BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6412282c-8016-11ec-beb3-a2bfa38226ab

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2022-03-18

Dotyczy postępowania na wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego od 01.04.2022r. do 31.03.2023r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał na:

-         Zadaniu 1 ofertę firmy Zakład Remontowo Budowlany „BROMIX” s.j. Mirosław Kaszuba i Sławomir Kaszuba  z siedzibą w Straszynie przy ulicy Spokojnej 33 z ceną: 852.248,02 PLN.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

-         Zadaniu 2 ofertę firmy FIONER Monika Bużan z siedzibą w Łebnie przy ulicy Kulingi 4E z ceną: 1.179.893,62 PLN

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

-         Zadaniu 3 ofertę firmy FIONER Monika Bużan z siedzibą w Łebnie przy ulicy Kulingi 4E z ceną: 1.237.016,19  PLN

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

CENA

1

„Primus” Jacek Bartlewski, Jagiellońska 56a,

83-110 Tczew, 

część 1: cena 944 232,72 PLN,

część 3: cena 1 463 228,15 PLN,

2

FIONER Monika Bużan,

Łebno, ul. Kulingi 4E,

84-217 Szemud

część 1: cena 948 607,82 PLN,

część 2: cena 1 179 893,62 PLN,

część 3: cena 1 237 016,19 PLN,

3

 

Zakład Remontowo Budowlany „BROMIX” s.j. Mirosław Kaszuba i Sławomir Kaszuba,

Spokojna 33, 83-010 Straszyn, 

część 1: cena 852 248,02 PLN.

 

4

Przedsiębiorstwo Usługowe Clean-Bud Sp.J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska,

Halicka 10, 81-506 Gdynia,

część 2: cena 1 638 946,88 PLN.

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Waga 100%

Razem

ZADANIE 1

3

100,00

100,00

1

90,26

90,26

2

89,84

89,84

ZADANIE 2

2

100,00

100,00

4

71,99

71,99

ZADANIE 3

2

100,00

100,00

1

84,54

84,54

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium: cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 28.03.2022 r.      

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych --

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 181,81 KB

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2022-01-28
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2022-01-28 10:56
Ostatnia aktualizacja:
2022-02-25 13:29