BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 12 budynków, aktualizacja dokumentacji budynku Rogaczewskiego 45, sprawowanie nadzorów autorskich.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-09-12

umowy na zadania 1, 2 i 3 podpisano z firmą Szablowscy Architekci Stanisław Szablowski dnia 12.09.2018

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-08-29

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał, przy zastosowaniu art. 24aa:

 

na Zadaniu 1 ofertę firmy Szablowscy Architekci Stanisław Szablowski z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Zygmunta Wróblewskiego 2 lok. 1 z ceną 176 000,00 zł z VAT, terminem wykonania zamówienia 140 dni oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 42 lata.

UZASADNIENIE WYBORU

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 
na Zadaniu 2 ofertę firmy Szablowscy Architekci Stanisław Szablowski z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Zygmunta Wróblewskiego 2 lok. 1 z ceną 176 000,00 zł z VAT, terminem wykonania zamówienia 140 dni oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 42 lata.

UZASADNIENIE WYBORU

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 
na Zadaniu 3 ofertę firmy Szablowscy Architekci Stanisław Szablowski z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Zygmunta Wróblewskiego 2 lok. 1 z ceną 213 000,00 zł z VAT, terminem wykonania zamówienia 140 dni oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 42 lata.

UZASADNIENIE WYBORU

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
 

1
 

 

 

 

 

Biuro Inżynierskie

Anna Gontarz – Bagińska

80-299 Gdańsk,

Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13

 

 

 

 

 

 

 
  Zadanie 1

  Cena oferty: 405 900,00 zł

  Termin wykonania zamówienia: 170 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: 25 lat

   Zadanie 2

  Cena oferty: 434 190,00 zł

  Termin wykonania zamówienia: 170 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: 25 lat

  Zadanie 3

  Cena oferty: 510 942,00 zł

  Termin wykonania zamówienia: 170 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: 25 lat

 

 
 

2
Paweł Jabłonowski

PRECYZJA

03-352 Warszawa,

ul. Rembielińska 20 lok. 166

 
 Zadanie 1

  Cena oferty: 420 660,00 zł

  Termin wykonania zamówienia: 140 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: 30 lat

   Zadanie 2

  Cena oferty: 469 860,00 zł

  Termin wykonania zamówienia: 140 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: 30 lat

  Zadanie 3

  Cena oferty: 528 900,00 zł

  Termin wykonania zamówienia: 140 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: 30 lat

 
3
 

TYM-BUD

Zakład  Remontowo – Budowlany

Waldemar Tymoszewski

83-000 Pruszcz Gdański,

ul. Komunalna 12

 

 
   Zadanie 1

  Cena oferty: 234 914,00 zł

  Termin wykonania zamówienia: 180 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: 31 lat

   Zadanie 2

  Cena oferty: 249 259,50 zł

  Termin wykonania zamówienia: 180 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: 31 lat

  Zadanie 3

  Cena oferty: 301 134,75 zł

  Termin wykonania zamówienia: 180 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: 31 lat

 

 

 
4
 

 

Szablowscy Architekci

Stanisław Szablowski

80-234 Gdańsk,

ul. Zygmunta Wróblewskiego

 2 lok. 1

 

 
   Zadanie 1

  Cena oferty: 176 000,00 zł

  Termin wykonania zamówienia: 140 dni

  Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: 42 lata

   Zadanie 2

  Cena oferty: 176 000,00 zł

  Termin wykonania zamówienia: 140 dni

  Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: 42 lata

  Zadanie 3

  Cena oferty: 213 000,00 zł

  Termin wykonania zamówienia: 140 dni

  Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: 42 lata

 

 

 

 
 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Zadanie 1

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

 Waga 25%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Waga 15%
Razem
1
26,02
7
15
48,02
2
25,10
25
15
65,10
4
60,00
25
15
100,00
Zadanie 2

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

 Waga 25%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Waga 15%
Razem
1
24,32
7
15
46,32
2
22,47
25
15
62,47
4
60,00
25
15
100,00
Zadanie 3

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

 Waga 25%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Waga 15%
Razem
1
25,01
7
15
47,01
2
24,16
25
15
64,16
4
60,00
25
15
100,00
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Oferta nr 2 i 4 - dla terminu 140 i mniej dni kalendarzowych Zamawiający przyznał Wykonawcom 25 pkt.
Oferta nr 1 – dla terminu 170 dni kalendarzowych Zamawiający przyznał 7 pkt.
Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla doświadczenia powyżej 20 lat (oferta nr 1 – 25 lat, oferta nr 2 – 30 lat, oferta nr 4 – 42 lata) Zamawiający przyznał Wykonawcom 15 pkt.

