BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz świadczenie usług serwisu (utrzymanie, rozwój, wsparcie techniczne) dla potrzeb Gdańskich Nieruchomości.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-09-18

W dniu 18.09.2019r. Zamawiający podpisał umowę z firmą: SOFTHARD SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku, przy ulicy Granicznej 27 z ceną 2 805 630,00 zł, w tym:

-         cena za dostawę Infrastruktury Technicznej i wdrożenie ZSI – 1 440 330,00 zł,

-         wynagrodzenie za świadczenie usług serwisowych i rozwoju- 1 365 300,00 zł,

-         cena za dodatkową licencję na ZSI – 0,00 zł,

-    wynagrodzenie za godzinę pracy członka Zespołu Wykonawcy za prace nieobjęte wynagrodzeniem ryczałtowym – 202,95 zł,

z terminem końcowym wdrożenia ZSI (Etap II) wynoszącym 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz gwarancją wynoszącą 48 miesięcy.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-09-12

                                                            

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz świadczenie usług serwisu (utrzymanie, rozwój, wsparcie techniczne) dla potrzeb Gdańskich Nieruchomości, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy SOFTHARD SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku, przy ulicy Granicznej 27 z ceną 2 805 630,00 zł, w tym:

-         cena za dostawę Infrastruktury Technicznej i wdrożenie ZSI – 1 440 330,00 zł,

-         wynagrodzenie za świadczenie usług serwisowych i rozwoju- 1 365 300,00 zł,

-         cena za dodatkową licencję na ZSI – 0,00 zł,

-    wynagrodzenie za godzinę pracy członka Zespołu Wykonawcy za prace nieobjęte wynagrodzeniem ryczałtowym – 202,95 zł,

z terminem końcowym wdrożenia ZSI (Etap II) wynoszącym 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz gwarancją wynoszącą 48 miesięcy.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin końcowy wdrożenia ZSI/                       

Gwarancja
 

1
 

SOFTHARD SPÓŁKA AKCYJNA

ul. GRANICZNA nr 27

09-407 Płock

0 Gdańsk 0-408 Gdańsk

 
Cena oferty: 2 805 630,00 zł

Termin końcowy wdrożenia ZSI 14 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Gwarancja 48 miesięcy
 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

L.p
Kryterium
 
1
Liczba pkt w kryterium Cena za dostawę Infrastruktury Technicznej

i wdrożenie ZSI                                                   

Waga 30%
30,00

 
2
Liczba pkt w kryterium Wynagrodzenie za świadczenie usług serwisowych i rozwoju

Waga 23%
23,00
3
Liczba pkt w kryterium Cena za dodatkową licencję na ZSI                  

Waga 2%
2,00
4
Liczba pkt w kryterium Wynagrodzenie za godzinę pracy członka

Zespołu Wykonawcy za prace nieobjęte wynagrodzeniem ryczałtowym

Waga 5%
5,00
5
Termin końcowy wdrożenia ZSI  

Waga 15%                    
15,00
6
Gwarancja 

Waga 25%
25,00
RAZEM
100,00
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.              Punkty w kryterium cena za dostawę Infrastruktury Technicznej i wdrożenie ZSI zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

          (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 30%.

2.              Punkty w kryterium wynagrodzenie za świadczenie usług serwisowych i rozwoju zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

          (Wynagrodzenie oferowane minimalne brutto / Wynagrodzenie badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 23%.

3.              Punkty w kryterium cena za dodatkową licencję za ZSI zostały przyznane w wysokości maksymalnej 2,0 pkt dla ceny 0,00 zł.         

4.              Punkty w kryterium wynagrodzenie za godzinę pracy członka zespołu Wykonawcy za prace nieobjęte wynagrodzeniem ryczałtowym zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

(Wynagrodzenie oferowana minimalna brutto/Wynagrodzenie badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 5%.

5.              Punkty w kryterium termin końcowy wdrożenia ZSI zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

          (Deklarowana minimalna liczba miesięcy / Deklarowana liczba miesięcy wdrożenia w badanej ofercie) x 100 pkt. x 15%.      

6.              Punkty w kryterium gwarancja (wydłużona w stosunku do wymaganej) zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

          (Deklarowana liczba miesięcy gwarancji w badanej ofercie/Najdłuższy okres gwarancji) (w miesiącach) x 100 pkt. x 25%.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 12.09.2019 r.

Treść postępowania:

I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Nazwa i adresy

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk

Polska

Osoba do kontaktów: Daria Paprocka-Fabisiak

Tel.: +48 583201295

E-mail: nz@nieruchomoscigda.pl

Fax: +48 583458235

Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

 

I.2) Informacja z zamówieniu wspólnym: nie dotyczy

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.nieruchomoscigda.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://GZNKSZB/SkrytkaESP

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

 

I.4) Rodzaj instytucji Zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami

 

II: PRZEDMIOT

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz świadczenie usług serwisu (utrzymanie, rozwój, wsparcie techniczne) dla potrzeb Gdańskich Nieruchomości.

