BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne Gdańskich Nieruchomości w 2020 r.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-12-30

Dnia 30.12.2019 r została podpisana umowa z firmą EKO KOMES sp. z o.o. z siedzibą w Kolniku przy ul. Tczewskiej 44 z ceną: 508 778,77 zł, z 2 osobami niepełnosprawnymi, 2 osobami bezrobotnymi oraz 3 osobami do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia oraz czasem przyjazdu od zgłoszenia ≤  30 minut.    

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-12-18

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał: ofertę nr 3 firmy: EKO KOMES sp. z o.o. z siedzibą w Kolniku przy ul. Tczewskiej 44 z ceną: 508 778,77 zł, z 2 osobami niepełnosprawnymi, 2 osobami bezrobotnymi oraz 3 osobami do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia oraz czasem przyjazdu od zgłoszenia ≤  30 minut.                   

UZASADNIENIE WYBORU:

Najkorzystniejsza oferta ze złożonych, spełniająca wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Ilość osób niepełnosprawnych /

Ilość osób bezrobotnych/

Ilość osób ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia/

Czas przyjazdu od zgłoszenia
1
Konsorcjum:

1) Jantar 2 sp. z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 71
76-200 Słupsk –
lider konsorcjum

2) Jantar sp. z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk –
członek konsorcjum

3)Sekret sp. z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 71
76-200 Słupsk –
członek konsorcjum


 

  Cena oferty: 621 162,87 zł

 

Ilość osób niepełnosprawnych: 4

  

Ilość osób bezrobotnych:  2     

 

Ilość osób ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia: 3     

 

Czas przyjazdu Wykonawcy, na miejsce wykonania usługi w okresie zimowym i w przypadku wystąpienia awarii, od zgłoszenia: ≤  30 minut    

Termin wykonywania zamówienia:
od dnia 02.01.2020 do dnia 31.12.2020

 

 

2
Gdańsk Spółdzielnia Socjalna
ul. Solec 4
80-564 Gdańsk
 

  Cena oferty: 699 197,82 zł

 

Ilość osób niepełnosprawnych: 4  

 

Ilość osób bezrobotnych:  3    

 

Ilość osób ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia: 5   

 

Czas przyjazdu Wykonawcy, na miejsce wykonania usługi w okresie zimowym i w przypadku wystąpienia awarii, od zgłoszenia: ≤  30 minut    

Termin wykonywania zamówienia:
od dnia 02.01.2020 do dnia 31.12.2020

 

 
3
EKO KOMES sp. z o.o.
ul. Tczewska 44
83-032 Kolnik
Cena oferty: 508 778,77 zł

 

Ilość osób niepełnosprawnych: 2

 

Ilość osób bezrobotnych:  2  

 

Ilość osób ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia: 3     

 

Czas przyjazdu Wykonawcy, na miejsce wykonania usługi w okresie zimowym i w przypadku wystąpienia awarii, od zgłoszenia: ≤  30 minut    

Termin wykonywania zamówienia:

od dnia 02.01.2020 do dnia 31.12.2020

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

KRYTERIA
OFERTA NR 1
OFERTA NR 2
OFERTA NR 3
Cena 60%
49,14
43,66
60,00
Ilość osób niepełnosprawnych
10,00
10,00
5,00
Ilość osób bezrobotnych
6,67
10,00
6,67
Ilość osób ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia
6,00
10,00
6,00
Czas przyjazdu od zgłoszenia
10,00
10,00
10,00
RAZEM
81,81
83,66
87,67
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena - zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

(Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60 %.

2.     Punkty w kryterium ilość osób niepełnosprawnych zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

(Ilość osób niepełnosprawnych badanej oferty/ najwyższa ilość osób niepełnosprawnych) x 100 pkt x 10%.

3.     Punkty w kryterium ilość osób bezrobotnych zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

(Ilość osób bezrobotnych badanej oferty / najwyższa ilość osób bezrobotnych) x 100 pkt x 10%.

4.     Punkty w kryterium ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

(Ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia badanej oferty /najwyższa ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia) x 100 pkt x 10%

5.     Punkty w kryterium czas przyjazdu, na miejsce wykonania usługi w okresie zimowym i w przypadku wystąpienia awarii, od zgłoszenia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. dla czas przyjazdu ≤ 30 minut  zamawiający przyznał 10 pkt.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 23.12.2019 r.

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 268,78 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 odpowiedzi, pytania. 75,59 KB 2019-12-05 13:00 pobierz
2 SIWZ 87 890,77 KB 2019-11-28 14:32 pobierz
3 umowa wzór 358,22 KB 2019-11-28 14:31 pobierz
4 Zał. nr 1a wykaz obiektów 341,13 KB 2019-11-28 14:31 pobierz
5 Zał. nr 1b Toruńska 23 341,43 KB 2019-11-28 14:31 pobierz
6 Zał. nr 2 wykaz pow. okien 339,34 KB 2019-11-28 14:31 pobierz
7 Zał. nr 3 oswiadczenie podst. wykluczenia 699,05 KB 2019-11-28 14:31 pobierz
8 Zał. nr 4 oswiadczenie warunki udzialu 532,44 KB 2019-11-28 14:31 pobierz
9 Zał. nr 5 oswiadczenie grupa kapitałowa 529,16 KB 2019-11-28 14:31 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2019-11-28
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2019-11-28 14:32
Ostatnia aktualizacja:
2019-12-30 09:49