BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie terenu zapleczy podwórzowych przy budynkach ul. Kościuszki 26, Nad Stawem 10 i 11 oraz Wolności 13-13II w Gdańsku. Identyfikator postępowania: dda1a272-cfb6-48ff-bc6b-6169228dad32

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 Ogłoszenie o wyniku postępowania 2021BZP 0026383701.pdf 135,71 KB 2021-11-10 08:06:59 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-11-05


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  NA ZADANIU 1, 2, 3 ORAZ O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA NA ZADANIU 4

Dotyczy postępowania na zagospodarowanie terenu zapleczy podwórzowych przy budynkach ul. Kościuszki 26,  Nad Stawem 10 i 11 oraz Wolności 13-13II w Gdańsku, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

I.            Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019  z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał na:

-         Zadaniu 1 ofertę nr 1 firmy "AN-BUD ROBOTY ZIEMNE, DROGOWE I ROZBIÓRKOWE" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Przyrodników 30 z ceną 140 000,00 zł, terminem wykonania zamówienia: 30 dni i okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

-         Zadaniu 2 ofertę nr 1 firmy "AN-BUD ROBOTY ZIEMNE, DROGOWE I ROZBIÓRKOWE" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Przyrodników 30 z ceną 109 999,99 zł, terminem wykonania zamówienia: 30 dni i okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

-         Zadaniu 3 ofertę nr 1 firmy "AN-BUD ROBOTY ZIEMNE, DROGOWE I ROZBIÓRKOWE" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Przyrodników 30 z ceną 105 000,00 zł, terminem wykonania zamówienia: 30 dni i okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

 

II.            Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019  z późn. zm.) informuję, że postępowanie zostało unieważnione na zadaniu 4.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 3 ustawy Pzp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

Cena/Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

"AN-BUD ROBOTY ZIEMNE,

DROGOWE I ROZBIÓRKOWE"

Sp. z o.o.

Ul. Przyrodników 30

80-298 Gdańsk

Cześć 1 - Cena:  140 000,00 zł.

Termin wykonania zamówienia: 30 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy

 

Cześć 2 - Cena:  109 999,99 zł.

Termin wykonania zamówienia: 30 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy

 

Cześć 3 - Cena:  105 000,00 zł.

Termin wykonania zamówienia: 30 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy

 

Cześć 4 - Cena:  160 000,00 zł.

Termin wykonania zamówienia: 30 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania zamówienia

Waga 20%

Liczba pkt w kryterium:

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 20%

Razem

ZADANIE 1

1

60,00

20,00

20,00

100,00

ZADANIE 2

1

60,00

20,00

20,00

100,00

ZADANIE 3

1

60,00

20,00

20,00

100,00

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium: Cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.         Punkty w kryterium Termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

3.         Punkty w kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 05.11.2021 r.     

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 324 944,43 w tym:

·         Część 1 – 104 961,91 zł

·         Część 2 –   70 894,94 zł

·         Część 3 –   61 608,58 zł

·         Część 4 –   87 479,00 zł 

Dodatkowe oferty:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 informacja z otwarcia dodatkowych ofert 455,28 KB 2021-10-18 09:10:48 pobierz

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 311,53 KB 2021-10-01 14:29:08 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 186,33 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 61 802,68 KB 2021-09-16 15:03 pobierz
2 zał nr 1 - druk oferty 25,87 KB 2021-09-16 15:03 pobierz
3 zał nr 2 - Projekt umowy 368,84 KB 2021-09-16 15:03 pobierz
4 zał nr 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 55 KB 2021-09-16 15:03 pobierz
5 zał nr 4 - oswiadczenie warunki udzialu 59,5 KB 2021-09-16 15:03 pobierz
6 zał nr 5 - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 417,24 KB 2021-09-16 15:03 pobierz
7 zał nr 6 - Projekt zagospodarowania terenu - Kościuszki 26 9,45 MB 2021-09-16 15:03 pobierz
8 zał nr 7 - Specyfikacje techniczne - Kościuszki 26 2,44 MB 2021-09-16 15:03 pobierz
9 zał nr 8 - Przedmiar robót - Kościuszki 26 137,33 KB 2021-09-16 15:03 pobierz
10 zał nr 9 - Projekt - Nad Stawem 10 6,1 MB 2021-09-16 15:03 pobierz
11 zał nr 10 - Projekt wykonawczy wiaty śmietnikowej - Nad Stawem 10 5,41 MB 2021-09-16 15:03 pobierz
12 zał nr 11 - Specyfikacje techniczne - Nad Stawem 10 761,16 KB 2021-09-16 15:03 pobierz
13 zał nr 12 - Przedmiar robót - Nad Stawem 10 97,87 KB 2021-09-16 15:03 pobierz
14 zał nr 13 - Projekt zagospodarowania terenu - Nad Stawem 11 1,57 MB 2021-09-16 15:03 pobierz
15 zał nr 14 - Projekt wykoanwczy wiaty śmietnikowej - Nad stawem 11 5,41 MB 2021-09-16 15:03 pobierz
16 zał nr 15 - Specyfikacje techniczne - Nad Stawem 11 2,3 MB 2021-09-16 15:03 pobierz
17 zał nr 16 - Przedmiar robót - Nad Stawem 11 97,7 KB 2021-09-16 15:03 pobierz
18 zał nr 17 - Projekt zagospodarowania terenu - Wolności 13-13ll 9,67 MB 2021-09-16 15:03 pobierz
19 zał nr 18 - Specyfikacje techniczne - Wolności 13-13II 591,45 KB 2021-09-16 15:03 pobierz
20 zał nr 19 - Przedmiar robot - Wolności 13-13II 148,03 KB 2021-09-16 15:03 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2021-09-16
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2021-09-16 15:03
Ostatnia aktualizacja:
2021-11-10 08:07