BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2018-12-04

                                                                      

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pt.: „Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację 5 budynków gminnych mieszczących się przy ul. Łąkowej 20, Toruńskiej 25, 27, Wróbla 13/14, 15, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wszczętych od dnia 18 października 2018 r komunikacja między zamawiającym z wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne według stanu prawnego obowiązującego do dnia 17 października br., istniała w odniesieniu do postępowań, w których publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpiła najpóźniej w dniu 17 października 2018 r. a przedmiotowe ogłoszenie ukazało się 19 października 2018 r.

 

Zamawiający w postępowaniu nie zastosował pełnej komunikacji elektronicznej między Wykonawcą a Zamawiającym.

W związku z tym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdyż zamawiający nie dopuścił do złożenia ofert drogą elektroniczną.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść postępowania:

I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Nazwa i adresy

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk

Polska

Osoba do kontaktów: Daria Paprocka-Fabisiak

Tel.: +48 583201295

E-mail: nz@nieruchomoscigda.pl

Fax: +48 583458235

Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: ww.nieruchomoscigda.pl

 

I.2) Informacja z zamówieniu wspólnym: nie dotyczy

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.nieruchomoscigda.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk

Polska

Osoba do kontaktów: Daria Paprocka-Fabisiak

Tel.: +48 583201295

E-mail: nz@nieruchomoscigda.pl

Fax: +48 583458235

Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nieruchomoscigda.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

 

I.4) Rodzaj instytucji Zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

 

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami

 

II: PRZEDMIOT

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Numer referencyjny: 52/18/A

 

II.1.2) Główny kod CPV

71220000

 

 

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

 

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację 5 budynków gminnych obejmującą instalacje c.o. i c.w.u oraz węzeł cieplny i umożliwiającą podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, zgodnie z planem zagospodarowania terenu w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami, mieszczących się przy ulicach:
Łąkowa 20 - działka nr 227; obręb:  099,
Toruńska 25 - działka nr 185; obręb: 100,
Toruńska 27 - działka nr 186; obręb: 100,
Wróbla 13/14 - działka nr 187; obręb: 100,
Wróbla 15 - działka nr 185; obręb: 100,
sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:
stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z zawartą umową.
 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

 

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: TAK

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo- kosztorysowej na termomodernizację budynku przy ul. Łąkowej 20 oraz sprawowanie nadzorów autorskich.

 

Część nr: 1

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71221000

71247000

71248000

71314000

71314300

71320000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Łąkowej 20 obejmującą instalacje c.o. i c.w.u oraz węzeł cieplny i umożliwiającą podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w następującym zakresie:

Inwentaryzacja wielobranżowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.
Program prac konserwatorskich dla elewacji budynku, jako element projektu budowlanego.
Projekt budowlany

- branża architektoniczno- konstrukcyjna,

- branża sanitarna,

- branża elektryczna,

- branża teletechniczna.
Projekt wykonawczy.

- branża architektoniczno- konstrukcyjna,

- branża sanitarna,

- branża elektryczna,

- branża teletechniczna.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedmiary robót.
Kosztorysy inwestorskie.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyka energetyczna budynku.
Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą  ds. sanitarno – higienicznych.
Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi: SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Uzyskanie pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków.
Uzgodnienie dokumentacji węzła cieplnego z GPEC.
Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji. 

                            

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 3” SIWZ dla budynku przy ul. Łąkowej 20
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 4”.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania prac projektowych / Waga: 0,25

Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia

                                             do projektowania w specjalności architektonicznej / Waga: 0,15

Cena – Waga: 0,60

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w dniach:    150

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.01.01-22-0022/17-00

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:  

3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo- kosztorysowej na termomodernizację budynków przy ul. Toruńskiej 25 i 27 oraz sprawowanie nadzorów autorskich.

 

Część nr 2

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71221000

71247000

71248000

71314000

71314300

71320000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków gminnych mieszczących się przy ul. Toruńskiej 25 i 27 obejmującą instalacje c.o. i c.w.u oraz węzeł cieplny i umożliwiającą podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w następującym zakresie:

Inwentaryzacja wielobranżowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.
Program prac konserwatorskich dla elewacji budynku, jako element projektu budowlanego.
Projekt budowlany

- branża architektoniczno- konstrukcyjna,

- branża sanitarna,

- branża elektryczna,

- branża teletechniczna,

- zagospodarowanie terenu.
Projekt wykonawczy.

