BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Sempołowskiej 14 lok. 11 w Gdańsku.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-08-24

dnia 24.08.2020r podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym LEMA Sp. j. Tysler Leszek, Pomierski Mariusz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 32, z ceną 75 210,40 zł brutto, terminem wykonania zamówienia 90 dni od dnia podpisania umowy, okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane 36 miesięcy.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-08-19

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego LEMA Sp. j. Tysler Leszek, Pomierski Mariusz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 32, z ceną 75 210,40 zł brutto, terminem wykonania zamówienia 90 dni od dnia podpisania umowy, okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane 36 miesięcy.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
1
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LEMA" SPÓŁKA JAWNA TYSLER LESZEK & POMIERSKI MARIUSZ

ul. Bażyńskiego 32

80-309 Gdańsk
Cena oferty: 75 210,40 zł

Termin wykonania zamówienia 90 dni od podpisania umowy

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 36 miesięcy
 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium: cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania zamówienia

Waga 20%
Liczba pkt w kryterium:

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 20%
Razem
1
60,00
0,00
0,00
60,00
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

1.       Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

(Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

2.       Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

T = ((Tmax - Tof)/ (Tmax - Tmin)) x 100 pkt   x 20% (0,20)- odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt

gdzie:

T          - ilość punktów w kryterium,

Tmin    - minimalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 60 dni

Tmax   - maksymalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 90 dni

Tof      - termin wykonania robót badanej oferty,

3.       Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonanie roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

G =  ((Gof - Gmin)/(Gmax - Gmin))x 100 pkt x 20% (0,20) - odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt.

gdzie

G         - ilość punktów w kryterium,

Gmin   - minimalny  okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy

Gmax  - maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 72 miesięcy

Gof     - okres gwarancji oferty ocenianej,

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 19.08.2020 r.

 

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 592,15 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 60 822,76 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
2 wzór umowy 60 344,65 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
3 zał nr 1 - ST GN Ogólnobudowlane Sempołowskiej 14 470,88 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
4 zał nr 2 - ST GN Instal Wod- Kan Sempołowskiej 14m11 124,74 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
5 zał nr 3 - ST GN Elektryczne Sempołowskiej 14 m 11 163,29 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
6 zał nr 4 - Przedmiar GN przedm Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane ulSempołowskiej 14 m 11 56,89 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
7 zał nr 5 - Przedmiar GN przedm Instalacje sanitarne ul Sempołowskiej14m11 66,1 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
8 zał nr 6 - Przedmiar GN przedm Instalacje elektryczne Sempołowskiej 14 m11 46,83 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
9 zał. 7 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 467,09 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
10 zał. 8 Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 470,84 KB 2020-07-24 11:22 pobierz
11 zał. 9 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 271,53 KB 2020-07-24 11:22 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2020-07-24
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2020-07-24 11:24
Ostatnia aktualizacja:
2020-08-10 13:02