BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie zagospodarowania 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy na obszarze rewitalizowanej dzielnicy

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2014-05-19

Informuję, że umowa została podpisana w dniu 19.05.2014 r. z Przedsiębiorstwem ECOZET Mirosław Zblewski z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Marchewicza 18 z ceną oferty 2 676 745,81 zł z VAT-em.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2014-04-07

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 5 Przedsiębiorstwa ?ECOZET? Mirosław Zblewski z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Marchewicza 18 z ceną oferty  2 676 745,81 zł z VAT-em.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegajacych odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

 

1

Przedsiębiorstwo Budowlane ?EKOBUD? Kazimierz Kisiel

80-807 Gdańsk ul. Biegańskiego 10/9

2 948 016,14 zł

 

2

Zakład Robót Drogowych i Architektonicznych ?RONDO? Sp. z o.o.

80-734 Gdańsk ul. Olszyńska 3

 

2 886 425,89 zł

3

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane JT Cydejko Sp. j.

ul. Rzeczna 6, Cieplewo, 83-031 Łęgowo

3 108 980,40 zł

 

4

KONSORCJUM FIRM:

?TRAKT? Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.

80-180 Gdańsk ul. Niepołomicka 26

?DROGOMET Sp. z o.o.

80-719 Gdańsk ul. Litewska 20

2 817 010,42 zł

5

Przedsiębiorstwo ?ECOZET? Mirosław Zblewski

83-400 Kościerzyna ul. Marchewicza 18

2 676 745,81 zł

6

MITRON Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane

Leszek Ossowski

83-400 Kościerzyna ul. Cegielnia 3/1

3 141 191,50 zł

 

7

 

PHU ?LABAR?  Lech Labudda

80-292 Gdańsk ul. Niedźwiednik 20

2 533 883,53 zł

8

Łukasz Żywicki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUILD 

83-424 Lipusz ul. Szeroka 15

2 496 506,16 zł

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr

oferty

Liczba pkt w kryterium

cena    - 100

Razem

2

92,74

92,74

3

86,10

86,10

4

95,02

95,02

5

100,00

100,00

6

85,21

85,21

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po  17.04.2014 r.

Treść postępowania:

 

 

GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/58 320-02-20, fax: 58 345-82-35    

Adres strony internetowej: www.gznk.pl

Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Przedmiot działalności: zarządzanie nieruchomościami

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej powyżej 5.000.000 EURO

 

na  wykonanie zagospodarowania 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy na obszarze rewitalizowanej dzielnicy   

 

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Robota budowlana                              

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: GDAŃSK   Kod NUTS  PL634.

 

Informacje na temat umowy ramowej: NIE DOTYCZY

 

KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA:

1.   Stan istniejący zagospodarowania 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy:

Teren objęty opracowaniem, stanowiący wewnętrzne podwórka przy ulicy Starowiejskiej i Sielskiej nie posiada wyznaczonych miejsc postojowych dla samochodów oraz wyznaczonej wewnętrznej komunikacji pieszej i jezdnej oraz uregulowanej zieleni i miejsc przeznaczonych na rekreację.

 

2.   Stan projektowany ? teren.

      Zagospodarowanie obejmuje 9 przestrzeni podwórek zlokalizowanych przy budynkach:

ul. Starowiejska 14, 15/16, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, ul. Sielska 2, 4, 6, tj. obręb 58 i 59 - dz. 78/2, 79, 80, 87, 91, 92, 93, 417, 96, 100, 101/2, 103, 104, 105/4, 105/5, 106/4, 106/5, 175, 176, 177, 179, 180, 181/1, 181/2, 195, 197/2, 197/10, 200, 201, 205, 206/1, 206/2, 226, 229, 230.

 

Celem zamówienia jest poprawa wizerunku terenu, zwiększenie nasycenia zielenią, lokalizacja przestrzeni rekreacyjnej w każdym z obszarów oraz poprawa warunków parkingowych.