- branża architektoniczno- konstrukcyjna,

- branża sanitarna,

- branża elektryczna,

- branża teletechniczna,

- zagospodarowanie terenu.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedmiary robót.
Kosztorysy inwestorskie.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyka energetyczna budynku.
Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą  ds. sanitarno – higienicznych.
Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi: SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Uzyskanie pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków.
Uzgodnienie dokumentacji węzła cieplnego z GPEC.
Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 3” SIWZ dla budynków przy ul. Toruńskiej 25 i 27.
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 4”.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania prac projektowych / Waga: 0,25

Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia

                                             do projektowania w specjalności architektonicznej / Waga: 0,15

Cena – Waga: 0,60

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w dniach:   150

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.01.01-22-0022/17-00

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

4.000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo- kosztorysowej na termomodernizację budynków przy ul. Wróbla 13/14 i 15 oraz sprawowanie nadzorów autorskich.

 

Część nr 3

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71221000

71247000

71248000

71314000

71314300

71320000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków gminnych mieszczących się przy ul. Wróbla 13/14 i 15 obejmującą instalacje c.o. i c.w.u oraz węzeł cieplny i umożliwiającą podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w następującym zakresie:

Inwentaryzacja wielobranżowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.
Program prac konserwatorskich dla elewacji budynku, jako element projektu budowlanego.
Projekt budowlany

- branża architektoniczno- konstrukcyjna,

- branża sanitarna,

- branża elektryczna,

- branża teletechniczna.
Projekt wykonawczy.

- branża architektoniczno- konstrukcyjna,

- branża sanitarna,

- branża elektryczna,

- branża teletechniczna.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedmiary robót.
Kosztorysy inwestorskie.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyka energetyczna budynku.
Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą  ds. sanitarno – higienicznych.
Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi: SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Uzyskanie pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków.
Uzgodnienie dokumentacji węzła cieplnego z GPEC.
Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 3” SIWZ dla budynków przy ul. Wróbla 13/14 i 15.
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 4”.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania prac projektowych / Waga: 0,25

Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia

                                             do projektowania w specjalności architektonicznej / Waga: 0,15

Cena – Waga: 0,60

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w dniach:   150

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.01.01-22-0022/17-00

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

3.100 PLN (słownie: trzy tysiące sto złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

 

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

 

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił kryteriów kwalifikacji w tym zakresie.

 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

w zakresie zdolności zawodowych

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:

referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów określonych powyżej.
w zakresie kwalifikacji zawodowych

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmujące branże architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych remontów obiektów objętych ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków Nieruchomych o wartości minimum 30 000 zł brutto każda.

 

W przypadku składania oferty na Zadanie 1 i/lub na Zadanie 2 i/lub na Zadanie 3 w/w warunek nie ulega zmianie.
 

skieruje do realizacji zamówienia minimum:
w przypadku składania oferty na jedno zadanie
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
w przypadku składania oferty na dwa i/lub  trzy zadania
2 osoby posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
2 osoby posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
2 osoby posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
2 osoby posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełniać łącznie.

 

Szczegółowy opis udziału warunków w postępowaniu określono w „Warunkach udziału w postępowaniu pkt 7 ppkt 7.2 a i b”  - SIWZ.

 

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Nie dotyczy.

 

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu.

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, Wykonawczych lub administracyjnych:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

 

III.2.2) Warunki realizacji umowy

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.).

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.

 

IV: PROCEDURA

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

 

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Nie dotyczy

 

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

 

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: Nie

 

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Nie dotyczy

 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data:27/11/2018

Czas lokalny: 10:00

 

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Nie dotyczy

 

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

 

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 25/01/2019

 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 27/11/2018

Czas lokalny 10:30

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, Gdańsk, ul. Partyzantów 74, pokój 204

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie dotyczy

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności.