 

Numer referencyjny: 28/19/A

 

II.1.2) Główny kod CPV

48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:
wdrożenie w siedzibie Zamawiającego - Samorządowym Zakładzie Budżetowym Gdańskie Nieruchomości oraz w siedzibie jednostek organizacyjnych Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego (zwanego dalej: ZSI),
świadczenie usług serwisu (utrzymanie, rozwój i wsparcie techniczne) po wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego, przez okres 48 miesięcy (4 lat).
zakup licencji wieczystych z prawem do modyfikacji na programy ZSI,
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacja o częściach

          To zamówienie podzielone jest na części: nie

 

II.2)    Opis

II.2.1) Nazwa

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

72250000

72262000

72263000

72268000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia

Pełen zakres realizacji zamówienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności:
dostawę Infrastruktury Technicznej (sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem) szczegółowo określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i aplikacjami,
wdrożenie ZSI w siedzibie Zamawiającego oraz siedzibach jednostek organizacyjnych Samorządowego Zakładu Budżetowego Gdańskie Nieruchomości,
świadczenie usług serwisu i rozwoju zarówno w siedzibie Zamawiającego oraz siedzibach jednostek organizacyjnych Samorządowego Zakładu Budżetowego Gdańskie Nieruchomości.
Wdrożenie obejmuje, w szczególności, następujące podetapy:
podpisanie umowy wraz z określeniem priorytetów wdrożenia dla poszczególnych modułów wdrożenia przez Zamawiającego,
powołanie zespołów zadaniowych dla poszczególnych modułów,
analiza przedwdrożeniowa – analiza może być podzielona na kilka etapów wynikających z priorytetów Zamawiającego,
odbiór częściowy analizy przedwdrożeniowej wraz z projektem wdrożenia i harmonogramem,
wdrożenie poszczególnych modułów,
szkolenia użytkowników,
wdrożenie kostek OLAP dla poszczególnych modułów,
protokół odbioru poszczególnych modułów- protokół nie rozpoczyna biegu gwarancji na dany moduł,
protokół odbioru kostek OLAP dla poszczególnych modułów,
protokół odbioru całości ZSI,
analiza wymagań Zamawiającego dla dodatkowych kostek OLAP,
wdrożenie dodatkowych kostek OLAP,
protokół odbioru dodatkowych kostek OLAP,
protokół końcowy odbioru kompletnego ZSI - rozpoczęcie biegu gwarancji na system, jako całość.

 
Minimalny okres gwarancji i rękojmi na ZSI wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Etapu II.

 

Świadczenie usług serwisowych:
Wykonawca świadczyć będzie usługi serwisowe, w szczególności w zakresie:

aktualizowania do nowych wersji oprogramowania ZSI zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego licencją,
parametryzacji, czyli dostosowania ZSI do specyfiki i wymagań Zamawiającego w zakresie standardowych struktur i algorytmów ZSI,
instalacji, polegającej na przeniesieniu lub uruchomieniu ZSI w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
aktualizacji prawnej, czyli wprowadzaniu do eksploatowanej przez Zamawiającego wersji ZSI takich modyfikacji, które są wynikiem zmian przepisów prawa w zakresie działalności Zamawiającego,
udzielaniu konsultacji w rozwiązywaniu merytorycznych problemów Zamawiającego związanych z działaniem ZSI,
asystowania, tj. wykonywania wspólnie z użytkownikami ZSI czynności operatorskich w systemie,
instruktażu, tj. udzielania użytkownikom ZSI bezpośrednich wskazówek dotyczących działania systemu,
udostępnienia Zamawiającemu numeru telefonicznego i poczty elektronicznej w godzinach 8:00- 16:00 w dni robocze, pod którym Wykonawca udziela porad operatorskich w zakresie bieżącego użytkowania ZSI,
importu i eksportu danych, czyli przesłania danych między bazą danych obsługiwaną przed ZSI a środowiskiem zewnętrznym na żądanie Zamawiającego,
transferu danych rozumianego, jako wprowadzenie koniecznych zmian w formacie plików zawierających dane (struktury tabel), (wynikających ze zmian w otoczeniu np. prawnych, ustawowych. Dodatkowo obejmuje to również wprowadzenie zmian wynikających z nowej wersji oprogramowania aplikacyjnego),
napraw polegających na usuwaniu nieprawidłowego funkcjonowania ZSI objawiającego się występowaniem błędów prowadzących do utraty danych lub uniemożliwiających korzystanie z ZSI zgodnie z dokumentacją działania systemu.
Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy- załącznik nr 9 do SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 0,25

Kryterium jakości – Nazwa: Wynagrodzenie za świadczenie usług serwisowych i rozwoju / Waga: 0,23