 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarta po 10.09.2018 r

 

 

Treść postępowania:

I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Nazwa i adresy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Polska

e-mail nz@gznk.pl

Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe;

Główny adres: www.gznk.pl

Adres profilu nabywcy: ww.gznk.pl

 

I.2) Wspólne zamówienie: nie dotyczy

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gznk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk

Polska

Osoba do kontaktów: Marek Skuhra

Tel.: +48 583023282

E-mail: nz@gznk.pl

Fax: +48 583458235

Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gznk.pl

 

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

 

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami

 

II: PRZEDMIOT

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę  12  budynków, aktualizacja dokumentacji budynku Rogaczewskiego 45,  sprawowanie nadzorów autorskich.

Numer referencyjny: 17/18/A

II.1.2) Główny kod CPV

71220000

 

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji dla 12 budynków gminnych mieszkalnych wraz z przebudową lokali celem ich usamodzielnienia, zgodnie z planem zagospodarowania terenu w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami; wykaz budynków - strona 3 siwz pkt 1a),

 

b) aktualizacja dokumentacji remontu budynku mieszkalnego przy ul. Rogaczewskiego 45, wraz z doprojektowaniem remontu instalacji wewnętrznych (działka nr 81 obręb: 0080) oraz przebudową lokali celem ich usamodzielnienia, zgodnie z planem zagospodarowania terenu w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami,

 

c) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:

•  stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

• uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z zawartą umową.

 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: TAK

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

opracowanie dokumentacji remontu budynków mieszkalnych przy ul. Na Stoku 12B, Biskupia 11, 17, 27 i sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi wg sporządzonej dokumentacji projektowej.

Część nr: 1

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71221000

71320000

71314300

71248000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej remontu budynków mieszkalnych przy ul. Na Stoku 12B, Biskupia 11, Biskupia 17 i Biskupia 27 wraz z przebudową lokali celem ich usamodzielnienia dla każdego obiektu osobno oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi wg sporządzonej dokumentacji projektowej w następującym zakresie:

Koncepcja przebudowy obiektu w dwóch wariantach w zakresie usamodzielnienia lokali mieszkalnych.

Powyższe warianty rozwiązań należy przedłożyć do uzgodnienia GZNK SZB w terminie 3 tygodni od podpisania umowy.
Program prac konserwatorskich dla elewacji budynku jako element projektu budowlanego.
Projekt budowlany,
branża architektoniczno-konstrukcyjna: projekt usamodzielnienia lokali mieszkalnych, projekt termomodernizacji budynku (docieplenia ścian oraz stropów, izolacje przeciwwilgociowe) wraz z kolorystyką elewacji ścian ocieplonych i renowacją ścian zewnętrznych ocieplonych od wewnątrz, uporządkowanie kominów wentylacyjnych,
branża elektryczna w tym instalacje odgromowe,
branża teletechniczna: np.: telekomunikacyjna, domofonowa, telefoniczna, telewizji kablowej / anteny zbiorczej,
branża sanitarna-instalacje: wod.-kan., gazowa, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej.

Uwaga: Dla budynków przy ulicy: Biskupia 11, Biskupia 17, Biskupia 27 należy wykonać tylko dla części lokali projekty instalacji c.o. i c.w.u. dostosowujące istniejące projekty do nowego podziału mieszkań,
projekt węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.).