 

3.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

 • oświetlenia terenu,
 • instalacji domofonowej,
 • odprowadzenia wody deszczowej do istniejącej KD,
 • nowego wjazdu na działkę nr 105/5,
 • nowych wiat śmietnikowych,
 • wiaty rowerowej,
 • terenów zieleni i rekreacji,
 • małej architektury,
 • ciągów pieszych i jezdnych (wyznaczenie miejsc postojowych),
 • ogrodzenia wszystkich podwórzy wraz z montażem skrzynek na listy,
 • pielęgnacji zieleni przez okres 12 miesięcy od zakończenia robót,
 • pełnej dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wprowadzone zmiany podczas realizacji robót.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny:  45000000

Dodatkowe przedmioty:  45100000, 45110000, 45111000, 45200000, 45260000, 45262000, 45262300, 45262311, 45262400, 45261000, 45262500, 45261210, 77000000, 77300000, 77310000, 77314000, 45112710, 45112720, 45112700, 45111240, 45111291, 45112723, 45212221, 45233220, 45233253, 45223300, 45230000, 45231300, 45316100

 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):  NIE

CZĘŚCI

To zamówienie podzielone jest na części: NIE

 

INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH

Dopuszcza się składania ofert wariantowych: NIE

 

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

1.      Zagospodarowanie obejmuje podwórka o następujących powierzchniach działek:

      - podwórze 1a+1b+1c   - 4 755 m2

            - podwórze 2               - 2 925 m2

            - podwórze 3               - 1 585 m2

            - podwórze 4               - 1 658 m2

            - podwórze 5               -    970 m2

            - podwórze 6               - 1 305 m2

            - podwórze 7               - 2 836 m2

            - podwórze 8               - 1 169 m2

            - podwórze 9               - 1 186 m2

            - podwórze 10             - 1 156 m2

      Razem                          19 545 m2

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

2.1. Projekt wykonawczy zagospodarowania 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanewj dzielnicy - załącznik nr 1 do siwz;

   - rysunek 1 ? zagospodarowanie terenu ? plansza zbiorcza ? załącznik nr 1.1 do siwz,

2.2. Projekt wykonawczy zagospodarowania 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanewj dzielnicy; kanalizacja deszczowa ? odwodnienie utwardzonych ciągów pieszo-jezdnych - załącznik nr 2 do siwz;

         - rysunek 1 ? zagospodarowanie terenu ? załącznik nr 2.1 do siwz,

         - rysunek 2 ? profil kanalizacji ? podwórko 1a i 1b ? załącznik nr 2.2 do siwz,

         - rysunek 3 ? profil kanalizacji ? podwórko 1c ? załącznik nr 2.3 do siwz,

         - rysunek 4 ? profil kanalizacji ? podwórko 2 ? załącznik nr 2.4 do siwz,

         - rysunek 6 ? profil kanalizacji ? podwórko 4 ? załącznik nr 2.5 do siwz,

2.3. Projekt wykonawczy zagospodarowania 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze  rewitalizowanewj dzielnicy ? branża elektryczna - załącznik nr 3 do siwz;

         - rysunek 1 ? zagospodarowanie terenu ? sieci elektryczne - załącznik nr 3.1 do siwz,

2.4.  Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ? wymagania ogólne ? załącznik nr 4 do siwz;

2.5.   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ? roboty ziemne ? załącznik nr 5 do siwz;

2.6.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ? konstrukcje żelbetowe  monolityczne ? załącznik nr 6 do siwz;

2.7.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ? przygotowanie i montaż zbrojenia ?     załącznik nr 7 do siwz;

2.8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ? konstrukcje i elementy stalowe ? załącznik nr 8 do siwz;

2.9.   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ? roboty murowe ? załącznik nr 9 do siwz;

2.10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ? pokrycie dachowe ? załącznik nr 10 do siwz;

2.11. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ? zieleń ? załącznik nr 11 do siwz;

2.12. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ? wyposażenie placu zabaw ? załącznik nr 12 do siwz;

2.13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ? elementy małej architektury ? załącznik nr 13 do siwz;

2.14. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ? nawierzchnie utwardzone ? załącznik nr 14 do siwz;

2.15. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ? zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej ? załącznik nr 15 do siwz;

2.16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ? instalacje elektryczne. Roboty budowlane w zakresie instalowania urządzeń oświetlenia zewnętrznego ? załącznik nr 16 do siwz;

2.17. Przedmiar robót ? zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanewj dzielnicy ? zagospodarowanie terenu - załącznik nr 17 do siwz;

2.18. Przedmiar robót ? zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanewj dzielnicy ? sieci sanitarne - załącznik nr 18 do siwz;

2.19. Kosztorys ? zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanewj dzielnicy Gdańsk ul. Starowiejska  ? branża elektryczna - załącznik nr 19 do siwz;

 

Informacja o opcjach

Opcje NIE

 

Informacja o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu NIE

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 

Rozpoczęcie 28.02.2014 r.

