BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie robót rozbiórkowych budynku przy ul. Kartuskiej 159 B w Gdańsku.Identyfikator postępowania 9941ed0e-96ff-4e23-9285-3a6dfba41905

załączniki

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-10-25

Nr Sprawy TZ.250.68.2021.MK                                                                  Gdańsk, dnia 25.10.2021 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania na wykonywanie robót rozbiórkowych budynku przy ul. Kartuskiej 159 B  w Gdańsku prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 3 firmy ZWAR-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Jabłoniowej 4 z ceną  97 170,00 zł, terminem wykonania zamówienia : 80 dni.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

Cena/Termin wykonania zamówienia/

 

1

P.T.H.U. JAGAN

Jacek Kalinowski

ul. Kilińskiego 58

84-230 Rumia

 

 

Cena: 127 6563, 47

Termin wykonania zamówienia: 80 dni

 

 

 

2

FB-JELCZ Sp. z o.o.

ul. Polna 45

80-209 Chwaszczyno

Cena: 136 342,43 zł

Termin wykonania zamówienia: 80 dni

 

   3

„ZWAR-BUD” Sp. z o.o.

ul. Jabłoniowa 4

80-180 Gdańsk

Cena: 97 170,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 80 dni

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

 

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania zamówienia

Waga 40%

Razem

1

45,67

40,00

85,67

2

42,76

40,00

82,76

3

60,00

40,00

100

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium: Cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.         Punkty w kryterium Termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

                                                                          

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 2.11.2021 r.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 113 801,26 zł

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenie z otwarcia 453,17 KB 2021-10-21 12:51:17 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 115 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 68 784,95 KB 2021-10-06 13:50 pobierz
2 oswiadczenie grupa kapitałowa 50,5 KB 2021-10-06 13:50 pobierz
3 zał. 1 Formularz Ofertowy 87,5 KB 2021-10-06 13:50 pobierz
4 zał. 2 Projekt umowy 362,86 KB 2021-10-06 13:50 pobierz
5 zał. 3 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,78 KB 2021-10-06 13:50 pobierz
6 zał. 4 - wzór oś. podstawy wykluczenia 51 KB 2021-10-06 13:50 pobierz
7 zał. 5 - wzór oś. warunki udzialu w postepowaniu 47 KB 2021-10-06 13:50 pobierz
8 zał. 6 Projekt budowlany. Inwentaryzacja budowlana architektoniczno-konstrukcyjna. Orzeczenie o stanie technicznym budynku 9,77 MB 2021-10-06 13:50 pobierz
9 zał. 7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania ogólne 149,16 KB 2021-10-06 13:50 pobierz
10 zał. 8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –roboty w zakresie burzenia 64,19 KB 2021-10-06 13:50 pobierz
11 zał. 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – betonowanie, zbrojenie 126,28 KB 2021-10-06 13:50 pobierz
12 zał. 10 Przedmiar robót. 34,93 KB 2021-10-06 13:50 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2021-10-05
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Monika Kąkol
Data publikacji:
2021-10-06 13:51
Ostatnia aktualizacja:
2021-10-25 14:59