BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Montaż wodomierzy indywidualnych, wody zimnej i ciepłej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych nie będących w zarządzie GZNK ZB, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2007-07-19

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w/w postępowanie  na zadaniach 1, 2, 3, 4 i 5zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie faktyczne.
Na zadaniach 1,2,4,5 nie wpłynęła żadna oferta.
Uzasadnienie prawne.
Art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne.
Na zadaniu 3  wpłynęły  2 oferty, w tym 1 niepodlegająca odrzuceniu, której  cena w wysokości 208 436,00 zł przewyższa kwotę 135 702,74 zł, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania.
Uzasadnienie prawne.
Art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych

 

Jednocześnie informuję, że na zadaniu 3 następujący Wykonawcy złożyli oferty :

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

 

1

Zakład Usługowo-Handlowy REM-KĘPNO Sp. z o.o.

63-645 Łęka Opatowska

ul. Brukowa 5

 

208 436,00

 

2

Ryszard Wilczewski

USŁUGI WOD-KAN, GAZ I C.O.

80-299 Gdańsk ul. Centaura 1

 

135 486,13

 

Treść postępowania:

GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
ZAKŁAD  BUDŻETOWY
ul. Partyzantów 74   80 – 254 Gdańsk

rodzaj zamawiającego : podmiot prawa publicznego
Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy :         zamówienia publicznego
                                              
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej 5.278.000 EURO

montaż wodomierzy indywidualnych, wody zimnej i ciepłej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych nie będących w zarządzie GZNK ZB, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.
CPV 50921000-7
Liczba zadań 5
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej 

 

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
Zakres robót:
Zakres robót obejmuje:
1.      dostawę i montaż gniazda wodomierzowego,
2.      wykonanie połączenia gniazda wodomierzowego z istniejącymi instalacjami w lokalu.
Montaż  wodomierza
  • zamknięcie zaworu odcinającego, zapewniającego odcięcie dopływu wody do lokalu,
  • powiadomienie lokatorów zasilanych z danego pionu o ewentualnych przerwach w dostawie wody na czas montażu,
  • montaż wszelkich kształtek niezbędnych do prawidłowej instalacji wodomierza,
  • montaż wodomierza wraz z wszystkimi wymaganymi elementami,
  • sprawdzenie czy wszystkie miejsca poboru wody są opomiarowane,
  • zaplombowanie wodomierza,
  • spisanie stanu początkowego nowego wodomierza,
  • sporządzenie dokumentacji technicznej;
razem z gniazdem wodomierzowym należy dostarczyć następującą dokumentację techniczną:
 - dokumentację odbiorową,
 - dokumentację eksploatacyjną.
Dokumentacja odbiorowa powinna składać się z:
 - świadectw dopuszczenia urządzeń wydanych przez polskie urzędy i instytucje (COBRTI-  Instal),
 - świadectw jakości i atestów na stosowane materiały,
 - instrukcję montażu wodomierza wydaną przez producenta,
        - sporządzony z wykonanych w każdym lokalu czynności protokół, który powinien zawierać co najmniej następujące
           dane:
–         numery wodomierzy,
–         stany wodomierzy,
–         datę montażu,
–         podpis lokatora.
Dokumentacja eksploatacyjna powinna zawierać:
 - charakterystykę techniczną i dane techniczne wodomierza,
 - wypełnioną kartę gwarancyjną wodomierza.
   W zakres montażu wchodzi następująca armatura:
v      zawór odcinający szt. 1, zawór zwrotny szt. 1,
v      filtr siatkowy,
v      złączki do montażu wodomierza
v      plomby samozaciskowe na dwóch śrubunkach,
v      wodomierz jednostrumieniowy o przepływie nominalnym Q = 1,0 m3/h, klasie metrologicznej:
- na zimną wodę - klasy B; - na ciepłą wodę – klasy C.
Wodomierze muszą spełniać wymogi Polskiej Normy PN-ISO 4064-1 z lutego 1997 „Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania” oraz posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Wodomierze powinny być zabezpieczone przed działaniem pola magnetycznego lub wyposażone we wskaźniki działania takiego pola.
Ilość wodomierzy:
Zadanie
 
BOM
WODOMIERZE  (szt)
ZW
CWU
Ogółem
I
BOM-4
334
11
345
BOM-5
392
0
392
Razem
726
11
737
II
BOM-6
839
90
929
III
BOM-7
877
97
974
IV
BOM-9
219
1
220
BOM-10
500
140
640
Razem
719
141
860
V
BOM-11
258
105
363
OGÓŁEM
3419
444
3863
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania :
data zakończenia: zadanie 1,2,3,4,5 -  30.11.2007 r.   
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

informacja na temat wadium : 14 900,00 zł w tym :  zadanie 1 – 2 800,00 zł; zadanie 2 – 3 600,00 zł; ZADANIE 3 –  

                                                                                                                3 800,00 ZŁ; ZADANIE 4 – 3 300,00 ZŁ; ZADANIE 5 – 1 400,00 ZŁ;

