BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie robót zduńskich w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości w 2021 roku na terenie Obszaru Administracyjnego 1 i 2. Identyfikator postępowania 9e630d8c-a822-4b0f-9f99-973671a9888c

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 wynik postępowania 83,76 KB 2021-11-05 13:57:24 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-09-23

Nr Sprawy TZ.250.53.2021.MW                                                                      Gdańsk, dnia 23.09.2021 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania na wykonywanie robót zduńskich w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości w 2021 roku na terenie Obszaru Administracyjnego  1 i 2, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

 

1.   Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał na:

a)    Zadaniu 1 ofertę nr 1 -  Robakowski Mieczysław „Usługi Ogólnobudowlane – Zduńskie”

             Brzozowa 3 84-207 Koleczkowo

    z ceną:

·         za przestawienia pieca:          4 435,83 zł

·         za rozbiórkę pieca:                   749,14 zł

·         za wymianę pieca na nowy:    6 882,13 zł

                    Cena oferty ogółem:            12 067,10 zł

 

Ilość miesięcy udzielonej gwarancji:  12 miesięcy

Ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku zdun  – 276 miesięcy

Koszty pośrednie – 65%.   

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia
i niepodlegająca odrzuceniu.

 

b)    Zadaniu 2 ofertę nr 2 - ZDUNEK s.c. Usługi Remontowo-Ogólnobudowlane
                                   Alojzy i Krzysztof Mathea ul. Nowy Świat 28  80-299 Gdańsk

      z ceną:

·         za przestawienia pieca:          4 193,65 zł

·         za rozbiórkę pieca:                   913,45 zł

·         za wymianę pieca na nowy:    6 316,24 zł

      Cena oferty ogółem:            11 423,34 zł

 

Ilość miesięcy udzielonej gwarancji:  36 miesięcy

Ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku zdun  – 412 miesięcy

Koszty pośrednie – 50%.   

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia
i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

Robakowski Mieczysław
„Usługi Ogólnobudowlane – Zduńskie”

Brzozowa 3

84-207 Koleczkowo

Zadanie 1

Przestawienia pieca:         4 435,83 zł

Rozbiórki pieca:                  749,14 zł

Wymiany pieca na nowy:  6 882,13 zł

Cena oferty ogółem:       12 067,10 zł

 

Ilość miesięcy udzielonej gwarancji:  12 miesięcy

Ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku zdun  – 276 miesięcy

Koszty pośrednie – 65%.     

2

ZDUNEK s.c.

Usługi Remontowo – Ogólnobudowlane

Alojzy i Krzysztof Mathea

ul. Nowy Świat 28

80-299 Gdańsk,

 

 

Zadanie 2

Przestawienia pieca:         4 193,65 zł

Rozbiórki pieca:                  913,45 zł

Wymiany pieca na nowy:  6 316,24 zł

Cena oferty ogółem:       11 423,34 zł

 

Ilość miesięcy udzielonej gwarancji:  36 miesięcy

Ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku zdun  – 412 miesięcy

Koszty pośrednie – 50%.    

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Zadanie 1:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

60%

 

 

Liczba pkt w kryterium

okres udzielonej gwarancji za wady

 15 %

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osób na stanowisku zduna  15 %

Liczba pkt w kryterium

koszty pośrednie do rbg

 10 %

Razem

1

60,00

00,00

15,00

10,00

85,00

 

Zadanie 2:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

60%

 

 

Liczba pkt w kryterium

okres udzielonej gwarancji za wady

 15 %

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osób na stanowisku zduna  15 %

Liczba pkt w kryterium

koszty pośrednie do rbg

 10 %

Razem

2

60,00

15,00

15,00

10,00

100,00

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

 

1.   Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

(Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

 

2.   Punkty w kryterium okres udzielonej gwarancji za wady zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

G =((Gof - Gmin)/(Gmax - Gmin))x 100 pkt x 15% (0,15) - odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt.

gdzie

G         - ilość punktów w kryterium,

Gmin   - minimalny  okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 12 miesięcy

Gmax  - maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy

Gof     - okres gwarancji oferty ocenianej.

 

3.   Punkty w kryterium doświadczenie osoby na stanowisku zduna zostały przyznane według zasad określonych w punkcie 25 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, tj.:

 

W przypadku, gdy minimalny okres doświadczenia wskazany w ofertach będzie równy maksymalnemu okresowi  doświadczenia wskazanemu w ofertach - z uwzględnieniem opisanych powyżej wskaźników, Zamawiający przyzna Wykonawcom maksymalną ilość punktów tj. 15.

 

W przypadku wykazania  w druku  „Zdolność Zawodowa - wykaz osób” większej liczby osób, niż wymagał zamawiający, do oceny doświadczenia osoby będą brane osoby w kolejności ich wpisu w w/w druku.

 

4.   Punkty w kryterium koszty pośrednie do rbg w [%] zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 4 specyfikacji warunków zamówienia, tj.:

 

Zamawiający przyjmie do oceny najwyższą wartość kosztów pośrednich spośród wszystkich kosztorysów złożonych przez Wykonawcę.

 

W sytuacji, gdy minimalna wartość kosztów pośrednich wskazana w ofertach będzie równa maksymalnej wartości kosztów pośrednich wskazanej w ofertach, Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalną ilość punktów tj. 10.

 

 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte po dniu 23.09.2021r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 196 030,87 zł, w tym:

  • zadanie 1 – 70 203,97 zł,
  • zadanie 2 – 125 826,90 zł,

Maksymalna wartość:

·         przestawienia pieca: 4 725,24 zł,

·         rozbiórki pieca: 1 037,13 zł,

·         wymiany pieca na nowy: 6 989,71 zł.

 

 Maksymalna wartość stawki 1 roboczogodziny – 56,66 zł (z kosztami  pośrednimi i zyskiem).

 

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert.pdf 363,39 KB 2021-09-20 14:42:27 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 136,47 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 53 805,91 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
2 zał. nr 1- Formularz Oferta 507,63 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
3 zał. nr 2- Wykaz osób 500,07 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
4 zał. nr 3- Projekt umowy 369,3 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
5 zał. nr 4 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zduńskich 263,18 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
6 zał. nr 5 - przedmiar przestawienie pieca kaflowego 24,65 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
7 zał. nr 6 - przedmiar rozbiórka pieca 13,79 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
8 zał. nr 7 - przedmiar wymiana pieca na nowy 18,66 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
9 zał. nr 8 - oswiadczenie podstawy wykluczenia 51 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
10 zał. nr 9 - oswiadczenie warunki udzialu w postepowaniu 46 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
11 zał. nr 10 - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 417,24 KB 2021-09-03 12:40 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2021-09-03
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2021-09-03 12:41
Ostatnia aktualizacja:
2021-11-05 13:57