanie 1 – 71 274,92 zł

Zadanie 2 – 67 690,62 zł

Zadanie 3 – 38 913,84 zł

Zadanie 4 – 53 678,38 zł

Zadanie 5 – 20 864,17 zł

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 349,53 KB 2021-09-08 13:22:35 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 147,02 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 52 609,34 KB 2021-08-31 13:59 pobierz
2 zał. 1 - Druk Oferta 23,68 KB 2021-08-31 13:59 pobierz
3 zał. 2 - Formularze cenowe 513,27 KB 2021-08-31 13:59 pobierz
4 zał. 3-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe Zadanie 1 (Obszar Administracyjny 3 cz. 1) 336,9 KB 2021-08-31 13:59 pobierz
5 zał. 3-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe Zadanie 2 (Obszar Administracyjny 3 cz. 2) 297,05 KB 2021-08-31 13:59 pobierz
6 zał. 3-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe Zadanie 3 (Obszar Administracyjny 4 cz. 1) 311,25 KB 2021-08-31 13:59 pobierz
7 zał. 3-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe Zadanie 4 (Obszar Administracyjny 4 cz. 2) 302,81 KB 2021-08-31 13:59 pobierz
8 zał. 3-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe Zadanie 5 (Budynki Skarbu Państwa) 284,13 KB 2021-08-31 13:59 pobierz
9 zał. 4-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi Zadanie 1 (Obszar Administracyjny 3 cz. 1) 213,63 KB 2021-08-31 13:59 pobierz
10 zał. 4-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi Zadanie 2 (Obszar Administracyjny 3 cz. 2) 207,73 KB 2021-08-31 13:59 pobierz
11 zał. 4-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi Zadanie 3 (Obszar Administracyjny 4 cz. 1) 191,13 KB 2021-08-31 13:59 pobierz
12 zał. 4-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi Zadanie 4 (Obszar Administracyjny 4 cz. 2) 186,49 KB 2021-08-31 13:59 pobierz
13 zał. 4-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi Zadanie 5 (Budynki Skarbu Państwa) 198,02 KB 2021-08-31 13:59 pobierz
14 zał. 5 - oswiadczenie podstawy wykluczenia 51,5 KB 2021-08-31 13:59 pobierz
15 zał. 6 - oświadczenie warunki udzialu 58 KB 2021-08-31 13:59 pobierz
16 zał. 7 - Projekt umowy 869,37 KB 2021-08-31 13:59 pobierz
17 zał. 8 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,54 KB 2021-08-31 13:59 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2021-08-31
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2021-08-31 14:00
Ostatnia aktualizacja:
2021-11-08 09:06