BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację 5 budynków gminnych mieszczących się przy ul. Łąkowej 20, Toruńskiej 25, 27, Wróbla 13/14, 15, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-04-02

informuję, że w dniu 2.04.2019 r została podpisana umowa na Zadaniu 1 z firmą ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI z ceną 233 650,80 zł z VAT, terminem wykonania prac projektowych 100 dni oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w ilości 6 projektów.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

Data rozstrzygnięcia: 2019-03-22

 

                                                                                                                                        

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację 5 budynków gminnych mieszczących się przy ul. Łąkowej 20, Toruńskiej 25, 27, Wróbla 13/14, 15, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający:

na Zadaniu 1 wybrał ofertę firmy ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI

z ceną 233 650,80 zł z VAT, terminem wykonania prac projektowych 100 dni oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w ilości 6 projektów.

UZASADNIENIE WYBORU:

        Jedyna złożona oferta spełniająca warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.
unieważnił postępowanie na Zadaniu 2

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
unieważnił postępowanie na Zadaniu 3

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania prac projektowych/

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
 

1
ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI

ul. Bulońska 20 lok. 40

80-288 Gdańsk
ZADANIE 1

Cena oferty: 233 650,80 zł

Termin wykonania prac projektowych: 

100 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 6 projektów

ZADANIE 3

Cena oferty: 244 401,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 

  100 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 6 projektów
 

2
 

MB-MAXIPROJEKT

Beata Starzyńska

ul. Morska 60

75-227 Koszalin

 
  ZADANIE 3

Cena oferty: 177 120,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 

100 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 7 projektów

 
3
STUDIO KWADRAT

Beata i Paweł Jurago s.c.

80-150 Gdańsk,

ul. Legnicka 15/6
ZADANIE 1

Cena oferty: 164 820,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 

100 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 4 projekty

ZADANIE 2

Cena oferty: 215 373,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 

  100 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności 4 projekty

ZADANIE 3

Cena oferty: 227 673,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 

100 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 4 projekty

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

ZADANIE 1

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania prac projektowych

 Waga 25%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej Waga 15%
Razem
1
60,00
25,00
3,00
88,00
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 x 60%
Punkty w kryterium termin wykonania prac projektowych przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wykonania prac w terminie do 100 dni Zamawiający przyznał 25 pkt
Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla doświadczenia w ilości 6 projektów Zamawiający przyznał 3 pkt.

 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 1.04.2019 r.

 

 

Treść postępowania:

I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Nazwa i adresy

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk

Polska

Osoba do kontaktów: Daria Paprocka-Fabisiak

Tel.: +48 583201295

E-mail: nz@nieruchomoscigda.pl

Fax: +48 583458235

Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: ww.nieruchomoscigda.pl

 

I.2) Informacja z zamówieniu wspólnym: nie dotyczy

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.nieruchomoscigda.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk

Polska

Osoba do kontaktów: Daria Paprocka-Fabisiak

Tel.: +48 583201295

E-mail: nz@nieruchomoscigda.pl

Fax: +48 583458235

Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nieruchomoscigda.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://epuap.gov.pl/wps/GZNKSZB/zampub

 

I.4) Rodzaj instytucji Zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

 

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami

 

II: PRZEDMIOT

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo- kosztorysowej, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Numer referencyjny: 95/18/A

 

II.1.2) Główny kod CPV

71220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

 

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację 5 budynków gminnych obejmującą instalacje c.o. i c.w.u oraz węzeł cieplny i umożliwiającą podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, zgodnie z planem zagospodarowania terenu w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami, mieszczących się przy ulicach:
Łąkowa 20 - działka nr 227; obręb:  099,
Toruńska 25 - działka nr 185; obręb: 100,
Toruńska 27 - działka nr 186; obręb: 100,
Wróbla 13/14 - działka nr 187; obręb: 100,
Wróbla 15 - działka nr 185; obręb: 100,
sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:
stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z zawartą umową.
 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

 

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: TAK

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo- kosztorysowej na termomodernizację budynku przy ul. Łąkowej 20 oraz sprawowanie nadzorów autorskich.