Uwaga: Dla budynków przy ulicy: Biskupia 11, Biskupia 17, Biskupia 27 nie należy sporządzać dokumentacji projektowej instalacji węzła cieplnego.
Projekt wykonawczy
branża architektoniczno-konstrukcyjna: projekt usamodzielnienia lokali mieszkalnych, projekt termomodernizacji budynku (docieplenia ścian oraz stropów, izolacje przeciwwilgociowe) wraz z kolorystyką elewacji ścian ocieplonych i renowacją ścian zewnętrznych ocieplonych od wewnątrz, uporządkowanie kominów wentylacyjnych,
branża elektryczna w tym instalacje odgromowe,
branża teletechniczna: np.: telekomunikacyjna, domofonowa, telefoniczna, telewizji kablowej / anteny zbiorczej,
 branża sanitarna-instalacje: wod.-kan., gazowa, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,

uwaga: analogicznie jak ww. pkt 3.d)
projekt węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.).

uwaga: analogicznie jak ww. pkt 3.e).
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedmiary robót.
Kosztorysy inwestorskie.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyka energetyczna budynku.
Uzgodnienia ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż. z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym odpowiednio do przedmiotu ekspertyzy.
Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych.
Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę) oraz Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej.
Uzyskanie pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków.
Uzgodnienie dokumentacji węzła cieplnego z GPEC pod kątem przyszłego przekazania węzła na majątek GPEC
Sporządzenie map do celów projektowych.
Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 4.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania prac projektowych / Waga: 0,25

Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / Waga: 0,15

Cena – Waga: 0,60

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w dniach:    180

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.08.01.01-22-003/17

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:  

3.400 PLN (słownie: trzy tysiace czterysta złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

opracowanie dokumentacji remontu budynków mieszkalnych przy ul. Na Stoku 15, 23, 25 i 35 i sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi wg sporządzonej dokumentacji projektowej

Część 2

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71221000

71320000

71314300

71248000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej remontu budynków mieszkalnych przy ul. Na Stoku 15, Na Stoku 23, Na Stoku 25 i Na Stoku 35 wraz z przebudową lokali celem ich usamodzielnienia dla każdego obiektu osobno oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi wg sporządzonej dokumentacji projektowej w następującym zakresie:

Koncepcja przebudowy obiektu w dwóch wariantach w zakresie usamodzielnienia lokali mieszkalnych.

Powyższe warianty rozwiązań należy przedłożyć do uzgodnienia GZNK SZB w terminie 3 tygodni od podpisania umowy.
Program prac konserwatorskich dla elewacji budynku jako element projektu budowlanego.
Projekt budowlany,
branża architektoniczno-konstrukcyjna: projekt usamodzielnienia lokali mieszkalnych, projekt termomodernizacji budynku (docieplenia ścian oraz stropów, izolacje przeciwwilgociowe) wraz z kolorystyką elewacji ścian ocieplonych i renowacją ścian zewnętrznych ocieplonych od wewnątrz, uporządkowanie kominów wentylacyjnych,
branża elektryczna w tym instalacje odgromowe,
branża teletechniczna: np.: telekomunikacyjna, domofonowa, telefoniczna, telewizji kablowej / anteny zbiorczej,
branża sanitarna-instalacje: wod.-kan., gazowa, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
projekt węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.).

 

 

Projekt wykonawczy
branża architektoniczno-konstrukcyjna: projekt usamodzielnienia lokali mieszkalnych, projekt termomodernizacji budynku (docieplenia ścian oraz stropów, izolacje przeciwwilgociowe) wraz z kolorystyką elewacji ścian ocieplonych i renowacją ścian zewnętrznych ocieplonych od wewnątrz, uporządkowanie kominów wentylacyjnych,
branża elektryczna w tym instalacje odgromowe,
branża teletechniczna: np.: telekomunikacyjna, domofonowa, telefoniczna, telewizji kablowej / anteny zbiorczej,
branża sanitarna-instalacje: wod.-kan., gazowa, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
projekt węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.).
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedmiary robót.
Kosztorysy inwestorskie.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyka energetyczna budynku.
Uzgodnienia ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż. z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowym WojewódzkimInspektorem Sanitarnym odpowiednio do przedmiotu ekspertyzy.
Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych.
Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę) oraz Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej.
Uzyskanie pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków.
Uzgodnienie dokumentacji węzła cieplnego z GPEC pod kątem przyszłego przekazania węzła na majątek GPEC
Sporządzenie map do celów projektowych.
Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 4.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania prac projektowych / Waga: 0,25

Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / Waga: 0,15

Cena – Waga: 0,60

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w dniach:   180

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.08.01.01-22-003/17
 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

4.400 PLN (słownie: cztery tysiące  czterysta złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

opracowanie dokumentacji remontu budynków przy ul. Na Stoku 39,40, Biskupia 8A, Salwator 7, Rogaczewskiego 45, sprawowanie nadzorów autorskich.

Część 3

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71221000

71320000

71314300

71248000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej remontu budynków mieszkalnych przy ul. Na Stoku 39, Na Stoku 40, Biskupia 8A, Salwator 7 i Rogaczewskiego 45 wraz z przebudową lokali celem ich usamodzielnienia dla każdego obiektu osobno oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi wg sporządzonej dokumentacji projektowej w następującym zakresie:

Koncepcja przebudowy obiektu w dwóch wariantach w zakresie usamodzielnienia lokali mieszkalnych.

Powyższe warianty rozwiązań należy przedłożyć do uzgodnienia GZNK SZB w terminie 3 tygodni od podpisania umowy.
Program prac konserwatorskich dla elewacji budynku jako element projektu budowlanego.
Projekt budowlany,
branża architektoniczno-konstrukcyjna: projekt usamodzielnienia lokali mieszkalnych, projekt termomodernizacji budynku (docieplenia ścian oraz stropów, izolacje przeciwwilgociowe) wraz z kolorystyką elewacji ścian ocieplonych i renowacją ścian zewnętrznych ocieplonych od wewnątrz, uporządkowanie kominów wentylacyjnych,
branża elektryczna w tym instalacje odgromowe,
branża teletechniczna: np.: telekomunikacyjna, domofonowa, telefoniczna, telewizji kablowej / anteny zbiorczej,
branża sanitarna-instalacje: wod.-kan., gazowa, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,

Uwaga: Dla budynków przy ulicy: Salwator 7 oraz Rogaczewskiego 45 należy wykonać tylko dla części lokali projekty instalacji  c.o.  i  c.w.u. dostosowujące istniejące projekty do nowego podziału mieszkań.
projekt węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.).

Uwaga: Dla budynków przy ulicy: Salwator 7 oraz Rogaczewskiego 45 nie należy sporządzać dokumentacji projektowej instalacji węzła cieplnego.
Projekt wykonawczy
branża architektoniczno-konstrukcyjna: projekt usamodzielnienia lokali mieszkalnych, projekt termomodernizacji budynku (docieplenia ścian oraz stropów, izolacje przeciwwilgociowe) wraz z kolorystyką elewacji ścian ocieplonych i renowacją ścian zewnętrznych ocieplonych od wewnątrz, uporządkowanie kominów wentylacyjnych,
branża elektryczna w tym instalacje odgromowe,
branża teletechniczna: np.: telekomunikacyjna, domofonowa, telefoniczna, telewizji kablowej / antenyzbiorczej,

 
branża sanitarna-instalacje: wod.-kan., gazowa, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,

uwaga: analogicznie jak ww. pkt 3.d)
projekt węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.).

uwaga: analogicznie jak ww. pkt 3.e).
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedmiary robót.
Kosztorysy inwestorskie.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyka energetyczna budynku.
Uzgodnienia ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż. z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym odpowiednio do przedmiotu ekspertyzy.
Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych.
Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego,

zarządców terenu (między innymi SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę) oraz Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej.
Uzyskanie pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków.
Uzgodnienie dokumentacji węzła cieplnego z GPEC pod kątem przyszłego przekazania węzła na majątek GPEC
Sporządzenie map do celów projektowych.
Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 4.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania prac projektowych / Waga: 0,25

Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / Waga: 0,15

Cena – Waga: 0,60

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w dniach:    180

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.08.01.01-22-003/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

3.600 PLN (słownie: trzy tysiace sześćset złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Wykaz  i krótki  opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

 

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz  i krótki  kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił kryteriów kwalifikacji w tym zakresie.