WARUNKI UDZIAŁU :
Opis warunków udziału w postępowaniu(z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi :
1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
   posiadania takich uprawnień;
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
    wykonania zamówienia,
3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5. udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi ,
6. wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
7. przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
  odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn.  
  zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet
  przekazać przed odbiorem końcowym,
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda :
1. „Doświadczenia zawodowego” - wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
    postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających
    swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i
    miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz musi
    zawierać minimum 1 robotę budowlaną polegającą na wymianie lub montażu  wodomierzy lub remoncie wewnętrznej instalacji   
    sanitarnej w budynku  popartą dokumentem
    potwierdzającym, że robota ta została wykonana należycie.
    W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi
    spełniać co najmniej jeden wykonawca.
2. “Potencjału kadrowego” - wykazu osób i podmiotów, które uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
     temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
     wykonywanych przez nich czynności.
     Wymagane jest wykazanie:
-  1 osoby, na stanowisku kierownika budowy posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych i przynależącej do Izby Inżynierów Budownictwa,
 - 1 osoby posiadającej uprawnienia eksploatacyjne, w zakresie grupy 2, dla sieci i instalacji  cieplnych, wraz z  urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003  r.  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
   eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.).,
- 2 pracowników do montażu wodomierzy na każde zadanie (1 zadanie – 2 osoby, 2 zadania – 4 osoby itd.)       
Do oferty należy dołączyć kopie uprawnień i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
Wykonawcy, którzy ubiegają  się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie
W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda:
3 Polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
   cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 100.000 zł.
  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie  zamówienia,  wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest:
1. Złożyć Druk “OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku zamawiającego,
2. Złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
3. Złożyć “Formularze cenowe”, który należy sporządzić wg wzorów druków Zamawiającego, odpowiednio na wybrane przez
    siebie zadania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty :
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności   gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez  każdego wykonawcę.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dopuszcza się załączenie umowy spółki cywilnej.
 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie  zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być  złożone przez każdego wykonawcę.
3.  aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub
 wstrzymanie w całości wykonania decyzji  Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie  zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w :
1) pkt 1,2 i 3   – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
Dokumenty, o których mowa wyżej pkt 1 lit. a  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa wyżej pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie, w przypadku pkt 1 lit. a powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w przypadku pkt 1 lit. b, powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Kryteria oceny ofert

najniższa cena

 

Informacje administracyjne
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.gznk.pl
Specyfikację Istotnych Warunkach Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godz. 8.00 - 12.00.w pokoju nr 5. Cena 24,40  zł brutto (gotówka, zaliczenie pocztowe)
TERMIN SKŁADANIA OFERT 11.07.2007 r. godzina  09:30 r.

 

Termin związania ofertą do dnia : 09.08.2007 r.

DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT 11.07.2007 r. godzina  09:45,  miejsce w siedzibie zamawiającego w  pokoju nr 204 świetlica

 

INFORMACJE DODATKOWE, w tym dotyczące finansowania projektu / programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy

 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: Marek Skuhra, nr pok. 5, tel. 058 524 10 64

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr 1: NAZWA: montaż wodomierzy indywidualnych, wody zimnej i ciepłej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych nie będących w zarządzie GZNK ZB – BOM 4, 5

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
montaż wodomierzy indywidualnych, wody zimnej i ciepłej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych nie będących w zarządzie GZNK ZB – BOM 4, 5; (zw – 726, cw – 11)
CPV 50921000-7
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania :
data zakończenia 30.11.2007 r..

 

Kryteria oceny ofert

najniższa cena

 

 

Część nr 2: NAZWA: montaż wodomierzy indywidualnych, wody zimnej i ciepłej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych nie będących w zarządzie GZNK ZB – BOM 6

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
montaż wodomierzy indywidualnych, wody zimnej i ciepłej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych nie będących w zarządzie GZNK ZB – BOM 6; (zw – 839, cw – 90)
CPV 50921000-7
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania :
data zakończenia 30.11.2007 r..

 

Kryteria oceny ofert

najniższa cena

 

Część nr 3: NAZWA: montaż wodomierzy indywidualnych, wody zimnej i ciepłej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych nie będących w zarządzie GZNK ZB – BOM 7

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
montaż wodomierzy indywidualnych, wody zimnej i ciepłej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych nie będących w zarządzie GZNK ZB – BOM 7; (zw – 877, cw – 97)
CPV 50921000-7
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania :
data zakończenia 30.11.2007 r..

 

Kryteria oceny ofert

najniższa cena

 

Część nr 4: NAZWA: montaż wodomierzy indywidualnych, wody zimnej i ciepłej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych nie będących w zarządzie GZNK ZB – BOM  9, 10

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
montaż wodomierzy indywidualnych, wody zimnej i ciepłej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych nie będących w zarządzie GZNK ZB – BOM 9, 10; (zw – 719, cw – 141)
CPV 50921000-7
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania :
data zakończenia 30.11.2007 r..

 

Kryteria oceny ofert

najniższa cena

Część nr 5: NAZWA: montaż wodomierzy indywidualnych, wody zimnej i ciepłej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych nie będących w zarządzie GZNK ZB – BOM 11

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
montaż wodomierzy indywidualnych, wody zimnej i ciepłej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych nie będących w zarządzie GZNK ZB – BOM 11; (zw – 258, cw – 105)
CPV 50921000-7
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania :
data zakończenia 30.11.2007 r..

 

Kryteria oceny ofert

najniższa cena

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór protokołu montażu wodomierza.pdf 21,69 KB 2007-06-20 09:52 pobierz
2 Wykazy adresowe BOM-y nr 4,5,6,7,9,10,11.pdf 2,92 MB 2007-06-20 09:52 pobierz
3 Specyfikacja techniczna.pdf 112,58 KB 2007-06-20 09:51 pobierz
4 wzór umowy.pdf 453,12 KB 2007-06-20 09:51 pobierz
5 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 995,19 KB 2007-06-20 09:51 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Dorota Tuźnik
Data wytworzenia: 2007-06-20
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2007-06-20 09:50