BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla lokali, będących własnością Gminy Miasta Gdańska zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska o średniej powierzchni ok. 40 m2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a4c13613-d76f-11ec-9a86-f6f4c648a056

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2022-07-21

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał na:

-         części 1 ofertę firmy AK Projekty Anna Kaszubowska-Kaczmarska z siedzibą w Baninie, ul.Lipowa 8 lokal 3, z ceną 90 712,50 zł, termin wykonania dokumentacji: 90 dni.

-         części 2 ofertę firmy "IS" Inżynieria Sanitarna Hubert Ratowicz, z siedzibą w Stargardzie, ul. Serbska 6/4, z ceną 90 405,00 zł, termin wykonania dokumentacji: 90 dni.

-         części 3 ofertę firmy AK Projekty Anna Kaszubowska-Kaczmarska z siedzibą w Baninie, ul.Lipowa 8 lokal 3, z ceną 61 807,50 zł, termin wykonania dokumentacji: 90 dni.

-         części 5 ofertę firmy INŻYNIERIA SANITARNA PIOTR MIŁEJSZO z siedzibą w Słupsku, ul. 3 Maja 37/48, z ceną 98 400,00 zł, termin wykonania dokumentacji: 90 dni.

 

UZASADNIENIE WYBORU część 1, 2, 3 i 5 :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

Cena/

Termin wykonania dokumentacji w dniach

1

INŻYNIERIA SANITARNA PIOTR MIŁEJSZO,

ul. 3 Maja 37/48,

76-200 Słupsk,  

część 3: cena 73 800,00 PLN,

część 5: cena 98 400,00 PLN.

Termin wykonania dokumentacji: 90 dni

2

"IS" Inżynieria Sanitarna Hubert Ratowicz,

ul. Serbska 6/4,

73-110 Stargard,

część 1: cena 135 300,00 PLN,

część 2: cena 90 405,00 PLN.

Termin wykonania dokumentacji: 90 dni

3

PROJEKT - INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, al. Zwycięstwa 13A,

80-219 Gdańsk

część 1: cena 153 750,00 PLN,

Termin wykonania dokumentacji: 90 dni

 

część 2: cena 110 700,00 PLN,

część 3: cena 110 700,00 PLN,

część 4: cena 110 700,00 PLN,

część 5: cena 147 600,00 PLN,

część 6: cena 147 600,00 PLN.

Termin wykonania dokumentacji: 110 dni

4

AK Projekty Anna Kaszubowska-Kaczmarska,

ul. Lipowa 8 lokal 3,

 80-297 Banino,

część 1: cena 90 712,50 PLN,

część 3: cena 61 807,50 PLN,

Termin wykonania dokumentacji: 90 dni

 

część 5: cena 94 710,00 PLN.

Termin wykonania dokumentacji: 100 dni

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania dokumentacji

Waga 40%

Razem

CZĘŚĆ 1

2

40,23

40,00

80,23

3

35,40

40,00

75,40

4

60,00

40,00

100,00

CZĘŚĆ 2

2

60,00

40,00

100,00

3

49,00

13,33

62,33

CZĘŚĆ 3

1

50,25

40,00

90,25

3

33,50

13,33

46,83

4

60,00

40,00

100,00

CZĘŚĆ 5

 

 

 

1

57,75

40,00

97,75

3

38,50

13,33

51,83

4

60,00

26,67

86,67

 

 

 

 

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium: cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.         Punkty w kryterium termin wykonania dokumentacji zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

                                                                          

Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte po 26.07.2022 r.


Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że postępowanie w części 4 i 6 zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 3 ustawy Pzp.


Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że postępowanie w części 7 zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.

 


Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych --

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 599,36 KB

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2022-06-15
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2022-06-17 10:46
Ostatnia aktualizacja:
2022-07-04 10:25