BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymianę stolarki w budynkach przy ul. Gościnnej 14, 16 i 18 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” Identyfikator postępowania 8f791834-fa3c-4a67-980b-8e6989c47bab

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 2022BZP 0004396801 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf 72,19 KB 2022-02-01 18:33:43 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2022-01-25

NZ.250.55.2021.DPF                                                                                  Gdańsk, 25.01.2022 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania na: Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymianę stolarki w budynkach przy ul. Gościnnej 14, 16 i 18 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę Zakładu Budowlano-Dekarskiego Marek Plechowski z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Angielska Grobla 14 z ceną 1 267 201,14 zł, z terminem wykonania zamówienia 140 dni od dnia podpisania umowy, okresem gwarancji 72 miesiące.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

Fori Sp. z o.o.

ul. Wichrowe Wzgórze   10

83-000 Juszkowo

 

Cena: 1 873 401,07 zł

Termin wykonania zamówienia 120 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 72 miesiące

2

Zakład Budowlano-Dekarski

 Marek Plechowski

ul. Angielska Grobla 14

80-765 Gdańsk

Cena: 1 267 201,14 zł

Termin wykonania zamówienia 140 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 72 miesiące

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium gwarancja na wykonane roboty budowlane

Waga 15%

Razem

1

40,59

25,00

15,00

80,59

2

60,00

16,67

15,00

91,67

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

 

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 27 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

 

2.     Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 27 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

T = ((Tmax - Tof)/ (Tmax - Tmin)) x 100 pkt   x 25%

      

gdzie:

T          - ilość punktów w kryterium,

Tmin    - minimalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 120 dni

Tmax   - maksymalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 180 dni

Tof      - termin wykonania robót badanej oferty,

 

3.    Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonanie roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 27 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

G =((Gof - Gmin)/(Gmax - Gmin))x 100 pkt x 15%

gdzie

G         - ilość punktów w kryterium,

Gmin   - minimalny  okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy

Gmax  - maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 72 miesięcy

Gof     - okres gwarancji oferty ocenianej,

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 31.01.2022r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 210 677,79 zł.

Dodatkowe oferty:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 informacja z otwarcia ofert dodatkowych 304,35 KB 2021-12-28 13:33:39 pobierz

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 6.12 455,47 KB 2021-12-06 14:00:17 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 161,69 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 2021BZP 0027043001 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 40,37 KB 2021-11-16 13:38 pobierz
2 SWZ 55 1,13 MB 2021-11-16 13:24 pobierz
3 zał. 1 Formularz Ofertowy 103,14 KB 2021-11-16 13:24 pobierz
4 zał. 2 Projekt umowy 55 721,71 KB 2021-11-16 13:24 pobierz
5 zał. 3 Zdolność zawodowa Wykaz robót 306 KB 2021-11-16 13:24 pobierz
6 zał. 4 Zdolność zawodowa Wykaz osób 361 KB 2021-11-16 13:24 pobierz
7 zał. 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 65,5 KB 2021-11-16 13:24 pobierz
8 zał. 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 74,5 KB 2021-11-16 13:24 pobierz
9 zał. 7 - Jak należy podpisać ofertę w formie elektronicznej 414,78 KB 2021-11-16 13:24 pobierz
10 zał. 8 Projekt Budowlany Gościnna 14 48,14 MB 2021-11-16 13:24 pobierz
11 zał. 8A Ekspertyza Techniczna Gościnna 14 3,02 MB 2021-11-16 13:24 pobierz
12 zał. 8B Projekt Wykonawczy Gościnna 14 26,78 MB 2021-11-16 13:24 pobierz
13 zał. 8C Specyfikacje Techniczne Gościnna 14 77,33 MB 2021-11-16 13:24 pobierz
14 zał. 8D Przedmiar Gościnna 14 96,34 KB 2021-11-16 13:24 pobierz
15 zał. 8E Kryterium równoważności 555,83 KB 2021-11-16 13:24 pobierz
16 zał. 9 Projekt Budowlany Gościnna 16 24,72 MB 2021-11-16 13:24 pobierz
17 zał. 9A Ekspertyza Techniczna Gościnna 16 2,24 MB 2021-11-16 13:24 pobierz
18 zał. 9B Projekt Wykonawczy Gościnna 16 24,02 MB 2021-11-16 13:24 pobierz
19 zał. 9C Specyfikacje Techniczne Gościnna 16 71,33 MB 2021-11-16 13:24 pobierz
20 zał. 9D Przedmiar Gościnna 16 100,21 KB 2021-11-16 13:24 pobierz
21 zał. 9E Kryterium równoważności 560,02 KB 2021-11-16 13:24 pobierz
22 zał. 10 Projekt Budowlany Gościnna 18 50,11 MB 2021-11-16 13:24 pobierz
23 zał. 10A Ekspertyza techniczna Gościnna 18 3,69 MB 2021-11-16 13:24 pobierz
24 zał. 10B Projekt Wykonawczy Gościnna 18 29,79 MB 2021-11-16 13:24 pobierz
25 zał. 10C Specyfikacje Techniczne Gościnna 18 72,67 MB 2021-11-16 13:24 pobierz
26 zał. 10D Przedmiar Gościnna 18 89,83 KB 2021-11-16 13:24 pobierz
27 zał. 10E Kryterium równoważności 561,6 KB 2021-11-16 13:24 pobierz
28 zał. 11 Studium wykonanlności Orunia 2,42 MB 2021-11-16 13:24 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2021-11-16
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-11-16 13:27
Ostatnia aktualizacja:
2022-02-01 18:33