BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę trzech budynków gminnych mieszczących się przy ul. Dolnej 3, 10A oraz ul. Ułańskiej 11 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020” Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e2593e98-5cb8-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2022-03-24

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał na:

Zadaniu 1 ofertę firmy STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Legnickiej lok. 15/6 z ceną: 214 266,00 zł, terminem wykonania dokumentacji: 120 dni, doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej: 51 projektów oraz z doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 35 projektów.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

Cena/Termin wykonania dokumentacji/Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej/Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

1

Adam Dziamski

„ENEPROJEKT”

ul. Unii Lubelskiej 3

61-249 Poznań

 

ZADANIE (CZĘŚĆ) 1

cena 140 097,00 zł

Termin wykonania dokumentacji: 160 dni.

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej: 17 projektów.

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 6 projektów.

 

 

 

 

 

2

STUDIO KWADRAT

Beata i Paweł Jurago s.c.

ul. Legnicka lok. 15/6

80-150 Gdańsk

ZADANIE (CZĘŚĆ) 1

cena 214 266,00 zł

Termin wykonania dokumentacji: 120 dni.

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej: 51 projektów.

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 35 projektów.

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

 Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania dokumentacji

 Waga 15%

Liczba pkt w kryterium:

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej Waga 15%

Liczba pkt w kryterium:

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Waga 10%

Razem

ZADANIE 1

1

60,00

5,00

5,00

1,71

71,71

2

39,23

15,00

15,00

10,00

79,23

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium: cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.         Punkty w kryterium: termin wykonania dokumentacji zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

3.         Punkty w kryterium: doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

4.         Punkty w kryterium Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 4 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 04.04.2022 r.     


               Nr sprawy TZ.250.60.2021.JR                                                  Gdańsk, dnia 04.03.2022 r.

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA  CZĘŚĆ 2 i 3

 

Dotyczy: postępowania na: Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę trzech budynków gminnych mieszczących się przy ul. Dolnej 3, 10A oraz ul. Ułańskiej 11 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że postępowanie w części 2 i 3  zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.

 


 

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych --

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 205,07 KB

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2021-12-27
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-12-27 10:32
Ostatnia aktualizacja:
2022-02-10 07:58