BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2022-09-29 Zagospodarowanie terenu przy budynku Cygańska Góra 3D w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-09-26 Remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Korzeniowskiego 17 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-09-21 Budowa ogrodzenia etap 1 przy ul. Ogarna – Garbary – Długa w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-09-19 Remont lokalu mieszkalnego nr 35 przy ul. Cygańska Góra 26C w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-09-19 Remont lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Dworskiej 35A w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-09-06 remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Polanki 128 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-23 Wykonanie usługi opróżniania lokali i wywozu odpadów na obszarze administrowanym przez Zamawiającego w 2022 r.

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-18 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych przez Gdańskie Nieruchomości w roku 2022/2023 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacji.

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-16 remont murku oporowego przed budynkiem przy ul. Partyzantów 49B w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-11 Renowacja placu zabaw z chodnikiem przy ul. Cygańska Góra 3A w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-01 wymiana hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych przy ul. Wronki 7, ul. Cygańska Góra 1, ul. Śniadeckich 12 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-07-06 dostawa wody mineralnej na potrzeby Zamawiającego

data publikacji:

szczegóły »
2022-07-06 Remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Legnickiej 32/34 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-06-29 Wykonanie usługi wybrania i utylizację starego piasku oraz dostawę i rozwiezienie nowego piasku do piaskownic na obszarze administrowanym przez Zamawiającego w 2022 r.

data publikacji:

szczegóły »
2022-06-27 remont lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Partyzantów 17B w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-06-27 remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Trakt św. Wojciecha 32 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-06-14 Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji przetargowej (projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiar i kosztorys inwestorski) wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła, wykonaniem instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej i instalacji cyrkulacji dla budynku gminnego, mieszczącego się przy ulicy Strajku Dokerów 31 zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu, w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami, mieszczącego się przy ulicy Strajku Dokerów 31 – działka nr 186, obręb ewidencyjny 061, jednostka ewidencyjna 226101_1 Gdańsk, a także sprawowanie nadzorów nad pracami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej, w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”.

data publikacji:

szczegóły »
2022-06-13 remont lokalu użytkowego przy ul. Brzozowej 15A w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-06-08 Remont lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Słowackiego 30 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-05-23 remont lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Kościuszki 61 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-05-19 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty związane z remontem i przebudową dachu budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Gościnnej 12 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-28 Dostarczenie fabrycznie nowego, wolnego od wad urządzenia niszcząco belującego.

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-27 Oprogramowanie antywirusowe z aktualizacjami na okres 36 miesięcy wraz z centralną konsolą do zarządzania na 350 stacji roboczych.

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-20 Remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Na Stoku 11 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-12 Remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Małomiejskiej 38 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »