BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont lokali mieszkalnych przy ul. Falck Polonusa 13 lok. 14, Wilhelma Stryjewskiego 35 C lok. 17,Wilhelma Stryjewskiego 21 lok. 16 oraz Strajku Dokerów 18 lok. 2 Identyfikator postępowania d047634f-e6ee-4e3b-b9f7-d613d3bfcaf3

załączniki

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-10-07

Nr Sprawy TZ.250.47.2021.MK                                                                  Gdańsk, dnia 07.10.2021 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania na wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Falck Polonusa 13 lok. 14,  Wilhelma Stryjewskiego 35C lok. 17, Wilhelma Stryjewskiego 21 lok. 16 oraz Strajku Dokerów 18 lok. 2 w Gdańsku, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 2 firmy SEB-INSTAL SEBASTIAN WOJTCZAK USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, INSTALACYJNE z siedzibą w Gdańsku, ul. Kaczeńce 15 lok. 2 z ceną 272 419,83 zł, terminem wykonania zamówienia: 90 dni i okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane: 72 miesiące.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

Cena/Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” Spółka Jawna Tysler Leszek i Pomierski Mariusz

ul. Marynarki Polskiej 59

80-557 Gdańsk

 

 

Cena: 297 847,86

Termin wykonania zamówienia: 90 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesiące

 

 

 

2

SEB-INSTAL SEBASTIAN WOJTCZAK USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, INSTALACYJNE

ul. Kaczeńce 15 lok. 2

80-603 Gdańsk

Cena: 272 419,83  

Termin wykonania zamówienia: 90 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 72 miesięcy

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania zamówienia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium:

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 15%

Razem

1

54,88

25,00

15,00

94,88

2

60,00

25,00

15,00

100

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium: Cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.         Punkty w kryterium Termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

3.         Punkty w kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

                                                                          

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 12.10.2021 r.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 304 674,79

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 13.09 334,5 KB 2021-09-13 14:03:20 pobierz
2 Nowy termin otwarcia ofert 260,45 KB 2021-09-13 12:30:23 pobierz
3 zmiana terminu otwarcia ofert. 265,25 KB 2021-09-13 12:09:11 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 2,8 MB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 47 817,55 KB 2021-08-27 11:06 pobierz
2 zał. 1 Formularz Ofertowy 348,03 KB 2021-08-27 11:07 pobierz
3 zał. 2 - zestawienie kosztorysów.docx 505,47 KB 2021-08-27 11:07 pobierz
4 zał. 3 - Projekt umowy.pdf 378,98 KB 2021-08-27 11:08 pobierz
5 zał. 4 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 560,02 KB 2021-08-27 11:08 pobierz
6 zał. 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 584,37 KB 2021-08-27 11:09 pobierz
7 zał. 6 Opinia UZP dotycząca elektronicznego podpisywania ofert.pdf 417,24 KB 2021-08-27 11:10 pobierz
8 zał. 7 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane, Gdańsk ul. Falck Polonusa 13 A m 14 238,77 KB 2021-08-27 11:10 pobierz
9 zał. 8 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne, Gdańsk ul. Falck Polonusa 13A m 14 114,83 KB 2021-08-27 11:11 pobierz
10 zał. 9 Przedmiar. Remonty lokalu mieszkalnego Roboty elektryczne, Gdańsk ul. Falck Polonusa 13A m 14 234,45 KB 2021-08-27 11:11 pobierz
11 zał. 10 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane. Gdańsk, ul. Stryjewskiego 35 C m 17– 242,56 KB 2021-08-27 11:11 pobierz
12 zał. 11 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne. Gdańsk, ul. Stryjewskiego 35 C m 17 254,34 KB 2021-08-27 11:12 pobierz
13 zał. 12 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty elektryczne. Gdańsk, ul. Stryjewskiego 35 C m 17 234,95 KB 2021-08-27 11:12 pobierz
14 zał. 13 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane, Gdańsk ul. Stryjewskiego 21 m 16 240,01 KB 2021-08-27 11:12 pobierz
15 zał. 14 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne, Gdańsk ul. Stryjewskiego 21 m 16 260,74 KB 2021-08-27 11:13 pobierz
16 zał. 15 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego. Roboty elektryczne. Gdańsk ul. Stryjewskiego 21 m 16 234,79 KB 2021-08-27 11:13 pobierz
17 zał. 16 Projekt architektoniczno budowlany przebudowy instalacji gazowej i budowy ogrzewania lokalowego. Gdańsk ul. Strajku Dokerów 18 lokal nr 399,92 KB 2021-08-27 11:14 pobierz
18 zał. 17 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w Gdańsku przy ul. Strajku Dokerów 18. Roboty instalacyjne 618,17 KB 2021-08-27 11:14 pobierz
19 zał. 18 Przedmiar. Remont lokalu. Strajku Dokerów 18 m 2 45,2 KB 2021-08-27 11:14 pobierz
20 zał. 19 Przedmiar. Budowa instalacji gazowej i ogrzewania mieszkaniowego. Gdańsk ul. Strajku Dokerów 18 lokal nr 2 119,34 KB 2021-08-27 11:15 pobierz
21 zał. 20 Przedmiar. Remont lokali-instalacje sanitarne ul. Strajku Dokerów 18 m 2 48,83 KB 2021-08-27 11:15 pobierz
22 zał. 21 Przedmiar. Wymiana instalacji elektrycznej. Strajku Dokerów 18/2 33,39 KB 2021-08-27 11:15 pobierz
23 zał. 22 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Robot rozbiórkowe 50,98 KB 2021-08-27 11:16 pobierz
24 zał. 23 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Montaż drzwi i okien 330,13 KB 2021-08-27 11:16 pobierz
25 zał. 24 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie; Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne 140,94 KB 2021-08-27 11:17 pobierz
26 zał. 25 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie; Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) 221,35 KB 2021-08-27 11:17 pobierz
27 zał. 26 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty malarskie 142,04 KB 2021-08-27 11:17 pobierz
28 zał. 27 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Pokrywanie podłóg i ścian; Układanie płytek na podłogach i na ścianach; Kładzenie wykładzin podłogowych 208,83 KB 2021-08-27 11:18 pobierz
29 zał. 28 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego 119,09 KB 2021-08-27 11:18 pobierz
30 zał. 29 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje wodociągowe; Instalacje kanalizacyjne 123,6 KB 2021-08-27 11:18 pobierz
31 zał. 30 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty instalacyjne gazowe 74,19 KB 2021-08-27 11:19 pobierz
32 zał. 31 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych; Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych; Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 132,85 KB 2021-08-27 11:19 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2021-08-26
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Monika Kąkol
Data publikacji:
2021-08-27 13:06
Ostatnia aktualizacja:
2021-10-07 13:34