 

VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: Nie

 

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-4 oraz złoży:
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
wypełniony druk Oferta,
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23

(szczegóły określono w pkt 8, 9, 10 i 8.4 SIWZ).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów dotyczących potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,
oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
Punkty do oceny ofert będą przyznawane według następujących zasad:
Kryterium Cena - waga 0.60 – odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt
Kryterium Termin wykonania prac projektowych - waga 0.25  –  odpowiada maksymalnej wartości 25 pkt
do 100 dni od dnia podpisania umowy                  - 25 pkt
od 101 do 109 dni od dnia podpisania umowy        - 17 pkt    
od 110 do 119 dni od dnia podpisania umowy        - 11 pkt
od 120 do 129 dni od dnia podpisania umowy        -  6 pkt
od 130 do 139 dni od dnia podpisania umowy      -  3 pkt
od 140 do 149 dni od dnia podpisania umowy    -  1 pkt
110 dni od dnia podpisania umowy                     -  0 pkt
Kryterium Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej

              - waga 0.15 – odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt
do 2 projektów                 -  0 pkt
od 3 do 4 projektów         -  1 pkt 
od 5 do 6 projektów         -  3 pkt 
od 7 do 8 projektów         -  6 pkt
od 9 do 10 projektów      - 10 pkt
od 11 projektów              - 15 pkt
Termin wykonania zamówienia.

wykonanie dokumentacji – maksymalny termin 150 dni od dnia podpisania umowy- na każde Zadanie,

nadzory autorskie:

Usługa na sprawowanie nadzoru autorskiego wykonywana będzie od dnia podpisania umowy na realizację robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.

Planowany okres, w którym będą pełnione nadzory autorskie to lata 2019 – 2022 [dotyczy Zadania 1, 2 i 3].
Zmiana umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp oraz o dodatkowe postanowienia określone

w pkt 5 SIWZ "Warunki zmian postanowień umowy".

 

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania do tego rodzaju podpisu w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  17.10.2018 r.