Zakończenie 15.06.2015 r.

 

NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

Wymagane wadia i gwarancje:

kwota wadium: 40 000,00 zł.

 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

 

Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Finansowanie: projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego ?Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku?.

Wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy. Rozliczenie robót nastąpi częściowymi fakturami miesięcznymi zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym Wykonywania Robót.

Uregulowania ogólne związane z płatnościami na rzecz Wykonawcy.

 1. Podstawę do rozliczenia dla danego etapu robót będą stanowiły następujące dokumenty:
 1. protokół odbioru robót potwierdzony przez inspektora nadzoru ? bez zastrzeżeń,
 2. sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys częściowy.
 1. Podstawę do rozliczenia końcowych robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:
 1. protokół ostateczny odbioru robót budowlanych potwierdzony przez inspektora nadzoru ? bez zastrzeżeń,
 2. sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys ostateczny (końcowy).

 

 1. Faktura za wykonane roboty budowlane i zagospodarowanie terenu będzie stanowiła 95% wartości określonej przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych zatwierdzonych przez inspektorów nadzoru.
 2. Podstawę do rozliczenia pielęgnacji zieleni będzie stanowił protokół odbioru robót dotyczących pielęgnacji zieleni wystawiony po zakończeniu robót pielęgnacyjnych trwających 12 miesięcy od zakończenia robót budowlanych oraz nasadzeń i potwierdzony przez inspektora nadzoru ? bez zastrzeżeń,
 3. Faktura za wykonanie pielęgnacji zieleni będzie stanowiła 5% wartości określonej przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych zatwierdzonych przez inspektorów nadzoru.
 4. Faktury za wykonane roboty muszą być wystawione i dostarczone Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty odbioru danych robót.
 5. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? (pełnomocnictwo może wynikać z    treści umowy konsorcjum).
 2. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie albo kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli mocodawcy (upoważniającego).
 3. Ofertę oraz załączniki do oferty, z wyjątkiem dokumentów składanych przez wszystkich uczestników konsorcjum, składa pełnomocnik (lider konsorcjum) w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom NIE

 

WARUNKI UDZIAŁU

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadają wiedzę i doświadczenie,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ar. 24 ust. 1 ustawy.

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodów niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?.

2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności   gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3.   Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 oraz pkt 10 i 11 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.  Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.  Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.  Oświadczenie, że wykonawca należy lub nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z   dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.)

      W przypadku, kiedy wykonawca należy do grupy kapitałowej należy złożyć listę podmiotów                należących do tej samej grupy kapitałowej.

 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.

 

W przypadku, kiedy wykonawca polega na potencjale innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagany dokument muszą złożyć także te podmioty.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 2, 4, 5, 6 ? składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

 

 

2) pkt 3 ? składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10, 11 ustawy.

 

Dokumenty, o których mowa wyżej pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa wyżej pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie, w przypadku pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w przypadku pkt 1 lit. b, powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń ? zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 

Wykaz innych dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

 1. Złożyć Druk ?OFERTA?, który należy sporządzić wg wzoru druku zamawiającego.
 2. Wskazać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, które mają być realizowane przez podwykonawców, zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
 3. Udzielić rękojmi za wady na okres 3 lat i gwarancji jakości na meble ogrodowe i małą architekturę  zgodnie z zapisami wzoru karty gwarancyjnej (załącznik nr 17 do wzoru umowy, który stanowi załącznik do siwz).
 4. Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 12 SIWZ.
 5. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do występowania w imieniu i na rzecz wykonawcy.
 6. Złożyć ?Kosztorysy ofertowe? (uproszczone), wg przedmiarów robót Zamawiającego.
 7. Złożyć Zbiorcze zestawienie materiałów wraz z przyjętymi cenami.

Brak zestawienia spowoduje odrzucenie oferty.

 

Zdolność ekonomiczna i finansowa

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

1. Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.

 

Wykonawca może polegać na zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, udowadniając, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

 

W przypadku wykazania zdolności ekonomicznej do wykonania zamówienia innych podmiotów wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz

a)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

b) dokument o odpowiedzialności solidarnej wykonawcy i podmiotu, na którego zasoby ekonomiczne powołuje się wykonawca.

 

Wartości podane w dokumentach złożonych wraz z ofertą w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego (PLN) zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.

