BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynku wielorodzinnym przy ul. Pod Zrębem 5B w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”. Identyfikator postępowania 823f083b-70ba-4b40-bb38-73347beafe8e

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 9. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf 77,57 KB 2022-02-09 10:53:09 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2022-01-31

NZ.250.16.2021.MW                                                                                  Gdańsk, 31.01.2022 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania na: Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymianę stolarki w budynku wielorodzinnym przy ul. Pod Zrębem 5B w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy FORI Sp. z o. o. z siedzibą w Juszkowie przy ulicy Wichrowe Wzgórze 10 z ceną 784 000,00 zł, z terminem wykonania zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy, okresem gwarancji 72 miesiące.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

Fori Sp. z o.o.

ul. Wichrowe Wzgórze   10

83-000 Juszkowo

 

Cena: 784 000,00 zł

Termin wykonania zamówienia 60 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 72 miesiące

2

F.H.U. BUD-ROB

SZPEK PAWEŁ

ul. Wolfganga Mozarta 32

80 - 171 Gdańsk

 

Cena: 730 000,00 zł

Termin wykonania zamówienia 90 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 72 miesiące

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium gwarancja na wykonane roboty budowlane

Waga 15%

Razem

1

55,87

25,00

15,00

95,87

2

60,00

6,25

15,00

81,25

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

 

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 26 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

 

2.     Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 26 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

T = ((Tmax - Tof)/ (Tmax - Tmin)) x 100 pkt   x 25%

      

gdzie:

T          - ilość punktów w kryterium,

Tmin    - minimalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 60 dni

Tmax   - maksymalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 100 dni

Tof      - termin wykonania robót badanej oferty,

 

3.    Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonanie roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 26 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

G =((Gof - Gmin)/(Gmax - Gmin))x 100 pkt x 15%

gdzie

G         - ilość punktów w kryterium,

Gmin   - minimalny  okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy

Gmax  - maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 72 miesięcy

Gof     - okres gwarancji oferty ocenianej,

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 07.02.2022r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 636 403,68 zł.

Dodatkowe oferty:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 informacja z otwarcia ofert dodatkowych 326,26 KB 2021-12-27 11:40:09 pobierz

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 3.12 466,05 KB 2021-12-03 12:58:48 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 138,38 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zmiana ogłoszenia eZamówienia 48,1 KB 2021-11-29 13:26 pobierz
2 odpowiedzi na pytania 1,09 MB 2021-11-29 13:23 pobierz
3 modyfikacja SWZ 1,64 MB 2021-11-29 13:24 pobierz
4 zmodyfikowany Projekt umowy 710,22 KB 2021-11-29 13:24 pobierz
5 zmodyfikowany przedmiar Pod Zrębem 5B 349,45 KB 2021-11-29 13:25 pobierz
6 2 zmiana ogłoszenia eZamówienia 46,55 KB 2021-11-22 11:47 pobierz
7 modyfikacja SWZ 407,89 KB 2021-11-22 11:46 pobierz
8 SWZ 16 1,01 MB 2021-11-08 13:36 pobierz
9 zał. 1 Formularz Ofertowy 101,67 KB 2021-11-08 13:36 pobierz
10 zał. 2 Projekt umowy 16 688,45 KB 2021-11-08 13:36 pobierz
11 zał. 3 Zdolność zawodowa Wykaz robót 102,5 KB 2021-11-08 13:36 pobierz
12 zał. 4 Zdolność zawodowa Wykaz osób 153 KB 2021-11-08 13:36 pobierz
13 zał. 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 51,5 KB 2021-11-08 13:36 pobierz
14 zał. 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 57 KB 2021-11-08 13:36 pobierz
15 zał. 7 - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,78 KB 2021-11-08 13:36 pobierz
16 zał. 8 - Projekt Budowlany; ul. pod Zrębem 5b (2) 50,3 MB 2021-11-08 13:36 pobierz
17 zał. 9 - Projekt Wykonawczy, Architektura ul. Pod Zrębem 5b 25,55 MB 2021-11-08 13:36 pobierz
18 zał. 10 - Projekt Wykonawczy, Konstrukcja, ul. Pod Zrębem 5b 1,71 MB 2021-11-08 13:36 pobierz
19 zał. 11 - STWiORB 68,9 MB 2021-11-08 13:36 pobierz
20 zał. 12 - Przedmiar; Remont elewacji, ul. Pod Zrębem 5b 80,27 KB 2021-11-08 13:36 pobierz
21 zał.13-Studium Wykonalności dla projektu Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia 2,03 MB 2021-11-08 13:36 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2021-11-08
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-11-08 13:37
Ostatnia aktualizacja:
2022-02-09 10:53