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 52 1,76 MB 2018-10-19 11:49 pobierz
2 Wzór umowy 52 802,82 KB 2018-10-19 11:49 pobierz
3 zał. 1 Wytyczne do projektów instalacji c.o., c.w.u. w budynkach mieszkalnych podłączanych do miejskiej sieci ciepłowniczej 10 MB 2018-10-19 11:48 pobierz
4 zał. 1.1 Wytyczne do projektów węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych 7,83 MB 2018-10-19 11:48 pobierz
5 zał. 2 Funkcje systemu zarządzania energią BMS do zastosowania przy projektowaniu 203,84 KB 2018-10-19 11:48 pobierz
6 zał. 3 Wykaz budynków 412,83 KB 2018-10-19 11:48 pobierz
7 zał. 4 Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon Dolnego Miasta w części mieszkaniowej w mieście Gdańsku; nr ew. planu 1124; numer 021; powierzchnia 0,08 ha 147,32 KB 2018-10-19 11:48 pobierz
8 zał. 5 Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon Dolnego Miasta w części mieszkaniowej w mieście Gdańsku; nr ew. planu 1124; numer 017; powierzchnia 0,42 ha 152,63 KB 2018-10-19 11:47 pobierz
9 zał. 6 Wytyczne dla prac projektowych dla budynku przy ul. Łąkowa 20 832,13 KB 2018-10-19 11:47 pobierz
10 zał. 6.1 Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji G1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017_2020 1,85 MB 2018-10-19 11:47 pobierz
11 zał. 6.1a Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych 434,62 KB 2018-10-19 11:47 pobierz
12 zał. 6.1b Wypis i wyrys z planu miejscowego 5,66 MB 2018-10-19 11:47 pobierz
13 zał. 6.1c Uproszczony wypis z rejestru gruntów 881,17 KB 2018-10-19 11:46 pobierz
14 zał. 6.2 Audyt energetyczny. Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Łąkowa 20 w Gdańsku 16,8 MB 2018-10-19 11:46 pobierz
15 zał. 6.3 Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC nr WTGPEC003352017 1,9 MB 2018-10-19 11:46 pobierz
16 zał. 7 Wytyczne dla prac projektowych dla budynku przy ul. Toruńska 25 324,5 KB 2018-10-19 11:46 pobierz
17 zał. 7.1 Projekt Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji G1-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska- w latach 2017-2020 2,25 MB 2018-10-19 11:46 pobierz
18 zał. 7.1a Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych 288,08 KB 2018-10-19 11:46 pobierz
19 zał. 7.1b Wypis i wyrys z planu miejscowego 6,85 MB 2018-10-19 11:45 pobierz
20 zał. 7.1c Uproszczony wypis z rejestru gruntów 810,4 KB 2018-10-19 11:45 pobierz
21 zał. 7.2 Audyt energetyczny. Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Toruńska 25 w Gdańsku 17,81 MB 2018-10-19 11:45 pobierz
22 zał. 7.3 Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC nr WTGPEC003372017 1,92 MB 2018-10-19 11:45 pobierz
23 zał. 8 Wytyczne dla prac projektowych dla budynku przy ul. Toruńska 27 313,29 KB 2018-10-19 11:45 pobierz
24 zał. 8.1 Projekt Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji G1-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska- w latach 2017-2020 2,2 MB 2018-10-19 11:44 pobierz
25 zał. 8.1a Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych 288,08 KB 2018-10-19 11:44 pobierz
26 zał. 8.1b Wypis i wyrys z planu miejscowego 7,88 MB 2018-10-19 11:44 pobierz
27 zał. 8.1c Uproszczony wypis z rejestru gruntów 904,99 KB 2018-10-19 11:44 pobierz
28 zał. 8.2 Audyt energetyczny. Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Toruńska 27 w Gdańsku 17,85 MB 2018-10-19 11:43 pobierz
29 zał. 8.3 Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC nr WTGPEC003382017 1,92 MB 2018-10-19 11:43 pobierz
30 zał. 9 Wytyczne dla prac projektowych dla budynku przy ul. Wróbla 13_14 305,49 KB 2018-10-19 11:43 pobierz
31 zał. 9.1 Projekt Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji G1-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska- w latach 2017-2020 1,52 MB 2018-10-19 11:43 pobierz
32 zał. 9.1a Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych 288,08 KB 2018-10-19 11:42 pobierz
33 zał. 9.1b Wypis i wyrys z planu miejscowego 6,87 MB 2018-10-19 11:41 pobierz
34 zał. 9.1c Uproszczony wypis z rejestru gruntów 805,02 KB 2018-10-19 11:41 pobierz
35 zał. 9.2 Audyt energetyczny. Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Wróbla 13_14 w Gdańsku 17,41 MB 2018-10-19 11:41 pobierz
36 zał. 9.3 Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC nr WTGPEC003402017 1,91 MB 2018-10-19 11:41 pobierz
37 zał. 10 Wytyczne dla prac projektowych dla budynku przy ul. Wróbla 15 311,19 KB 2018-10-19 11:40 pobierz
38 zał. 10.1 Projekt Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji G1-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska- w latach 2017-2020 1,48 MB 2018-10-19 11:40 pobierz
39 zał. 10.1a Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych 288,08 KB 2018-10-19 11:39 pobierz
40 zał. 10.1b Wypis i wyrys z planu miejscowego 6,85 MB 2018-10-19 11:39 pobierz
41 zał. 10.1c Uproszczony wypis z rejestru gruntów 810,4 KB 2018-10-19 11:39 pobierz
42 zał. 10.2 Audyt energetyczny. Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Wróbla 15 w Gdańsku 17,39 MB 2018-10-19 11:39 pobierz
43 zał. 10.3 Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC nr WTGPEC003412017 1,92 MB 2018-10-19 11:39 pobierz
44 zał. 11 Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego 193,87 KB 2018-10-19 11:38 pobierz
45 zał. 12 xml JEDZ 130,2 KB 2018-10-19 11:38 pobierz
46 zał. 12a Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 222 KB 2018-10-19 11:38 pobierz
47 zał. 12b instrukcja wypełniania formularza JEDZ 1,13 MB 2018-10-19 11:37 pobierz
48 zał. 13 oświadczenie grupa kapitałowa 240,04 KB 2018-10-19 11:36 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Daria Paprocka
Data wytworzenia: 2018-10-17
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2018-10-17 10:38
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-04 13:52