Kryterium jakości – Nazwa: Termin końcowy wdrożenia ZSI/ Waga: 0,15

Kryterium jakości – Nazwa: Wynagrodzenie za godzinę pracy członka zespołu Wykonawcy za prace nieobjęte wynagrodzeniem ryczałtowym / Waga: 0,05

Kryterium jakości – Nazwa: Cena za dodatkową licencję ZSI/ Waga: 0,02

Cena – Waga: 0,30

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w miesiącach:    72

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

50000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

 

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

w zakresie sytuacji ekonomicznej

potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego,
w zakresie sytuacji finansowej
części sprawozdania finansowego w zakresie dotyczącym przychodu, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania jest wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty (przychody)- za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

 

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli:
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 2 000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).
     Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełniać łącznie.

     W przypadku podania wysokości ubezpieczenia przez Wykonawcę w walucie zagranicznej, Zamawiający przeliczy wartość ubezpieczenia z waluty zagranicznej na złotówki po kursie średnim NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu.

wykaże, że osiągnął za ostatnie pełne 3 (trzy) lata obrotowe (2016- 2018) średni przychód w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł netto (słownie: jeden milion zł netto), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia ww. warunek nie będzie podlegał sumowaniu. Średnim przychodem w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł netto winien wykazać się Wykonawca składający ofertę albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum.

     W przypadku podania rocznego przychodu przez Wykonawcę w walucie zagranicznej, Zamawiający przeliczy wartość rocznego przychodu z waluty zagranicznej na złotówki po kursie średnim NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu.
Ad. a) i b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

w zakresie zdolności zawodowych

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:

referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów określonych powyżej.
w zakresie kwalifikacji zawodowych

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
posiada doświadczenie w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych odpowiadających przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz:
wykonał co najmniej trzy usługi polegające na wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego. Wykazane usługi wdrożenia powinny obejmować co najmniej moduł: zarządzania nieruchomościami, finansowo – majątkowy, kadrowo-płacowy oraz zakupowo-sprzedażowy, które obsługują pod względem kadrowym i płacowym minimum 100 pracowników oraz zapewniają jednoczesną pracę użytkowników na minimum 50 stanowiskach komputerowych;
wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu (w postaci gotowości serwisowej i gwarantowanego SLA dla błędów, obsługa za pomocą hotline oraz portalu www) zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze zarządzania nieruchomościami, kadrowo-płacowym, finansowo-majątkowym oraz zakupowo-sprzedażowym,
oraz przedstawi dowody potwierdzające, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
jednego kierownika projektu, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającego:
doświadczenie na stanowisku kierownika projektu, który w okresie maksymalnie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczył w co najmniej 2 (dwóch) projektach wdrożeń zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze zarządzania nieruchomościami, kadrowo-płacowym, finansowo-majątkowym oraz zakupowo-sprzedażowym o wartości co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) każdy,
znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym,

przy czym wykonawca jest zobowiązany przedstawić informacje na temat jego doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia.
pięcioosobowy zespół projektowy, który jest wyspecjalizowany we wdrażaniu modułów zintegrowanego systemu informatycznego odpowiadającym obszarom wdrożenia: zarządzania nieruchomościami, kadrowo-płacowym, finansowo-majątkowym oraz zakupowo- sprzedażowym przy czym każdy z członków zespołu projektowego musi posiadać:
doświadczenie w realizacji co najmniej 2 (dwóch) projektów wdrożeń zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze zarządzania nieruchomościami, kadrowo-płacowym, finansowo-majątkowym oraz zakupowo-sprzedażowym, w okresie maksymalnie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym.
dwóch programistów, przy czym każdy z nich musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie programistyczne w zakresie zintegrowanego systemu informatycznego,
jeden z nich musiał brać udział w minimum jednym projekcie, którego przedmiotem były (jednocześnie):
migracja danych z innych systemów informatycznych do rozwiązania zbudowanego w oparciu o zintegrowany system informatyczny,
rozbudowa programistyczna zintegrowanego systemu informatycznego dla specyficznych potrzeb klienta,
po dwóch konsultantów d/s wdrażania systemów dla każdego z niżej wymienionych obszarów merytorycznych:
zarządzania nieruchomościami,
finansowo-majątkowym,
kadrowo-płacowym.

Każdy z konsultantów powinien spełniać wymagania:
posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie we wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych (Zamawiający dopuszcza tu wykazanie doświadczenia we wdrażaniu systemów/platform innych niż oferowany ZSI),
uczestniczył we wdrażaniu co najmniej 2 (dwóch) projektów obejmujących ZSI,
znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym.

Szczegółowy opis zasad dotyczących udziału warunków w postępowaniu określono w pkt 7 SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu” ppkt 7.1.2 ppkt 3.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Nie dotyczy

 

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

Nie dotyczy

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Nie dotyczy

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.).

