BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie robót rozbiórkowych budynków przy ul. Kolonia Jordana 53, Kolonia Ochota 54 oraz Kolonia Zręby 71 w Gdańsku oraz uporządkowanie terenu po rozbiórce.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-03-26

dnia 26.03.2020r. podpisano umowę z firmą DOSAN WYBURZENIA Daniel Szulta z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Przyrodników 30 z ceną oferty 49 200,00 zł z VAT, z terminem wykonania zamówienia 90 dni oraz z doświadczeniem osoby na stanowisku kierowniczym ponad 10 robót rozbiórkowych.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-03-18

 

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie robót rozbiórkowych budynków przy ul. Kolonia Jordana 53, Kolonia Ochota 54 oraz Kolonia Zręby 71 w Gdańsku oraz uporządkowanie terenu po rozbiórce, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 2 firmy DOSAN WYBURZENIA Daniel Szulta z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Przyrodników 30 z ceną oferty 49 200,00 zł z VAT, z terminem wykonania zamówienia 90 dni oraz z doświadczeniem osoby na stanowisku kierowniczym ponad 10 robót rozbiórkowych.

 

 UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

 

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
 

Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Doświadczenie kierownika budowy

 
1
 

P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski

ul. Kilińskiego 58

84-230 Rumia

 

 

 
 

Cena oferty: 185 053,50 zł

Termin wykonania zamówienia: 

45 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie kierownika budowy 30 robót

 

 
2
DOSAN WYBURZENIA Daniel Szulta
ul. Przyrodników 30
80-298 Gdańsk
Cena oferty: 49 200,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 

90 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie kierownika budowy ponad 10 robót

 
3
IZBUD INVEST Sp. z o.o.
ul. Wodnika 44
80-299 Gdańsk
 

Cena oferty: 88 560,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 

60 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie kierownika budowy -----------------

 

 
Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania zamówienia

Waga 25%
Doświadczenie kierownika budowy

Waga 15%
Razem
1
15,95
25,00
15,00
55,95
2
60,00
12,50
15,00
87,50
3
33,33
18,75
0,00
52,08
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     Cena=((Cena oferowana minimalna brutto)/(Cena badanej oferty brutto)) x 100 pkt x 60 %           

2.     Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     Termin=((Minimalny termin wykonania prac)/(Termin wykonania prac badanej oferty))x100 pkt x 25%

3.     Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy: zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

·       dla doświadczenia kierownika budowy ponad 10 oraz 30 rozbiórek budynków Zamawiający przyznał Wykonawcom (oferta nr 1 i 2) 15,00 pkt.,

·       przez doświadczenie kierownika budowy rozumie się kierowanie robotami ogólnobudowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeżeli Wykonawca nie wskazał w druku „Zdolność zawodowa – wykaz osób, część 1” doświadczenia kierownika budowy (ilość wykonanych robót rozbiórkowych w specjalności wskazanej w SIWZ), Zamawiający przyznał Wykonawcy (oferta nr 3) 0,00 pkt.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 23.03.2020 r.

 

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 604,08 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 7.pdf 1,01 MB 2020-02-11 15:38 pobierz
2 Wzór umowy.pdf 324,52 KB 2020-02-11 15:38 pobierz
3 zał. 1 Decyzja o pozwolenie na rozbiórkę, plan, zdjęcia, opis.pdf 4,73 MB 2020-02-11 15:38 pobierz
4 zał. 1.1 Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie wykonywania rozbiórki budynku mieszkalnego i 2 komórek gospodarczych 27,58 KB 2020-02-11 15:37 pobierz
5 zał. 1.2 Przedmiar robót. Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz komórek gospodarczych. Gdańsk, ul. Kolonia Jordana 53.pdf 17,03 KB 2020-02-11 15:37 pobierz
6 zał. 2 Decyzja o pozwolenie na rozbiórkę, plan, zdjęcia, opis.pdf 6,63 MB 2020-02-11 15:37 pobierz
7 zał. 2.1 Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie wykonywania rozbiórki budynku mieszkalnego, komórek gospodarczych 28,65 KB 2020-02-11 15:37 pobierz
8 zał. 2.2 Przedmiar robót. Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz komórek gospodarczych. Gdańsk, ul. Kolonia Ochota 54.pdf 17,03 KB 2020-02-11 15:36 pobierz
9 zał. 3 Decyzja o pozwolenie na rozbiórkę, plan, zdjęcia, opis.pdf 5,26 MB 2020-02-11 15:36 pobierz
10 zał. 3.1 Notatka służbowa.pdf 36,9 KB 2020-02-11 15:36 pobierz
11 zał. 3.2 Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie wykonywania rozbiórki budynku mieszkalnego oraz komórki gosp. 32,46 KB 2020-02-11 15:36 pobierz
12 zał. 3.3 Przedmiar robót. Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz komórek gospodarczych. Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 71.pdf 18,47 KB 2020-02-11 15:35 pobierz
13 zał. 4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.pdf 135,01 KB 2020-02-11 15:35 pobierz
14 zał. 5 Specyfikacja techniczna (ST) rozbiórek budynków i budowli. Branża Ogólnobudowlana- rozbiórki budynków i budowli.pdf 59,74 KB 2020-02-11 15:34 pobierz
15 zał. 6 oświadczenie podstawy wykluczenia.pdf 468,15 KB 2020-02-11 15:34 pobierz
16 zał. 7 oświadczenie warunki udzialu postępowanie.pdf 470,49 KB 2020-02-11 15:34 pobierz
17 zał. 8 oświadczenie grupa kapitałowa.pdf 275,04 KB 2020-02-11 15:34 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-02-11
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-02-11 15:38
Ostatnia aktualizacja:
2020-03-18 14:53