BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont i przebudowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Biskupiej 11 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-41647695-d76e-11ec-9a86-f6f4c648a056

załączniki

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2022-08-05

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy FORI Sp. z o. o., z siedzibą w Juszkowie, Wichrowe Wzgórze 10, z ceną 4 691 230,12 zł, z terminem wykonania zamówienia 260 dni i okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy.

 

UZASADNIENIE WYBORU

Jedyna złożona oferta spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

Cena/Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

FORI Sp. z o. o.

Wichrowe Wzgórze 10

83-000 Juszkowo  

Cena 4 691 230,12 PLN

Termin wykonania zamówienia: 260 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania zamówienia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium:

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 15%

Razem

1

60,00

                      25,00                     

15,00

100,00

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium: Cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 27 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.         Punkty w kryterium Termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 27 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

3.         Punkty w kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 27 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

                                                                          

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 05.08.2022 r.

 

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych --

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 139,28 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zał. 8 - PW- Biskupia 11 109,8 MB 2022-06-01 08:54 pobierz
2 zał. 7 - PB - Biskupia 11 232,2 MB 2022-06-01 08:54 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2022-06-01
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2022-06-01 09:07
Ostatnia aktualizacja:
2022-07-05 14:02