BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymianę stolarki w budynkach wielorodzinnych mieszczących się przy ul. Dolna Brama 4 i 6 w Gdańsku wraz z rozbiórką przybudówki mieszczącej się przy ul. Dolna Brama 4, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku” Identyfikator postępowania c7b48a77-2704-499f-b2c2-72ba15075e9c.

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf 80,7 KB 2022-04-06 11:55:23 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2022-04-01

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania na: Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymianę stolarki w budynkach wielorodzinnych mieszczących się przy ul. Dolna Brama 4 i 6 w Gdańsku wraz z rozbiórką przybudówki mieszczącej się przy ul. Dolna Brama 4, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku” prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę Zakład Budowlano-Dekarski Marek Plechowski z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Angielska Grobla 14, z ceną 1 002 972,40 zł, terminem wykonania zamówienia 260 dni od dnia podpisania umowy, okresem gwarancji 72 miesiące.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

Zakład Budowlano-Dekarski

Marek Plechowski

ul. Angielska Grobla 14

80-765 Gdańsk

Cena: 1 002 972,40 zł.

Termin wykonania zamówienia 260 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 72 miesiące

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium gwarancja na wykonane roboty budowlane

Waga 15%

Razem

1

60,00

0,00

15,00

75,00

 

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

 

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 26 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

2.     Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 26 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

3.     Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonanie roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 26 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 01.04.2022 r.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 703 894,81 zł

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwracia 324,81 KB 2021-12-10 12:48:33 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 145,54 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 3 zmiana ezamówienia 44,78 KB 2021-12-03 13:11 pobierz
2 3 zmiana SWZ 1,15 MB 2021-12-03 13:11 pobierz
3 ZMODYFIKOWANY Projekt umowy 50 703,74 KB 2021-12-03 13:11 pobierz
4 odpowiedzi na pytania 476,36 KB 2021-12-03 13:09 pobierz
5 DETAL GZYMSÓW 129,61 KB 2021-12-03 13:09 pobierz
6 DETAL OPASKI OKIENNEJ 146 KB 2021-12-03 13:09 pobierz
7 zmiana ogłoszenia eZamówienia. 46,54 KB 2021-11-29 08:10 pobierz
8 2 zmiana SWZ 159 KB 2021-11-29 08:10 pobierz
9 2 zmiana ogłoszenia eZamówienia 46,54 KB 2021-11-22 09:36 pobierz
10 modyfikacja SWZ.pdf 417,75 KB 2021-11-22 09:35 pobierz
11 SWZ 50 1,07 MB 2021-11-05 14:24 pobierz
12 zał. 1-Formularz Ofertowy 102,58 KB 2021-11-05 14:24 pobierz
13 zał. 2- Projekt umowy 50 746,78 KB 2021-11-05 14:24 pobierz
14 zał. 3-Zdolność zawodowa Wykaz robót 102,5 KB 2021-11-05 14:24 pobierz
15 zał. 4-Zdolność zawodowa Wykaz osób 153 KB 2021-11-05 14:24 pobierz
16 zał. 5-Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 51,5 KB 2021-11-05 14:24 pobierz
17 zał. 6-Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 56,5 KB 2021-11-05 14:24 pobierz
18 zał. 7-Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,54 KB 2021-11-05 14:24 pobierz
19 zał. 8- Projekt Budowlany ul.Dolna Brama 4 50,39 MB 2021-11-05 14:24 pobierz
20 zał. 8a-Projekt Wykonawczy Architektura ul.Dolna Brama 4 16,54 MB 2021-11-05 14:24 pobierz
21 zał. 8b-Projekt Wykonawczy Konstrukcja ul. Dolna Brama 4 2,77 MB 2021-11-05 14:24 pobierz
22 zał. 8c-STWiORB Wymagania ogólne Roboty Budowlane 71,72 MB 2021-11-05 14:24 pobierz
23 zał. 8d-Przedmiar, Remont elewacji i izolacji przeciwwilgociowej ul.Dolna Brama 4 147,69 KB 2021-11-05 14:24 pobierz
24 zał. 9-Projekt Budowlany, Architektura, rozbiórka ul. Dolna Brama 4 13,47 MB 2021-11-05 14:24 pobierz
25 zał. 10-Projekt Budowlany, Remont elewacji ul. Dolna Brama 6 (2) 46,31 MB 2021-11-05 14:24 pobierz
26 zał. 10a-Projekt Wykonawczy, Architektura, ul. Dolna Brama 6 18,49 MB 2021-11-05 14:24 pobierz
27 zał. 10b-Projekt Wykonawczy, Konstrukcja ul. Dolna Brama 6 647,38 KB 2021-11-05 14:24 pobierz
28 zał. 10c-STWiORB Wymagania Ogólne Roboty Budowlane ul. Dolna Brama 6 81,78 MB 2021-11-05 14:24 pobierz
29 zał. 10d-Przedmiar, Remont elewacji ul. Dolna Brama 6 140,85 KB 2021-11-05 14:24 pobierz
30 zał.11-Studium Wykonalności dla projektu Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia 2,03 MB 2021-11-05 14:24 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2021-11-05
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2021-11-05 14:25
Ostatnia aktualizacja:
2022-04-06 11:55