 

Wyżej wymienione zobowiązanie oraz dokument o odpowiedzialności solidarnej muszą być złożone w formie oryginału.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawca musi wykazać dysponowanie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł.

 

 

 

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1)  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących  najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie roboty budowlane polegające na:     

- zagospodarowaniu  terenu  o  wartości  co  najmniej

  250 000,00 zł brutto,

- wykonaniu placu zabaw o wartości co najmniej 75 000,00 zł brutto.

 

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26. ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

3. Dowodami, o których mowa w związku z Wykazem robót budowlanych są:

a) poświadczenie,

b) inne dokumenty ? jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 

4. W przypadku, gdy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane na rzecz    Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

 

5. Wykonawca w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

 

6. Wartości podane w dokumentach złożonych wraz z ofertą w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego (PLN) zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki

dotyczące:

1)  posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie minimum:

- 2 roboty polegające na zagospodarowaniu terenu o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto   każda,

- 2 roboty polegające na wykonaniu placu zabaw o wartości co najmniej 75 000,00 zł brutto każda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać:

 • 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. ? Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr  243 poz 1623 z późn. zmianami).

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby

w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07. 07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr  243 poz 1623 z późn. zmianami).  oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63,poz. 394).

 

 

 

 

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH ZASTRZEŻONYCH

Nie dotyczy

 

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie dotyczy

 

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Nie dotyczy

 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykonanie usługi

Nie dotyczy

 

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

NIE DOTYCZY

 

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

NIE DOTYCZY

 

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Najniższa cena

 

INFORMACJA NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

81/13/A

 

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

NIE

Warunki OTRZYMANIA specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: do 31.01.2014 r.  Godzina: do 15:00

 

Dokumenty odpłatne TAK

Cena: 73,80  Waluta: PLN

 

Warunki i sposób płatności:

gotówka w kasie, zaliczenie pocztowe, przelew.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 03.02.2014 r.  Godzina: 10:00

 

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

Nie dotyczy

 

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL

 

Minimalny okres, w którym wykonawca będzie związany ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, tj. do dnia 03.04.2014 r.

Warunki otwarcia ofert

Data: 03.02.2014 r.  Godzina: 10:30.

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego (pion techniczny) ul. Cygańska Góra 1 ? świetlica, pokój nr 6

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert.  Nie

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się.  Nie

 

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK

 

Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dotyczących zagospodarowania kwartałów podwórzowych w zakresie określonym w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia, których wartość wynosi do 10 % wartości zamówienia.

 

WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:

1.   przesunięciu może ulec termin wykonania przedmiotu zamówienia,

2.   zmianie może ulec osoba Kierownika budowy lub Kierowników robót, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. 

Zmiany w umowie mogą zostać wprowadzone przy zaistnieniu następujących okoliczności:

 1. Wstrzymania robót przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
 2. Konieczności wykonania robót dodatkowych lub innych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania tych robót.
 3. Wystąpienia znaczących zmian w projekcie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

4. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:

 1. warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku występujące po 31.03.2014 r. (silne wiatry, opady atmosferyczne, wysoka wilgotność powietrza, temperatura poniżej + 5? C), uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

5.  W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1, 2, 3 i 4 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

 

6.  Zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierowników robót może nastąpić z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy lub Kierownikami robót, itp. Zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy lub Kierowników robót, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE:

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

02-676 Warszawa, Polska

e-mail : odwołania@uzp.gov.pl, uzp@uzp.gov.pl

adres internetowy : www.uzp.gov.pl

Tel  +48 224587801

Fax +48 224587800

 

Składanie odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

 

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

02-676 Warszawa, Polska

e-mail : odwołania@uzp.gov.pl, uzp@uzp.gov.pl

adres internetowy : www.uzp.gov.pl

Tel  +48 224587801

Fax +48 224587800

 

PUNKT KONTAKTOWY

80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, pokój nr 11

Osoba do kontaktów: Grażyna Berowska, tel.: +48 58 320 10 32, faks: +48 58 345 82 35 E-mail: nz@gznk.pl,

Więcej informacji można uzyskać: powyższy punkt kontaktowy.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: powyższy punkt kontaktowy.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: powyższy punkt kontaktowy.

 

Data wysłania niniejszego ogłoszenia o zamówieniu:

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 23.12.2013 r.

