BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

remont lokali mieszkalnych przy ul. Zaroślak 10 lok. 2 i 3 oraz ul. Chłodnej 7B lok. 3 w Gdańsku 1465ce07-2d32-4325-aad9-f4e0cfc7d889

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 informacja o wyniku postępowania.pdf 66,79 KB 2021-10-11 08:26:56 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-09-06

Nr sprawy TZ.250.25.2021.MW                                           Gdańsk, dnia 06.09.2021 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania na remont lokali mieszkalnych przy ul. Zaroślak 10 lok. 2 i 3 oraz
ul. Chłodnej 7B lok. 3 w Gdańsku
, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 1 firmy F.H.U. BUD-ROB SZPEK PAWEŁ
ul. Wolfganga Mozarta 32 80 - 171 Gdańsk,
ceną 296 629,73 zł, terminem wykonania zamówienia: 60 dni
i okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane: 72 miesiące.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

Cena/Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

F.H.U. BUD-ROB SZPEK PAWEŁ

ul. Wolfganga Mozarta 32

80 - 171 Gdańsk

 

 

Cena: 296 629,73 zł

Termin wykonania zamówienia: 60 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 72 miesiące

 

 

 

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j. Tysler Leszek i Pomierski Mariusz

ul. Marynarki Polskiej 59

80-557 Gdańsk

Cena: 399 729,21

Termin wykonania zamówienia: 60 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 72 miesiące

 

3

SEB-INSTAL Sebastian Wojtczak Usługi Ogólnobudowlane, Instalacyjne

ul. Kaczeńce 15/2

80-603 Gdańsk

Cena: 292 721,70 zł

Termin wykonania zamówienia: 60 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania zamówienia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium:

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 15%

Razem

1

60,00

25,00

15,00

100,00

2

44,52

25,00

15,00

84,52

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.      Punkty w kryterium: Cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.      Punkty w kryterium Termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

3.      Punkty w kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

                                                       

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 13.09.2021 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2129 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 372 398,12 zł.

 

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 otwarcie ofert 338,33 KB 2021-07-14 14:35:12 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 123,29 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zmiana ogłoszenia eZamówienia. 45,64 KB 2021-06-29 12:45 pobierz
2 2 modyfikacja SWZ 527,99 KB 2021-06-29 12:44 pobierz
3 modyfikacja SWZ.pdf 510,63 KB 2021-06-28 13:41 pobierz
4 SWZ 25 806,64 KB 2021-06-25 14:25 pobierz
5 zał. 1 - druk oferty 25,3 KB 2021-06-25 14:25 pobierz
6 zał. 2 - zestawienie kosztorysów 65,6 KB 2021-06-25 14:25 pobierz
7 zał. 3 - Projekt umowy 373,28 KB 2021-06-25 14:25 pobierz
8 zał. 4 - oświadczenie podstawy wykluczenia 51 KB 2021-06-25 14:25 pobierz
9 zał. 5 - oświadczenie warunki udzialu w postepowaniu 53 KB 2021-06-25 14:25 pobierz
10 zał. 6 - oświadczenie grupa kapitałowa 50,5 KB 2021-06-25 14:25 pobierz
11 zał. 7A - Projekt przebudowy inst. gaz. i budowy c.o. ul.Zaroślak 10 lok. 2 29,45 MB 2021-06-25 14:25 pobierz
12 zał. 7B - Przedmiar roboty budowlane ul Zaroślak 10 m 2 241,36 KB 2021-06-25 14:25 pobierz
13 zał. 7C -Przedmir robót Budowa inst.gaz. i ogrzewania mieszkaniowego ul.Zaroślak 10m2 2,56 MB 2021-06-25 14:25 pobierz
14 zał. 7D- Przedmiar roboty sanitarne ul Zaroślak 10 m 2 236,15 KB 2021-06-25 14:25 pobierz
15 zał. 7E - Przedmiar roboty elektryczne ul Zaroślak 10 m 2 235,18 KB 2021-06-25 14:25 pobierz
16 zał. 7F - STWiORB remont mieszkania ul. Zarośłak 10m2 Roboty instalacyjne 615,82 KB 2021-06-25 14:25 pobierz
17 zał. 8A - rojekt przebudowy inst. gaz. i budowy c.o. ul.Zaroślak 10 lok. 3 29,84 MB 2021-06-25 14:25 pobierz
18 zał. 8B - Przedmiar roboty budowlane ul Zaroślak 10 m 3 245,63 KB 2021-06-25 14:25 pobierz
19 zał. 8C - Przedmiar robót, budowa inst. gaz. i ogrzewania ul.Zarośłak 10m3 2,53 MB 2021-06-25 14:25 pobierz
20 zał. 8D - Przedmiar roboty sanitarne ul Zaroślak 10 m 3 236,17 KB 2021-06-25 14:25 pobierz
21 zał. 8E - Przedmiar roboty elektryczne ul Zaroślak 10 m 3 235,2 KB 2021-06-25 14:25 pobierz
22 zał. 8F - STWiORB remont mieszkania ul.Zaroślak 10m3 615,77 KB 2021-06-25 14:25 pobierz
23 zał. 9A - Przedmiar, remont lokalu ul. Chłodna 7B 43,39 KB 2021-06-29 07:50 pobierz
24 zał. 9B - Przedmiar remont lokali-inst. sanitarne i ogrzewania, ul. Chłodna 7B lok. 3 58,43 KB 2021-06-29 07:50 pobierz
25 zał. 9C -Przedmiar Remont lokalu mieszkalnego, branża elektryczna ul. Chłodna 7Bm3 38,16 KB 2021-06-29 07:51 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2021-06-25
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2021-06-25 14:46
Ostatnia aktualizacja:
2021-10-11 08:27