 

Część nr: 1

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71221000

71247000

71248000

71314000

71314300

71320000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Łąkowej 20 obejmującą instalacje c.o. i c.w.u oraz węzeł cieplny i umożliwiającą podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w następującym zakresie:

Inwentaryzacja wielobranżowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.
Program prac konserwatorskich dla elewacji budynku, jako element projektu budowlanego.
Projekt budowlany

- branża architektoniczno- konstrukcyjna,

- branża sanitarna,

- branża elektryczna,

- branża teletechniczna.
Projekt wykonawczy.

- branża architektoniczno- konstrukcyjna,

- branża sanitarna,

- branża elektryczna,

- branża teletechniczna.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedmiary robót.
Kosztorysy inwestorskie.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyka energetyczna budynku.
Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą  ds. sanitarno – higienicznych.
Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi: SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Uzyskanie pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków.
Uzgodnienie dokumentacji węzła cieplnego z GPEC.
Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji. 

                            

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 3” SIWZ dla budynku przy ul. Łąkowej 20
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 4”.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania prac projektowych / Waga: 0,25

Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia

                                             do projektowania w specjalności architektonicznej / Waga: 0,15

Cena – Waga: 0,60

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w dniach:    150

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.01.01-22-0022/17-00

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:  

3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo- kosztorysowej na termomodernizację budynków przy ul. Toruńskiej 25 i 27 oraz sprawowanie nadzorów autorskich.

 

Część nr 2

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71221000

71247000

71248000

71314000

71314300

71320000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków gminnych mieszczących się przy ul. Toruńskiej 25 i 27 obejmującą instalacje c.o. i c.w.u oraz węzeł cieplny i umożliwiającą podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w następującym zakresie:

Inwentaryzacja wielobranżowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.
Program prac konserwatorskich dla elewacji budynku, jako element projektu budowlanego.
Projekt budowlany

- branża architektoniczno- konstrukcyjna,

- branża sanitarna,

- branża elektryczna,

- branża teletechniczna,

- zagospodarowanie terenu.
Projekt wykonawczy.

- branża architektoniczno- konstrukcyjna,

- branża sanitarna,

- branża elektryczna,

- branża teletechniczna,

- zagospodarowanie terenu.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedmiary robót.
Kosztorysy inwestorskie.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyka energetyczna budynku.
Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą  ds. sanitarno – higienicznych.
Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi: SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Uzyskanie pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków.
Uzgodnienie dokumentacji węzła cieplnego z GPEC.
Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 3” SIWZ dla budynków przy ul. Toruńskiej 25 i 27.
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 4”.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania prac projektowych / Waga: 0,25

Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia

                                             do projektowania w specjalności architektonicznej / Waga: 0,15

Cena – Waga: 0,60

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w dniach:   150

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.01.01-22-0022/17-00

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

4.000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo- kosztorysowej na termomodernizację budynków przy ul. Wróbla 13/14 i 15 oraz sprawowanie nadzorów autorskich.

 

Część nr 3

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71221000

71247000

71248000

71314000

71314300

71320000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków gminnych mieszczących się przy ul. Wróbla 13/14 i 15 obejmującą instalacje c.o. i c.w.u oraz węzeł cieplny i umożliwiającą podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w następującym zakresie:

Inwentaryzacja wielobranżowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.
Program prac konserwatorskich dla elewacji budynku, jako element projektu budowlanego.
Projekt budowlany

- branża architektoniczno- konstrukcyjna,

- branża sanitarna,

- branża elektryczna,

- branża teletechniczna.
Projekt wykonawczy.

- branża architektoniczno- konstrukcyjna,

- branża sanitarna,

- branża elektryczna,

- branża teletechniczna.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedmiary robót.
Kosztorysy inwestorskie.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyka energetyczna budynku.
Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą  ds. sanitarno – higienicznych.
Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi: SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Uzyskanie pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków.
Uzgodnienie dokumentacji węzła cieplnego z GPEC.
Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 3” SIWZ dla budynków przy ul. Wróbla 13/14 i 15.
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 4”.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania prac projektowych / Waga: 0,25

Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia

                                             do projektowania w specjalności architektonicznej / Waga: 0,15

Cena – Waga: 0,60

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w dniach:   150

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.01.01-22-0022/17-00

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

3.100 PLN (słownie: trzy tysiące sto złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

 

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

 

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił kryteriów kwalifikacji w tym zakresie.

