BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Bałtyckiej 36 lok. 5, Klonowej 4A lok. 8, ks. Bernarda Sychty 7 lok. 6 oraz ul. Juliusza Słowackiego 27 lok. 16, Jakuba Wejhera 9B lok. 19 , Tysiąclecia 30B lok. 9 w Gdańsku. Identyfikator postępowania: 4e187900-8c8d-40c0-a623-697f590a440d

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 2022BZP 0005516801 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf 99,51 KB 2022-02-11 14:05:36 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-11-16

Nr sprawy TZ.250.64.2021.MW                                           Gdańsk, dnia 16.11.2021 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zadanie (Część)  1 i 2

 

Dotyczy postępowania na wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Bałtyckiej 36 lok. 5, Klonowej 4A lok. 8, ks. Bernarda Sychty 7 lok. 6 oraz ul. Juliusza Słowackiego 27 lok. 16, Jakuba Wejhera 9B lok. 19 , Tysiąclecia 30B lok. 9 w Gdańsku., prowadzonym w trybie podstawowym
z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał:

 

na Zadaniu (Części) 1

ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j. Tysler Leszek i Pomierski Mariusz

ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdańsk, z ceną 177 888,37 zł, terminem wykonania zamówienia: 90 dni
i okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

 

na Zadaniu (Części) 2

ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j. Tysler Leszek i Pomierski Mariusz

ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdańsk, z ceną 169 917,55 zł, terminem wykonania zamówienia: 90 dni
i okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

Cena/Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j. Tysler Leszek i Pomierski Mariusz

ul. Marynarki Polskiej 59

80-557 Gdańsk

 

 Zad. 1

 Cena:  177 888,37 zł

 Termin wykonania zamówienia: 90 dni

 Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy

 

 Zad. 2

 Cena:   169 917,55 zł

 Termin wykonania zamówienia: 90 dni

 Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy

 

2

F.H.U. BUD-ROB SZPEK PAWEŁ

ul. Wolfganga Mozarta 32

80 - 171 Gdańsk

 Zad. 2

 Cena:   179 378,94 zł

 Termin wykonania zamówienia: 90 dni

 Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesiące

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Zadanie (część) 1

 

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania zamówienia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium:

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 15%

Razem

1

60,00

25,00

15,00

100,00

 

Zadanie (część) 2

 

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania zamówienia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium:

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 15%

Razem

1

60,00

25,00

15,00

100,00

2

56,84

25,00

15,00

96,84

 

Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.      Punkty w kryterium: Cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.      Punkty w kryterium Termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

3.      Punkty w kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

                                                       

Zad. 1 - Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 16.11.2021 r.

Zad. 2 - Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 22.11.2021 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 353 445,85 zł, w tym:

Zad. 1 – 179 669,24 zł

Zad. 2 – 173 776,60 zł

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 478,17 KB 2021-10-11 13:49:53 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 6,62 MB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 64 792,4 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
2 zał. 1 Formularz Ofertowy 73,66 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
3 zał. 2A zestawienie kosztorysów Zadanie 1 65,64 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
4 zał. 2B zestawienie kosztorysów Zadanie 2 12,84 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
5 zał. 3 Projekt umowy 636,03 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
6 zał. 4 Wzór ośw. Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 51,5 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
7 zał. 5 Wzór ośw. Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 61 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
8 zał. 6 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,78 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
9 zał. 7 Przedmiar roboty budowlane Gdańsk ul Bałtycka 36m5 242,09 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
10 zał. 8 Przedmiar instalacje sanitarne Gdańsk ul Bałtycka 36 m 5 251,28 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
11 zał. 9 Przedmiar roboty elektryczne Gdańsk ul Bałtycka 36 m 5 232,92 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
12 zał. 10 Przedmiar roboty budowlane Gdańsk ul Klonowa 4Am8 240,28 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
13 zał. 11 Przedmiar instalacje sanitarne Gdańsk ul Klonowa 4A m 8 252,62 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
14 zał. 12 Przedmiar roboty elektryczne Gdańsk ul Klonowa 4A m 8 231,22 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
15 zał. 13 Przedmiar roboty budowlane Gdańsk ul Sychty 7 m 6 227,68 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
16 zał. 14 Przedmiar instalacje sanitarne Gdańsk ul Sychty 55,92 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
17 zał. 15 Przedmiar roboty elektryczne Gdańsk ul Sychty 7 m 6 226,78 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
18 zał. 16 Przedmiar roboty budowlane Gdańsk ul Słowackiego 27 m 16 238,34 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
19 zał. 17 Przedmiar instalacje sanitarne Gdańsk ul Słowackiego 27 m 16 1,26 MB 2021-09-24 12:58 pobierz
20 zał. 18 Przedmiar roboty elektryczne Gdańsk ul Słowackiego 27 m 16 230,08 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
21 zał. 19 Przedmiar roboty budowlane Gdańsk ul Tysiąclecia 30 B m 9 239,66 KB 2021-09-24 12:58 pobierz
22 zał. 20 Przedmiar instalacje sanitarne Gdańsk ul Tysiąclecia 30 B m 9 256,46 KB 2021-09-24 12:59 pobierz
23 zał. 21 Przedmiar instalacje elektryczne Gdańsk ul Tysiąclecia 30Bm9 230,02 KB 2021-09-24 12:59 pobierz
24 zał. 22 Przedmiar roboty budowlane Gdańsk ul Wejhera 9 B m 19 46,72 KB 2021-09-24 13:00 pobierz
25 zał. 23 Przedmiar instalacje sanitarne Gdańsk ul Wejhera 9 B m 19 251,34 KB 2021-09-24 13:00 pobierz
26 zał. 24 Przedmiar roboty elektryczne Gdańsk ul Wejhera 9 B m 19 230 KB 2021-09-24 13:00 pobierz
27 zał. 25 - specyfikacja prace rozbiórkowe 50,98 KB 2021-09-24 13:00 pobierz
28 zał. 26 - specyfiakcja Stolarka okna i drzwi 330,13 KB 2021-09-24 13:00 pobierz
29 zał. 27 - specyfikacja tynki zwykłe 140,94 KB 2021-09-24 13:01 pobierz
30 zał. 28 - specyfikacja Tynki okładziny z płyt k-g 221,35 KB 2021-09-24 13:01 pobierz
31 zał. 29- specyfikacja malarskie 142,04 KB 2021-09-24 13:01 pobierz
32 zał. 30 - specyfikacja podłogi 208,83 KB 2021-09-24 13:01 pobierz
33 zał. 31- specyfikacja ogrzwanie 119,09 KB 2021-09-24 13:02 pobierz
34 zał. 32- specyfikacja wod-kan 123,6 KB 2021-09-24 13:02 pobierz
35 zał. 33 - specyfikacja gaz 74,19 KB 2021-09-24 13:02 pobierz
36 zał. 34 - specyfikacja elektryka 132,85 KB 2021-09-24 13:02 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2021-09-24
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-09-24 13:05
Ostatnia aktualizacja:
2022-02-11 14:06