BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Słowackiego 40 lok. 10 i 11 oraz wydzielenie łazienki w mieszkaniu nr 9, Chrzanowskiego 51 lok. 6, Grunwaldzkiej 61 lok. 20, Jaśkowa Dolina 33 lok. 2b w Gdańsku. Identyfikator postępowania: caf23ca8-ee57-485f-99ff-7bf15cafbc70

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 Ogłoszenie o wyniku postępowania 74,65 KB 2021-12-31 09:34:13 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-12-23

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 3 firmy KSS-GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Świętokrzyskiej 25 lok. 120 z ceną 440 541,82 zł, z terminem wykonania zamówienia 90 dni od dnia podpisania umowy, okresem gwarancji 60 miesięcy.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j.

Tysler Leszek i  Pomierski Mariusz

ul. Bażyńskiego 32

80-309 Gdańsk

Cena: 520 086,82 zł

Termin wykonania zamówienia 120 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy

2

SEB-INSTAL Sebastian Walczak

Usługi ogólnobudowlane, instalacyjne

ul. Kaczeńce 15/2

80-603 Gdańsk

Cena: 467 179,66 zł

Termin wykonania zamówienia 100 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 72 miesiące

3

KSS-GROUP SP. Z O.O.

ul. Świętokrzyska 25 lok. 120

80 -180 Gdańsk

Cena: 440 541,82 zł

Termin wykonania zamówienia 90 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy

                                             

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium gwarancja na wykonane roboty budowlane

Waga 15%

Razem

3

60,00

25,00

15,00

100,00

2

56,58

16,67

15,00

88,25

1

50,82

0,00

15,00

65,82

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium: Cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.         Punkty w kryterium Termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

3.         Punkty w kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 28.12.2021 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 479 526,38 zł.

Dodatkowe oferty:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 informacja z otwarcia ofert dodatkowych 327,51 KB 2021-12-06 14:06:37 pobierz

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 11.10 481,95 KB 2021-10-11 14:12:51 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 148,98 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Ogłoszenie o zmianie 39,45 KB 2021-09-29 11:46 pobierz
2 1. zmiana SWZ 317,4 KB 2021-09-29 11:46 pobierz
3 odpowiedź na pytanie 342,39 KB 2021-09-29 11:46 pobierz
4 zał. 2 - ZMODYFIKOWANE zestawienie kosztorysów 17,53 KB 2021-09-29 11:50 pobierz
5 SWZ 62 818,21 KB 2021-09-24 12:24 pobierz
6 zał nr 1 - Formularz Ofertowy 23,7 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
7 zał nr 2 - zestawienie kosztorysów 17,53 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
8 zał nr 3 - Projekt umowy 62 566,72 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
9 zał nr 4 - Wzór ośw. Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 55,5 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
10 zał nr 5 - Wzór ośw. Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 60 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
11 zał nr 6 - Jak należy podpisać ofertę 414,78 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
12 zał nr 7 - Słowackiego PB 46,91 MB 2021-09-24 12:18 pobierz
13 zał nr 8 - Słowackiego PW 46,91 MB 2021-09-24 12:18 pobierz
14 zał nr 9 - Słowackiego specyfikacja budowlana 906,36 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
15 zał nr 10 - Słowackiego Specyfikacja sanitarna 652,32 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
16 zał nr 11 - STWiO Elektryczny Słowackiego 40 143,98 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
17 zał nr 12 - SLOWACKIEGO-40 przedmiar budo 118,79 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
18 zał nr 13 - Przedmiar Słowackiego 40 sanitarka 214,69 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
19 zał nr 14 - Słowackiego 40 przedmiar 1,7 MB 2021-09-24 12:18 pobierz
20 zał nr 15 - Przedmiar roboty budowlane Gdańsk ul Chrzanowskiego 51 m 6 239,95 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
21 zał nr 16 - Przedmiar instalacje sanitarne Gdańsk ul Chrzanowskiego 51 m 6 252,98 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
22 zał nr 17 - Przedmiar roboty elektryczne Gdańsk ul Chrzanowskiego 51 m 6 233,17 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
23 zał nr 18 - Przedmiar roboty budowlane Gdańsk ul Grunwaldzka 61 m 20 238,68 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
24 zał nr 19 - przedmiar instalacje sanitarne Gdańsk ul Grunwaldzka 61 m 20 257,19 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
25 zał nr 20 - Przedmiar roboty elektryczne Gdańsk ul Grunwaldzka 61 m 20 229,78 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
26 zał nr 21 - Przedmiar roboty budowlane Gdańsk ul Jaśkowa Dolina 33 m 2B 228,27 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
27 zał nr 22 - Przedmiar instalacje sanitarne Gdańsk ul Jaśkowa Dolina 33 m 2B 251,2 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
28 zał nr 23 - Przedmiar roboty elektryczne Gdańsk ul Jaśkowa Dolina 33 m 2B 232,61 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
29 zał nr 24 - prace rozbiórkowe 50,98 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
30 zał nr 25 - Stolarka okna i drzwi 330,13 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
31 zał nr 26 - tynki zwykłe 140,94 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
32 zał nr 27 - Tynki okładziny z płyt k-g 221,35 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
33 zał nr 28 - malarskie 142,04 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
34 zał nr 29 - podłogi 208,83 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
35 zał nr 30 - ogrzwanie 119,09 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
36 zał nr 31 - wod-kan 123,6 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
37 zał nr 32 - gaz 74,19 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
38 zał nr 33 - elektryka 132,85 KB 2021-09-24 12:18 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2021-09-23
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2021-09-24 12:43
Ostatnia aktualizacja:
2021-12-31 09:34