 

 

 

 

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 modyfikacja siwz z dnia 31.01.2014 r..pdf 14,25 MB 2014-01-31 14:30 pobierz
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.01.2014 r.pdf 990,94 KB 2014-01-31 14:18 pobierz
3 zmodyfikowany przedmiar format PDF - załącznik nr 19.pdf 119,62 KB 2014-01-28 13:14 pobierz
4 Zmodyfikowany przedmiar format PDF - załącznik nr 17.pdf 612,89 KB 2014-01-28 13:10 pobierz
5 przedmiar format PDF - zalącznik nr 18.pdf 162,36 KB 2014-01-28 13:09 pobierz
6 Zmodyfikowany przedmiar - załącznik nr 19.pdf 331,03 KB 2014-01-27 14:56 pobierz
7 Zmodyfikowany przedmiar - załącznik nr 17.pdf 2,83 MB 2014-01-27 14:56 pobierz
8 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.01.2014 r.pdf 336,65 KB 2014-01-27 14:52 pobierz
9 odp. na pytania 27.01.2014 r.pdf 556,04 KB 2014-01-27 14:52 pobierz
10 modyfikacja siwz 27.01.2014 r.pdf 205,02 KB 2014-01-27 14:51 pobierz
11 wzór umowy.pdf 626,89 KB 2013-12-27 09:40 pobierz
12 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 16.pdf 129,26 KB 2013-12-27 09:39 pobierz
13 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 15.pdf 405,71 KB 2013-12-27 09:39 pobierz
14 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 14.pdf 247,85 KB 2013-12-27 09:39 pobierz
15 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 13.pdf 284,29 KB 2013-12-27 09:38 pobierz
16 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 12.pdf 228,7 KB 2013-12-27 09:38 pobierz
17 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 11.pdf 253,32 KB 2013-12-27 09:38 pobierz
18 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 10.pdf 241,09 KB 2013-12-27 09:37 pobierz
19 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 9.pdf 256,19 KB 2013-12-27 09:37 pobierz
20 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 8.pdf 286,26 KB 2013-12-27 09:37 pobierz
21 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 7.pdf 236,19 KB 2013-12-27 09:36 pobierz
22 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 6.pdf 266,12 KB 2013-12-27 09:36 pobierz
23 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 5.pdf 305,68 KB 2013-12-27 09:35 pobierz
24 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 4.pdf 338,15 KB 2013-12-27 09:35 pobierz
25 SIWZ.pdf 1,34 MB 2013-12-27 09:35 pobierz
26 rysunek nr 1 - załącznik nr 3.1.pdf 2,89 MB 2013-12-27 09:33 pobierz
27 rysunek nr 1 - załącznik nr 1.1.pdf 3,61 MB 2013-12-27 09:31 pobierz
28 rysunek 2 ?załącznik nr 2.6.pdf 440,2 KB 2013-12-27 09:29 pobierz
29 rysunek 2 ?załącznik nr 2.4.pdf 432,97 KB 2013-12-27 09:28 pobierz
30 rysunek 2 ?załącznik nr 2.3.pdf 403,97 KB 2013-12-27 09:28 pobierz
31 rysunek 2 ?załącznik nr 2.2.pdf 440,96 KB 2013-12-27 09:27 pobierz
32 rysunek 1- załącznik nr 2.1.pdf 5,04 MB 2013-12-27 09:27 pobierz
33 Przedmiar - załącznik nr 19.pdf 375,16 KB 2013-12-27 09:24 pobierz
34 Przedmiar - załącznik nr 18.pdf 678,52 KB 2013-12-27 09:23 pobierz
35 Przedmiar - załącznik nr 17.pdf 1,96 MB 2013-12-27 09:22 pobierz
36 Projekt - załącznik nr 3.pdf 471,26 KB 2013-12-27 09:21 pobierz
37 Projekt - załącznik nr 2.pdf 561,07 KB 2013-12-27 09:21 pobierz
38 Projekt - załącznik nr 1 cz.4.pdf 2,23 MB 2013-12-27 09:20 pobierz
39 Projekt - załącznik nr 1 cz.3.pdf 19,79 MB 2013-12-27 09:18 pobierz
40 Projekt - załącznik nr 1 cz.2.pdf 1,19 MB 2013-12-27 09:07 pobierz
41 Projekt - załącznik nr 1 cz.1.pdf 1,74 MB 2013-12-27 09:06 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Grażyna Berowska
Data wytworzenia: 2013-12-23
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Grażyna Berowska
Data publikacji: 2013-12-23 12:39