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiące załączniki do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.

 

 

 

IV: PROCEDURA

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Nie dotyczy

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: Nie

 

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Nie dotyczy

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/07/2019

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Nie dotyczy

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 05/09/2019

 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 08/07/2019

Czas lokalny 12:00

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, Gdańsk, ul. Partyzantów 74, pokój 204

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie dotyczy

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

 

VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: Nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-4 oraz złoży:
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
wypełniony druk Oferta,
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23

    (szczegóły określono w pkt 9, 10, 11, 16 i 17 SIWZ).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów dotyczących potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,
oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
Punkty do oceny ofert będą przyznawane według zasad opisanych w pkt 20 SIWZ „opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert”.
Termin wykonania zamówienia.
Etap I – dostawa Infrastruktury Technicznej:
Wykonawca dostarczy Infrastrukturę Techniczną w terminach określonych w harmonogramie wdrożenia ZSI.

Etap II - wdrożenie ZSI:
rozpoczęcie najpóźniej 60 dni od dnia podpisania umowy,
termin końcowy wdrożenia maksymalnie 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Etap III - świadczenie usług serwisowych i rozwoju:
Wykonawca świadczył będzie usługi serwisu i rozwoju przez okres 48 miesięcy (4 lat) od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Etapu II.

Zmiana umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp oraz o dodatkowe postanowienia określone

w pkt 4 SIWZ "Warunki zmian postanowień umowy".

 

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  31.05.2019 r

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 sprostowanie ogłoszenia 5,03 MB 2019-07-01 12:04 pobierz
2 Informacja o zmianie na stronie internetowej 27.06 457,22 KB 2019-06-27 13:05 pobierz
3 Zmiana SIWZ 27.06 1,5 MB 2019-06-27 13:04 pobierz
4 zał. 1 ZMODYFIKOWANY Formularz_OFERTA 59,13 KB 2019-06-27 13:04 pobierz
5 zał. 9 ZMODYFIKOWANY Wzór umowy 460,34 KB 2019-06-27 13:02 pobierz
6 Odpowiedzi na pytania 27.06 2,4 MB 2019-06-27 13:01 pobierz
7 Raport GN STAN NA DZIEŃ 14.11.2018 120,65 KB 2019-06-27 13:14 pobierz
8 RAPORT DOKUMENTÓW STAN NA 14.11.2018 186,82 KB 2019-06-27 13:15 pobierz
9 Raport SP STAN NA 14.11.2018 161,17 KB 2019-06-27 13:14 pobierz
10 SIWZ 845,19 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
11 zal. 1 Formularz_OFERTA 60,94 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
12 zał. 2 Opis Przedmiotu Zamówienia 720,22 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
13 zał. 2a do OPZ Karta kwalifikacyjna 764,19 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
14 zał. 2b do OPZ Bieżąca Eksploatacja Nieruchomości 13,55 MB 2019-06-03 14:08 pobierz
15 zał. 2c do OPZ Bieżąca Obsługa Techniczna 27,6 MB 2019-06-03 14:08 pobierz
16 zał. 2d do OPZ Przejmowanie i przekazywanie nieruchomości do admnistrowania 16,1 MB 2019-06-03 14:08 pobierz
17 zał. 2e do OPZ Wzór sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej 451,28 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
18 zał. 3 Formularz cenowy 52,06 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
19 zał. 4 Infrastruktura Techniczna 55 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
20 zał. 5 Zdolność zawodowa - wykaz usług 56,03 KB 2019-06-03 14:20 pobierz
21 zał. 6 Zdolność zawodowa - wykaz osób 60,53 KB 2019-06-03 14:19 pobierz
22 zał. 7 JEDZ 136,13 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
23 zał. 7A Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 220 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
24 zał. 7B Instrukcja-wypelniania-JEDZ 1,19 MB 2019-06-03 14:08 pobierz
25 zał. 8 oświadczenie grupa kapitałowa 58,5 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
26 zał. 9 Wzór umowy 459,12 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
27 zał. 2 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia 720,22 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
28 zał. 5 do umowy Słownik pojęć 270,32 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
29 zał. 6 do umowy Parametry dostępności ZSI 20,73 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
30 zał. 7 do umowy Miesięczne zestawienie świadczonych usług 267,15 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
31 zał. 8 do umowy Protokół odbioru 269,71 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
32 zał. 9 do umowy Raport kody źródłowe 263,6 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
33 zał. 10 do umowy Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych 360,45 KB 2019-06-03 14:08 pobierz
34 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1de3e28a-a15d-4760-a0fb-345e702da8b8 700 B 2019-06-04 12:05 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Daria Paprocka
Data wytworzenia: 2019-06-04
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2019-06-04 12:06
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-12 14:51