BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych w Gdańsku. Identyfikator postępowania d3a5f08b-dce2-4e97-a63d-59cb2eee797e

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 Ogłoszenie o wyniku postępowani 96,69 KB 2021-12-31 09:19:24 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-12-08

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019  z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał na:

-         Zadaniu 1 ofertę nr 2 firmy F.H.U. BUD-ROB SZPEK PAWEŁ z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Wolfganga Mozarta 32 z ceną 223 944,00 zł, terminem wykonania zamówienia: 60 dni i okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 

-         Zadaniu 2 ofertę nr 3 firmy KSS-GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Świętokrzyskiej 25/120 z ceną 201 811,18 zł, terminem wykonania zamówienia: 60 dni i okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane: 36 miesięcy.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna oferta ze złożonych, spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

Cena/Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

IGIS Radosław Zawada

Rokitnica, ul. Korzenna 4,

83-021 Wiślina

 

 

Cześć 1 - Cena: 186 974,70 zł

Cześć 2 - Cena: 172 638,00 zł 

Termin wykonania zamówienia: 60 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 36 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

F.H.U. BUD-ROB

SZPEK PAWEŁ

Ul. Wolfganga Mozarta 32

80 - 171 Gdańsk

Cześć 1 - Cena: 223 944,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 60 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy

 

3

KSS-GROUP SP. Z O.O.

Ul. Świętokrzyska 25/120

80-180 Gdańsk

Cześć 1 - Cena: 243 835,77 zł

Cześć 2 - Cena: 201 811,18 zł 

Termin wykonania zamówienia: 60 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 36 miesięcy

4

ZAKŁAD BUDOWLANY I KONSERWACYJNY

 "WAGA" TOMASZ WAGA

ul. Ludwika Beethovena 96,

80-171 Gdańsk

Cześć 2 - Cena: 261 360,00 zł 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania zamówienia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium:

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 15%

Razem

ZADANIE 1

2

60,00

0,00

15,00

75,00

3

55,11

0,00

0,00

55,11

ZADANIE 2

3

60,00

0,00

0,00

60,00

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium: Cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 26 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.         Punkty w kryterium Termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 26 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

3.         Punkty w kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 26 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 13.12.2021 r.     

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 405 820,67 w tym:

· Część 1 – 220 613,31 zł

· Część 2 – 185 207,36 zł

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 495,47 KB 2021-11-17 14:10:37 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 161,89 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Ogłoszenie o wykonaniu umowy 110-2021-TZ 61,6 KB 2022-05-30 14:33 pobierz
2 Ogłoszenie o wykonaniu umowy 111-2021-TZ 64,33 KB 2022-05-30 14:34 pobierz
3 2021BZP 0026544901 Ogłoszenie o zmianie 44,85 KB 2021-11-10 14:24 pobierz
4 zmiana SWZ 10.11 1,68 MB 2021-11-10 14:23 pobierz
5 odpowiedzi na pytania z dnia 10.11 2,27 MB 2021-11-10 14:23 pobierz
6 ZMODYFIKOWANY zał. 8 - Łąkowa 5 15,67 MB 2021-11-10 14:23 pobierz
7 ZMODYFIKOWANY zał. 9 - Projekt budowlany instalacji CO i CWU - Łąkowa 27 aktualizacja 12,19 MB 2021-11-10 14:23 pobierz
8 ZMODYFIKOWANY zał. 11-Lakowa_32A_33A aktualizacja nr lok 12,16 MB 2021-11-10 14:23 pobierz
9 ZMODYFIKOWANY zał. 13-Wrobla_11)12 aktualizacja 11,23 MB 2021-11-10 14:23 pobierz
10 2021BZP 0025932501 Ogłoszenie o zmianie 44,86 KB 2021-11-05 13:46 pobierz
11 zmiana SWZ 5.11 519,59 KB 2021-11-05 13:45 pobierz
12 2021BZP 0025202301 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.10 44,86 KB 2021-10-29 14:30 pobierz
13 zmiana SWZ 29.10 521,6 KB 2021-10-29 14:30 pobierz
14 2021BZP 0024122601 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 44,86 KB 2021-10-21 14:24 pobierz
15 zmiana SWZ 21.10 523,71 KB 2021-10-21 14:24 pobierz
16 SWZ 70 1,02 MB 2021-10-08 12:29 pobierz
17 zał. 1 Formularz Ofertowy 102,84 KB 2021-10-08 12:29 pobierz
18 zał. 2 - Projekt umowy 70 650,32 KB 2021-10-08 12:29 pobierz
19 zał. 3 - Formularz cenowy - zadanie 1 19,08 KB 2021-10-08 12:29 pobierz
20 zał. 3 - Formularz cenowy - zadanie 2 12,82 KB 2021-10-08 12:29 pobierz
21 zał. 4 Wzór ośw. Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 51,5 KB 2021-10-08 12:29 pobierz
22 zał. 5 Wzór ośw. Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 54 KB 2021-10-08 12:29 pobierz
23 zał. 6 - Jak należy podpisać ofertę 414,78 KB 2021-10-08 12:29 pobierz
24 zał. 7 - Chłodna 4 66,96 MB 2021-10-08 12:29 pobierz
25 zał. 8 - Łąkowa 5 15,63 MB 2021-10-08 12:29 pobierz
26 zał. 9 - Łąkowa 27 11,52 MB 2021-10-08 12:29 pobierz
27 zał. 10 - Łąkowa 32-33 26,96 MB 2021-10-08 12:29 pobierz
28 zał. 11 - Łąkowa 32A 33A 11,7 MB 2021-10-08 12:29 pobierz
29 zał. 12 -Wróbla 1)10 A 19 MB 2021-10-08 12:29 pobierz
30 zał. 13 - Wróbla 11)12 11,01 MB 2021-10-08 12:29 pobierz
31 zał. 14 - Zielona 18 20,75 MB 2021-10-08 12:29 pobierz
32 zał. 15 -Zielona 19 21,06 MB 2021-10-08 12:29 pobierz
33 zał. 16 - STWiOR 985,95 KB 2021-10-08 12:29 pobierz
34 zał. 17 - kryterium równoważności 724,36 KB 2021-10-08 12:29 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2021-10-06
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2021-10-08 12:30
Ostatnia aktualizacja:
2022-05-30 14:35