 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

w zakresie zdolności zawodowych
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Dowodami, o których mowa powyżej są:

referencje, że usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie, lub
inne dokumenty–jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji.
w zakresie kwalifikacji zawodowych
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmujące branże architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych remontów obiektów objętych ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków Nieruchomych o wartości minimum 30 000 zł brutto każda.

 

W przypadku składania oferty na zadanie 1 lub zadanie 2 lub zadanie 3 oraz na Zadanie 1 i Zadanie 2, lub Zadanie 1 i Zadanie 3, lub Zadanie 2 i Zadanie 3 lub Zadanie 1 i Zadanie 2 i Zadanie 3 wyżej wymieniony warunek nie ulega zmianie.

 

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu. Realizacją wymaganych usług winien wykazać się wykonawca składający ofertę albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum. Warunek doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch w/w usług, ale żaden z nich nie wykona ich w wymaganej liczbie, tzn., że w przypadku wykazania przez każdego uczestnika konsorcjum po jednej usłudze, warunek dotyczący posiadania doświadczenia nie zostanie spełniony.

 

Podmiot na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 usług w zakresie określonym przez zamawiającego w siwz.

 

W odniesieniu do  warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 
skieruje do realizacji zamówienia minimum:
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,     upoważniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

 

W przypadku składania oferty na zadanie 1 lub zadanie 2 lub zadanie 3 oraz na Zadanie 1 i Zadanie 2, lub Zadanie 1 i Zadanie 3, lub Zadanie 2 i Zadanie 3 lub Zadanie 1 i Zadanie 2 i Zadanie 3 wyżej wymieniony warunek nie ulega zmianie.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

Odnośnie ww pkt 1a) i 1b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Nie dotyczy.

 

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu.

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.).

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

 

III.2.2) Warunki realizacji umowy
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane  (tekst jedolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.).
Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz.

 

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.

 

IV: PROCEDURA

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

 

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji  lub dialogu

Nie dotyczy

 

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

 

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: Nie

 

IV.2) Informacje administracyjne

 

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Nie dotyczy

 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 02/07/2018

Czas lokalny: 10:30

 

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Nie dotyczy

 

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 30/08/2018

 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 02.07.2018,

Czas lokalny 10.45

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, Gdańsk, ul. Partyzantów 74 – świetlica, pokój 204

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie dotyczy

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda: nazwy firm, adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny,

terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności.

 

VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się

Nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

VI.3) Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-4 oraz złoży:
oświadczenie w formie jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
wypełniony druk oferta,
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

(szczegóły określono w pkt 7.2; 8.1, 10, 15.1 siwz).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów dotyczących potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,
oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności,
oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
Punkty do oceny ofert będą przyznawane według następujących zasad:
Kryterium - Cena - waga 60%
Kryterium -Termin wykonania prac projektowych - waga 25%
 do 140 dni od dnia podpisania umowy - 25 pkt
od 141 do 150 dni od dnia podpisania umowy - 18 pkt
od 151 do 160 dni od dnia podpisania umowy - 12 pkt
od 161 do 170 dni od dnia podpisania umowy - 7 pkt
 od 171 do 179 dni od dnia podpisania umowy - 3 pkt
180 dni od dnia podpisania umowy - 0 pkt
Kryterium - Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (osoby posiadającej uprawnienia do projektowania)

do 4 lat - 0 pkt

powyżej 4 do 8 lat - 1 pkt

powyżej 8 do 12 lat - 3 pkt

powyżej 12 do 16 lat - 6 pkt

powyżej 16 do 20 lat - 10 pkt

powyżej 20 lat - 15 pkt
Termin wykonania zamówienia.
wykonanie dokumentacji – maksymalny termin 180 dni od dnia podpisania umowy.
nadzory autorskie:

Usługa na sprawowanie nadzoru autorskiego wykonywana będzie od dnia podpisania umowy na realizację robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.

