BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie w 2022 r. usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia. Wszystkie dokumenty znajdują się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-781dceca-52aa-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 2022BZP 0003488301 Wynik postępowania.pdf 69,37 KB 2022-02-04 09:10:51 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-12-16

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy "FIONER" MONIKA BUŻAN z siedzibą w Łebnie przy ulicy Kulingi 4E z ceną 143 345,08 zł.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Najkorzystniejsza oferta ze złożonych, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Cena/

 

1

Ekokomes Sp. z o. o,

ul. Tczewska 44

83-032 Kolnik

Cena oferty: 215 163,77 zł.

 

2

"FIONER" MONIKA BUŻAN

Łebno, ul. Kulingi 4E

84-217 Szemud

 

Cena oferty: 143 345,08 zł.

 

 

3

Zakład Remontowo-Budowlany „BROMIX” sp. j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir

ul. Spokojna 33
83-010 Straszyn

Cena oferty: 183 190,82 zł.

 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena waga 100%

1

66,62

2

100,00

3

78,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena - zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

 

(Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 100 %.

     

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 21.12.2021 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych --

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 153,12 KB

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2021-12-02
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-12-02 14:57
Ostatnia aktualizacja:
2022-02-04 09:11