BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie w latach 2022/2023 usług konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-331b8846-67b0-11ec-ae77-fe331fedffdc

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2022-03-03

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał na:

-         Zadaniu 1 ofertę firmy GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Białej 1 ze stawką ryczałtową miesięczną brutto 46.627,00 zł, stawką rbg brutto - cena wynagrodzenia godzinowego za roboczogodzinę brutto 215,00 zł, czasem przyjazdu Wykonawcy na miejsce usunięcia awarii 1 godzina i okresem gwarancji na wykonane usługi 12 miesięcy.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

 

-         Zadaniu 2 ofertę firmy GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Białej 1 ze stawką ryczałtową miesięczną brutto 46.627,00 zł, stawką rbg brutto - cena wynagrodzenia godzinowego za roboczogodzinę brutto 215,00 zł, czasem przyjazdu Wykonawcy na miejsce usunięcia awarii 1 godzina i okresem gwarancji na wykonane usługi 12 miesięcy.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

stawka ryczałtowa miesięczna brutto/stawka rbg brutto - cena wynagrodzenia godzinowego za roboczogodzinę brutto/

Czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce usunięcia awarii/

okres gwarancji na wykonane usługi

1

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

ul. Biała 1B,

80-435 Gdańsk, 

 

 

część 1: cena 46 627,00 PLN, koszt 215,00 PLN,

część 2: cena 46 627,00 PLN, koszt 215,00 PLN.

 

Czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce usunięcia awarii:

1 godzina.

Okres gwarancji na wykonane usługi: 12 miesięcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

stawka ryczałtowa miesięczna brutto Waga 40%

Liczba pkt w kryterium:

stawka rbg brutto - cena wynagrodzenia godzinowego za roboczogodzinę brutto Waga 20%

Liczba pkt w kryterium:

Czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce usunięcia awarii

Waga 20%

Liczba pkt w kryterium:

okres gwarancji na wykonane usługi Waga 20%

Razem

ZADANIE 1

1

40,00

20,00

20,00

0,00

80,00

ZADANIE 2

1

40,00

20,00

20,00

0,00

80,00

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium: stawka ryczałtowa miesięczna brutto zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.         Punkty w kryterium stawka rbg brutto - cena wynagrodzenia godzinowego za roboczogodzinę brutto zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

3.         Punkty w kryterium czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce usunięcia awarii zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

4.         Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonane usługi zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 4 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 3.03.2022 r.        

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych --

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 40,5 KB

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2021-12-30
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2022-01-04 10:03
Ostatnia aktualizacja:
2022-03-03 13:06