Planowany okres, w którym będą pełnione nadzory autorskie to lata 2019 - 2021 [dotyczy zadania 1, zadania 2 i

zadania 3].
Zmiana umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp oraz o dodatkowe postanowienia określone w pkt 5 siwz "Warunki zmian postanowień umowy".

 

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes  Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes  Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów  składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego  środka spełniającego wymagania do tego rodzaju podpisu w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.


 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes  Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:   21.05.2018 r.

 

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 modyfikacja siwz 25.05.2018 208,5 KB 2018-05-25 15:14 pobierz
2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 170 KB 2018-05-25 15:14 pobierz
3 zał. 45-46- załączniki do ogłoszenia - modyfikacja Rogaczewskiego 108,18 MB 2018-05-25 14:10 pobierz
4 zał 50-57 warunki przyłaczenia do msc - modyfikacja 16,73 MB 2018-05-25 15:13 pobierz
5 SIWZ 3,56 MB 2018-05-23 14:49 pobierz
6 Wzór umowy 1,1 MB 2018-05-23 14:52 pobierz
7 zał. 1-20 do SIWZ 17,44 MB 2018-05-23 13:37 pobierz
8 zał. 21-24 zadanie 1 11,9 MB 2018-05-23 13:37 pobierz
9 zał. 25-28 zadanie 2 110,55 MB 2018-05-23 13:37 pobierz
10 zał. 29-32 zadanie 3 20,53 MB 2018-05-23 13:37 pobierz
11 zał. 33-44 ekspertyzy, opinie techniczne 50,71 MB 2018-05-23 13:37 pobierz
12 zał. 45-46 Rogaczewskiego 45 20,53 MB 2018-05-23 13:37 pobierz
13 zał. 47 wytyczne do kosztorysu.pdf 145,45 KB 2018-05-23 14:35 pobierz
14 zał. 48 informacja z rejestru gruntów 166,93 KB 2018-05-23 14:49 pobierz
15 zał. 49 wykaz budynków do wykonania dokumentacji.pdf 2,44 MB 2018-05-23 14:35 pobierz
16 zał. 50 Na Stoku 12b - warunki przyłaczenia do msc.pdf 1,88 MB 2018-05-23 14:35 pobierz
17 zał. 51 Na Stoku 15 -warunki przyłaczenia do msc.pdf 1,86 MB 2018-05-23 14:36 pobierz
18 zał. 57 Biskupia 8a - warunki przyłaczenia do msc.pdf 1,83 MB 2018-05-23 14:36 pobierz
19 zał. 58 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia format xml.xml 130,29 KB 2018-05-23 14:32 pobierz
20 zał. 58a Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc 192 KB 2018-05-23 14:32 pobierz
21 zał. 58a Formularz JEDZ.pdf 511,78 KB 2018-05-23 14:33 pobierz
22 zał. 58b instrukcja wypełniania formularza JEDZ.pdf 1,13 MB 2018-05-23 14:34 pobierz
23 zał. 59 oswiadczenie grupa kapitałowa 241,43 KB 2018-05-23 14:53 pobierz
24 zmodyfikowany wzór umowy.pdf 1,1 MB 2018-06-22 14:23 pobierz
25 zmodyfikowana zdolność zawodowa - wykaz usług.pdf 340,61 KB 2018-06-22 14:23 pobierz
26 zmodyfikowana zdolność zawodowa - wykaz osób.pdf 356,69 KB 2018-06-22 14:23 pobierz
27 zmodyfikowana oferta.pdf 489,59 KB 2018-06-22 14:22 pobierz
28 ogłoszenie zmian 22.06.2018.pdf 4,26 MB 2018-06-22 14:21 pobierz
29 modyfikacja siwz 22.06.2018.pdf 1,94 MB 2018-06-22 14:21 pobierz
30 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.pdf 314,38 KB 2018-06-22 14:20 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Grażyna Pietrowska
Data wytworzenia: 2018-05-21
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2018-05-21 12:56
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-09 15:18