BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku przy ul. Mniszki 5/6 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0adb6ebf-746e-11ec-83b1-bea871b78b5b

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2022-07-07

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy: "ENEPROJEKT" Adam Dziamski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 3 z ceną: 315 000,00 PLN, z terminem wykonania dokumentacji: 150 dni, doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej: 7 projektów oraz z doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 6 projektów.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna ze złożonych ofert spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

Cena/Termin wykonania dokumentacji/Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej/Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

1

Zakład Usług Technicznych Zakład Usług Technicznych Tycjan Kołodziejczyk,

ul. Bliska 1b/5,

80-541 Gdańsk

 

 

Cena 184 500,00 PLN

Termin wykonania dokumentacji: 150 dni.

 

 

 

 

 

2

Adam Dziamski

„ENEPROJEKT”

ul. Unii Lubelskiej 3

61-249 Poznań

Cena 315 000,00 PLN

Termin wykonania dokumentacji: 150 dni.

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej: 7 projektów.

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 6 projektów.

 

3

Mirosław Frąszczak

„Architektoniczna Pracownia Autorska”

ul. Tatarczana 2b/8

81-591 Gdynia

Cena 239 235,00 PLN

Termin wykonania dokumentacji: 147 dni.

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej: 16 projektów.

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 12 projektów.

 

 

 


 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

 Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania dokumentacji

 Waga 15%

Liczba pkt w kryterium:

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej Waga 15%

Liczba pkt w kryterium:

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Waga 10%

Razem

2

60,00

0,00

15,00

10,00

85,00

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium: cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.         Punkty w kryterium: termin wykonania dokumentacji w dniach zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

3.         Punkty w kryterium: doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 18.07.2022 r.

 

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych --

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 599,36 KB

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2022-01-21
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2022-01-26 09:05
Ostatnia aktualizacja:
2022-03-08 14:40