 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

w zakresie zdolności zawodowych

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:

referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów określonych powyżej.
w zakresie kwalifikacji zawodowych

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
wykaże, że wykonał w okresie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, każda z nich obejmująca branże architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych remontów lub przebudów obiektów objętych ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków Nieruchomych i każda z nich o wartości minimum 30 000 zł brutto

W przypadku składania oferty na Zadanie 1 i/lub na Zadanie 2 i/lub na Zadanie 3 w/w warunek nie ulega zmianie.
 

skieruje do realizacji zamówienia minimum:
w przypadku składania oferty na jedno zadanie
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
w przypadku składania oferty na dwa i/lub  trzy zadania
2 osoby posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadające uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
2 osoby posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadające uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
2 osoby posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadające uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
2 osoby posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadające uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełniać łącznie.

 

Szczegółowy opis udziału warunków w postępowaniu określono w „Warunkach udziału w postępowaniu pkt 8 ppkt 8.1.2 a i b”  - SIWZ.

 

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Nie dotyczy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu.

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, Wykonawczych lub administracyjnych:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

 

III.2.2) Warunki realizacji umowy

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.).

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.

 

IV: PROCEDURA

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

 

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Nie dotyczy

 

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

 

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: Nie

 

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Nr ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S: 2018/S-459751

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data:4/02/2019

Czas lokalny: 10:00

 

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Nie dotyczy

 

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

 

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 4/04/2019

 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 4/02/2019

Czas lokalny 10:30

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, Gdańsk, ul. Partyzantów 74, pokój 204

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie dotyczy

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności.

 

VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: Nie

 

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-4 oraz złoży:
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
wypełniony druk Oferta,
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23

    (szczegóły określono w pkt 10, 11, 17 i 18 SIWZ).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów dotyczących potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,
oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
Punkty do oceny ofert będą przyznawane według następujących zasad:
Kryterium Cena - waga 0.60 (60%) – odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt
Kryterium Termin wykonania prac projektowych - waga 0.25 (25%) –  odpowiada maksymalnej wartości 25 pkt
do 100 dni od dnia podpisania umowy                - 25 pkt
od 101 do 109 dni od dnia podpisania umowy    - 17 pkt    
od 110 do 119 dni od dnia podpisania umowy    - 11 pkt
od 120 do 129 dni od dnia podpisania umowy    -  6 pkt
od 130 do 139 dni od dnia podpisania umowy    -  3 pkt
od 140 do 149 dni od dnia podpisania umowy    -  1 pkt
150 dni od dnia podpisania umowy                     -  0 pkt
Kryterium Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej

              - waga 0.15 (15%) – odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt
do 2 projektów                 -  0 pkt
od 3 do 4 projektów         -  1 pkt 
od 5 do 6 projektów         -  3 pkt 
od 7 do 8 projektów         -  6 pkt
od 9 do 10 projektów      - 10 pkt
powyżej 11 projektów     - 15 pkt
Termin wykonania zamówienia.

wykonanie dokumentacji – maksymalny termin 150 dni od dnia podpisania umowy- na każde Zadanie,

nadzory autorskie:

Usługa na sprawowanie nadzoru autorskiego wykonywana będzie od dnia podpisania umowy na realizację robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.

Planowany okres, w którym będą pełnione nadzory autorskie to lata 2019 – 2022 [dotyczy Zadania 1, 2 i 3].
Zmiana umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp oraz o dodatkowe postanowienia określone

w pkt 5 SIWZ "Warunki zmian postanowień umowy".

 

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania do tego rodzaju podpisu w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  28.12.2018 r.

