BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w budynkach przy ul. Placu Wałowym 5 i 9 w Gdańsku wraz z rozbiórką przybudówki w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku” Identyfikator postępowania fc33e903-aa85-4616-9b53-d21865712060

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 2021BZP 0030241701 -Ogłoszenie o wyniku postępowania 77,87 KB 2021-12-07 10:45:59 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-12-06

postępowania na: Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w budynkach przy ul. Plac Wałowy 5 i 9 w Gdańsku wraz z rozbiórką przybudówki mieszczącej się przy Placu Wałowym 9 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy Zakład Budowlano-Dekarski Marek Plechowski z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Angielska Grobla 14 z ceną 818 409,26 zł, z terminem wykonania zamówienia 200 dni od dnia podpisania umowy, okresem gwarancji 72 miesiące.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

Zakład Budowlano-Dekarski

 Marek Plechowski

ul. Angielska Grobla 14

80-765 Gdańsk

Cena: 818 409,26 zł

Termin wykonania zamówienia 200 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 72 miesiące

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium gwarancja na wykonane roboty budowlane

Waga 15%

Razem

1

60,00

0,00

15,00

75,00

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

 

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 27 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

 

2.     Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 27 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

T = ((Tmax - Tof)/ (Tmax - Tmin)) x 100 pkt   x 25%

      

gdzie:

T          - ilość punktów w kryterium,

Tmin    - minimalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 150 dni

Tmax   - maksymalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 200 dni

Tof      - termin wykonania robót badanej oferty,

 

3.    Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonanie roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 27 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

G =((Gof - Gmin)/(Gmax - Gmin))x 100 pkt x 15%

 

gdzie

G         - ilość punktów w kryterium,

Gmin   - minimalny  okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy

Gmax  - maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 72 miesięcy

Gof     - okres gwarancji oferty ocenianej,

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 6.12.2021r.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 660 188,65 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 8.11 460,89 KB 2021-11-08 12:51:03 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 141,6 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 2021BZP 0025324201 Ogłoszenie o zmianie 59,13 KB 2021-11-02 12:25 pobierz
2 zmiana SWZ 2.11 959,58 KB 2021-11-02 12:21 pobierz
3 Rysunek D02- Detal drewnianej opaski okiennej Plac Wałowy 9 - załącznik 9.8 415,15 KB 2021-11-02 12:24 pobierz
4 Rysunek D01- Detal sztukaterii pod gzymsem wieńczącym Plac Wałowy 9 - załącznik 9.7 177,2 KB 2021-11-02 12:23 pobierz
5 Rysunek D01- Detal drewnianej opaski okiennej Plac Wałowy - załacznik 8.6 417,45 KB 2021-11-02 12:21 pobierz
6 odpowiedzi na pytania 2.11 474,01 KB 2021-11-02 12:20 pobierz
7 zmiana ogłoszenia 27.10.2021. 43,59 KB 2021-10-27 14:01 pobierz
8 zmiana SWZ 27.10.2021 544,07 KB 2021-10-27 14:00 pobierz
9 2021BZP 0024436301 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 58,82 KB 2021-10-25 13:33 pobierz
10 Zmodyfikowany przedmiar 3,26 MB 2021-10-25 13:33 pobierz
11 odpowiedzi na pytania 25.10 563,62 KB 2021-10-25 13:33 pobierz
12 SWZ 43 1,06 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
13 zał. 1 Formularz Ofertowy 103,43 KB 2021-10-06 13:20 pobierz
14 zał. 2 Projekt umowy 43 721,21 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
15 zał. 3 Zdolność zawodowa Wykaz robót 306 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
16 zał. 4 Zdolność zawodowa Wykaz osób 153 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
17 zał. 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 66 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
18 zał. 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 73 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
19 zał. 7 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,54 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
20 zał. 8 Projekt budowlany. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej Plac Wałowy 5 59,64 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
21 zał. 8.1 Projekt wykonawczy. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej Plac Wałowy 5 21,57 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
22 zał. 8.2 Projekt wykonawczy. Ekspertyza techniczna Plac Wałowy 5 3,83 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
23 zał. 8.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót budowlanych Plac Wałowy 5.PDF 1,74 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
24 zał. 8.4 Przedmiar Plac Wałowy 5 126,28 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
25 zał. 8.5 Kryterium równoważnosci Plac Wałowy 5 539,91 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
26 zał. 9 Projekt budowlany Plac Wałowy 9 52,3 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
27 zał. 9.1 Projekt wykonawczy. Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej Plac Wałowy 9 21,42 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
28 zał. 9.2 Projekt wykonawczy. Ekspertyza techniczna Plac Wałowy 9 1,85 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
29 zał. 9.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Plac Wałowy 9 1,51 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
30 zał. 9.4 Przedmiar Plac Wałowy 9 142,49 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
31 zał. 9.5 Kryterium równoważnosci Plac Wałowy 9 526,32 KB 2021-10-06 13:12 pobierz
32 zał. 9.6 Projekt Budowlany. Projekt rozbiórki przybudówki do budynku przy ul. Plac Wałowy 9 14,36 MB 2021-10-06 13:12 pobierz
33 zał. 10 Studium Wykonalności dla projektu Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i StaregoPrzedmieścia 2,03 MB 2021-10-06 13:12 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2021-08-09
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-10-06 13:13
Ostatnia aktualizacja:
2021-12-07 10:46