BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż 7 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem ogrodów deszczowych na podwórzach przy ulicach Gościnnej 16-18, Kościerskiej 2, Na Zaspę 44, Podmiejskiej 9, Podmiejskiej 19-20, Śnieżnej 10, Wolności 17 w Gdańsku. Identyfikator postępowania 65f0e7e8-46a3-469e-b20c-e8f57ee0c811

załączniki

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2022-01-17

TZ.250.78.2021.MW                                                        Gdańsk, dnia 17.01.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Dotyczy postępowania na dostawę i montaż 7 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem ogrodów deszczowych na podwórzach przy ulicach Gościnnej 16-18, Kościerskiej 2, Na Zaspę 44, Podmiejskiej 9, Podmiejskiej 19-20, Śnieżnej 10, Wolności 17 w Gdańsku, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019  z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał firmę El Maxx JAKUB LIDZBARSKI z siedzibą w Szemudzkiej Hucie przy ulicy Biesiadnej 20 z ceną 321 030,00 zł, terminem wykonania zamówienia 60 dni i okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane 48 miesięcy.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

 Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

Cena/Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

El Maxx JAKUB LIDZBARSKI

Szemudzka Huta

ul. Biesiadna 20

84-217 Szemud

Cena: 321 030,00 zł

Termin wykonania zamówienia 60 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 48 miesięcy

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania zamówienia

Waga 20%

Liczba pkt w kryterium:

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 20%

Razem

1

60,00

00,00

20,00

80,00

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium: Cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.         Punkty w kryterium Termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

3.         Punkty w kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 17.01.2022 r.                

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z póżn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 204 835,52 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 454,44 KB 2021-11-19 12:51:33 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 143,89 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 78 795,21 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
2 zał. 1 - formularz ofertowy 25,64 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
3 zał. 1A - formularz cenowy 34,5 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
4 zał. 2 - projekt umowy 362,72 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
5 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 54,5 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
6 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 58,5 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
7 zał. 5 - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,78 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
8 zał. 6 - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Gościnna 16-18 w Gdańsku-projekt zagospodarowania terenu 405,2 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
9 zał. 6a - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Gościnna 16-18 w Gdańsku – Konstrukcja wiaty śmietnikowej 322,01 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
10 zał. 6b - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Gościnna 16-18 w Gdańsku – Schemat zaniżenia terenu 334,85 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
11 zał. 6c - Przedmiar Budowa wiaty śmietnikowej ul. Gościnna 16-18 143,19 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
12 zał. 7 - Budowa wiaty śmietnikowej ul. Kościerska 2 Gdańsk - projekt zagospodarowania terenu 174,02 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
13 zał. 7a -Budowa wiaty śmietnikowej ul. Kościerska 2 Gdańsk – wiata śmietnikowa 497,66 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
14 zał. 7b - Budowa wiaty śmietnikowej ul. Kościerska 2 Gdańsk – schemat zaniżenia terenu 211,62 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
15 zał. 7c - Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Kościerska 2 Gdańsk 137,22 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
16 zał. 8 - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Na Zaspę 44 w Gdańsku-projekt zagospodarowania terenu 349,88 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
17 zał. 8a - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Na Zaspę 44 w Gdańsku – konstrukcja wiaty śmietnikowej 413,22 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
18 zał. 8b - Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Na Zaspę 44 w Gdańsku - schemat zaniżenia terenu 212,15 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
19 zał. 8c - Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Na Zaspę 44 Gdańsk 137,48 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
20 zał. 9 - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Podmiejska 9 w Gdańsku - projekt zagospodarowania terenu 652,37 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
21 zał. 9a - Projekt wiaty śmietnikowej ul. Podmiejska 9 w Gdańsku - konstrukcja wiaty śmietnikowej 322,08 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
22 zał. 9b -Projekt wiaty śmietnikowej ul. Podmiejska 9 w Gdańsku - schemat zaniżenia terenu 334,79 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
23 zał. 9c - Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Podmiejska 9 Gdańsk – załącznik 9c 137,33 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
24 zał. 10 - Projekt wiaty śmietnikowej ul. Podmiejska 19-20 w Gdańsku - projekt zagospodarowania terenu 561,8 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
25 zał. 10a - Projekt wiaty śmietnikowej ul. Podmiejska 19-20 w Gdańsku - konstrukcja wiaty śmietnikowej 322,3 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
26 zał. 10b - Projekt wiaty śmietnikowej ul. Podmiejska 19-20 w Gdańsku - schemat zaniżenia terenu 336,92 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
27 zał. 10c- Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Podmiejska 19-20 Gdańsk 137,42 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
28 zał. 11 - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Śnieżna 10 w Gdańsku – lokalizacja wiaty śmietnikowej 499,79 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
29 zał. 11a - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Śnieżna 10 w Gdańsku - projekt zagospodarowania terenu 277,66 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
30 zał. 11b - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Śnieżna 10 w Gdańsku - konstrukcja wiaty śmietnikowej 410,63 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
31 zał. 11c - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Śnieżna 10 w Gdańsku - schemat zaniżenia terenu 211,82 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
32 zał. 11d -Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Śnieżna 10 Gdańsk 143,3 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
33 zał. 12 - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Wolności 17 w Gdańsku - projekt zagospodarowania terenu 570,11 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
34 zał. 12a - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Wolności 17 w Gdańsku - konstrukcja wiaty śmietnikowej 413,3 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
35 zał. 12b - Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wolności 17 w Gdańsku - schemat zaniżenia terenu 211,29 KB 2021-11-03 15:10 pobierz
36 zał. 12c - Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Wolności 17 Gdańsk 137,15 KB 2021-11-03 15:10 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2021-11-04
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-11-03 15:10
Ostatnia aktualizacja:
2022-02-11 14:41