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 odpowiedź na wątpliwości dotyczące składania ofert 699,45 KB 2019-01-31 14:16 pobierz
2 sprostowanie ogloszenia 28.01.2019 r 2,02 MB 2019-01-28 08:24 pobierz
3 Informacje o zmianach na stronie internetowej 25.01.2019 r. 681,58 KB 2019-01-25 14:05 pobierz
4 Zmiana SIWZ 25.01.2019 8,33 MB 2019-01-25 14:06 pobierz
5 SIWZ 1,96 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
6 Wzór umowy 799,59 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
7 zał. 1 Wytyczne do projektów instalacji c.o., c.w.u. w budynkach mieszkalnych podłączanych do miejskiej sieci ciepłowniczej 10 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
8 zał. 1.1 Wytyczne do projektów węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych 7,83 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
9 zał. 2 Funkcje systemu zarządzania energią BMS do zastosowania przy projektowaniu 203,84 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
10 zał. 3 Wykaz budynków 412,83 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
11 zał. 4 Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon Dolnego Miasta 147,32 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
12 zał. 5 Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon Dolnego Miasta 152,63 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
13 zał. 6 Wytyczne dla prac projektowych dla budynku przy ul. Łąkowa 20 832,13 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
14 zał. 6.1 Program Funkcjonalno-Użytkowy latach 2017_2020 1,85 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
15 zał. 6.1a Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych 434,62 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
16 zał. 6.1b Wypis i wyrys z planu miejscowego 5,66 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
17 zał. 6.1c Uproszczony wypis z rejestru gruntów 881,17 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
18 zał. 6.2 Audyt energetyczny. Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Łąkowa 20 w Gdańsku 16,8 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
19 zał. 6.3 Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC nr WTGPEC003352017 1,9 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
20 zał. 7 Wytyczne dla prac projektowych dla budynku przy ul. Toruńska 25 324,5 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
21 zał. 7.1 Projekt Funkcjonalno-Użytkowylatach 2017-2020 2,25 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
22 zał. 7.1a Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych 288,08 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
23 zał. 7.1b Wypis i wyrys z planu miejscowego 6,85 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
24 zał. 7.1c Uproszczony wypis z rejestru gruntów 810,4 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
25 zał. 7.2 Audyt energetyczny. Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Toruńska 25 w Gdańsku 17,81 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
26 zał. 7.3 Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC nr WTGPEC003372017 1,92 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
27 zał. 8 Wytyczne dla prac projektowych dla budynku przy ul. Toruńska 27 313,29 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
28 zał. 8.1 Projekt Funkcjonalno-Użytkowy latach 2017-2020 2,2 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
29 zał. 8.1a Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych 288,08 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
30 zał. 8.1b Wypis i wyrys z planu miejscowego 7,88 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
31 zał. 8.1c Uproszczony wypis z rejestru gruntów 904,99 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
32 zał. 8.2 Audyt energetyczny. Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Toruńska 27 w Gdańsku 17,85 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
33 zał. 8.3 Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC nr WTGPEC003382017 1,92 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
34 zał. 9 Wytyczne dla prac projektowych dla budynku przy ul. Wróbla 13_14 305,49 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
35 zał. 9.1 Projekt Funkcjonalno-Użytkowy latach 2017-2020 1,52 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
36 zał. 9.1a Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych 288,08 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
37 zał. 9.1b Wypis i wyrys z planu miejscowego 6,87 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
38 zał. 9.1c Uproszczony wypis z rejestru gruntów 805,02 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
39 zał. 9.2 Audyt energetyczny. Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Wróbla 13_14 w Gdańsku 17,41 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
40 zał. 9.3 Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC nr WTGPEC003402017 1,91 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
41 zał. 10 Wytyczne dla prac projektowych dla budynku przy ul. Wróbla 15 311,19 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
42 zał. 10.1 Projekt Funkcjonalno-Użytkowy latach 2017-2020 1,48 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
43 zał. 10.1a Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych 288,08 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
44 zał. 10.1b Wypis i wyrys z planu miejscowego 6,85 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
45 zał. 10.1c Uproszczony wypis z rejestru gruntów 810,4 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
46 zał. 10.2 Audyt energetyczny. Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Wróbla 15 w Gdańsku 17,39 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
47 zał. 10.3 Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC nr WTGPEC003412017 1,92 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
48 zał. 11 Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego 193,87 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
49 zał. 12 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia XML 130,1 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
50 zał. 12a Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 221 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
51 zał. 12b instrukcja wypełniania formularza JEDZ 1,13 MB 2018-12-31 12:54 pobierz
52 zał. 13 Oświadczenie grupa kapitałowa 265,99 KB 2018-12-31 12:54 pobierz
53 Klucz Publiczny Postepowanie ID c52c12c2-b390-4f4f-9481-50931da65c6d 700 B 2018-12-31 12:54 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Daria Paprocka
Data wytworzenia: 2018-12-31
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2018-12-31 12:34
Ostatnia aktualizacja: 2019-04-04 08:12