BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie terenu zapleczy podwórzowych przy budynkach Al. Zwycięstwa 44 i ul. Na Zaspę 30A w Gdańsku. Identyfikator postępowania 4b62425d-8044-4eba-a739-d1da89d1a204

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 Ogłoszenie o wyniku postępowania 2021BZP 0026835401.pdf 78,97 KB 2021-11-15 13:35:52 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-11-09

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  NA ZADANIU 2 ORAZ O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA NA ZADANIU 1

I.            Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019  z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał na zadaniu 2 ofertę nr 1 firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIZAN” Sławomir Ossowski z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Zbigniewa Burzyńskiego 10A z ceną 83 750,00 zł, terminem wykonania zamówienia: 45 dni i okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane: 48 miesięcy.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

 

II.            Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019  z późn. zm.) informuję, że postępowanie zostało unieważnione na zadaniu 1.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.

 

 Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

Cena/Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIZAN” Sławomir Ossowski

ul. Zbigniewa Burzyńskiego 10A,

80-462 Gdańsk

 

Cześć 2 - Cena:  83 750,00 zł.

Termin wykonania zamówienia: 45 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 48 miesięcy

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania zamówienia

Waga 20%

Liczba pkt w kryterium:

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 20%

Razem

ZADANIE 2

1

60,00

0,00

20,00

80,00

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium: Cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.         Punkty w kryterium Termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

3.         Punkty w kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 09.11.2021 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z  późn. zm. ) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 142 382,27 w tym:

·         Część 1 – 78 153,36 zł

·         Część 2 – 64 228,91 zł

Dodatkowe oferty:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 14. informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf 439,78 KB 2021-11-03 11:32:21 pobierz

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 439,71 KB 2021-10-08 13:54:01 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 158,93 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 59 792,33 KB 2021-09-22 14:14 pobierz
2 zał. 1 - druk oferty 25,55 KB 2021-09-22 14:14 pobierz
3 zał. 2 - Projekt umowy 525,91 KB 2021-09-22 14:14 pobierz
4 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 55 KB 2021-09-22 14:14 pobierz
5 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 59,5 KB 2021-09-22 14:14 pobierz
6 zał. 5 - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,78 KB 2021-09-22 14:14 pobierz
7 zał. 6 - Zwycięstwa 44 - Projekt zagospodarowania terenu + specyfikacje techniczne 8,35 MB 2021-09-22 14:14 pobierz
8 zał. 7 - Zwycięstwa 44 - Przedmiar 2,96 MB 2021-09-22 14:14 pobierz
9 zał. 8 - Projekt zagospodarowania terenu - Na Zaspę 30A 6,48 MB 2021-09-22 14:14 pobierz
10 zał. 9 - Specyfikacja techniczna - Na Zaspę 30A 661,86 KB 2021-09-22 14:14 pobierz
11 zał. 10 - Przedmiar Na Zaspę 30A 206,77 KB 2021-09-22 14:14 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2021-09-22
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2021-09-22 14:21
Ostatnia aktualizacja:
2021-11-09 11:13